Văn bản quy phạm pháp luật

V/v Xin ý kiến dự thảo “Quyết định sửa đổi một số điều của Quy định chế độ báo cáo và hệ thống biểu mẫu báo cáo việc lập kế hoạch đầu tư công, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, thanh toán vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh” (Bản chuẩn)
Số ký hiệu 2227/KHĐT. THQH Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 12/09/2023 Người ký Nguyễn Đình Xuân
Lĩnh vực KTTH File đính kèm
Nội dung V/v Xin ý kiến dự thảo “Quyết định sửa đổi một số điều của Quy định chế độ báo cáo và hệ thống biểu mẫu báo cáo việc lập kế hoạch đầu tư công, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, thanh toán vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh” (Bản chuẩn)
Văn bản khác :