Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 361
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 176/QĐ-KHĐT.TTra QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2: Mua sắm chữ ký số công cộng cấp phát cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2023 (thiết bị mới 100%) ĐTXD 29/09/2023
2 2378/KHĐT.TTra V/v cử lãnh đạo tham gia Tổ công tác cải cách TTHC tỉnh Hành chính 25/09/2023
3 2361/KHĐT.ĐKKD V/v trả lời văn bản số 345/IVBMD-CV/2023 ngày 12/9/2023 của Ngân hàng TNHH Indovina – Chi nhánh Mỹ Đình Hành chính 22/09/2023
4 2354/KHĐT.TTra V/v cho ý kiến danh sách, thông tin cơ quan, đơn vị, địa phương phục vụ đánh mã định danh điện tử trên địa bàn tỉnh Hành chính 22/09/2023
5 2337/KHĐT.TTra V/v thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2024 NC 21/09/2023
6 2327/KHĐT.TTra V/v rà soát số liệu tình hình thôi việc và tuyển dụng mới đối với công chức, viên chức Hành chính 20/09/2023
7 2283/KHĐT.TTra V/v đăng ký cử cán bộ, công chức nữ lãnh đạo, quản lý tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng năm 2023 Hành chính 14/09/2023
8 2279/KHĐT.TTra V/v cử cán bộ tham gia Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc BCĐ Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ có mức sống trung bình năm 2023 Hành chính 14/09/2023
9 2272/KHĐT.TTra V/v đôn đốc(lần thứ 02) nhập bổ sung dữ liệu CCVC và người lao động lên hệ thống Hành chính 14/09/2023
10 2251/KHĐT.TTra V/v rà soát, báo cáo thực trạng biên chế và tuyển dụng viên chức theo vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập Hành chính 13/09/2023
11 2244/KHĐT.TTra V/v thay đổi mật khẩu tài khoản thư điện tử công vụ tỉnh Bắc Ninh Hành chính 13/09/2023
12 2227/KHĐT. THQH V/v Xin ý kiến dự thảo “Quyết định sửa đổi một số điều của Quy định chế độ báo cáo và hệ thống biểu mẫu báo cáo việc lập kế hoạch đầu tư công, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, thanh toán vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh” (Bản chuẩn) KTTH 12/09/2023
13 2215/KHĐT. TTra V/v báo cáo thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước Hành chính 11/09/2023
14 2224/KHĐT.TTra V/v góp ý kiến dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh Hành chính 11/09/2023
15 2199/KHĐT.TTra V/v nhập bổ sung dữ liệu CCVC và người lao động lên hệ thống Hành chính 07/09/2023
16 2191/KHĐT.ĐKKD Trả lời câu hỏi của công dân. Hành chính 06/09/2023
17 2190/KHĐT.TTra GIẤY MỜI Tham dự hội nghị hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác cải cách hành chính Hành chính 06/09/2023
18 200/BC-KHĐT.TTra BÁO CÁO Tình hình thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển hính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2023 Hành chính 06/09/2023
19 2182/KHĐT.TTra KẾ HOẠCH Tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác cải cách hành chính Hành chính 06/09/2023
20 2175/KHĐT.TTra V/v cử cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo Thực hiện Đề án 250 về giám định tư pháp Hành chính 05/09/2023
Trang 1/19|<<123456>>|