V/v xử lý các doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, không nộp hồ sơ khai thuế theo đề nghị của Cục thuế tỉnh (đợt 1 năm 2021).

12/11/2021 14:42 Số lượt xem: 53

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh;

- Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội tỉnh;

- Ban quản lý các KCN tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố.

Thực hiện Văn bản số 3177/UBND-KTTH ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý doanh nghiệp và dự án đầu tư sau đăng ký thành lập;

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã khẩn trương chỉ đạo Phòng Đăng ký kinh doanh tập trung rà soát, xử lý doanh nghiệp theo đề nghị của Cục thuế tỉnhcác cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Đến nay, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư đã ra Thông báo yêu cầu báo cáo đối với 580 doanh nghiệp và cập nhật tình trạng “Cảnh báo” trên  Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia (có danh sách kèm theo) theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 216 Luật Doanh nghiệp 2020; đồng thời củng cố hồ sơ, tài liệu và tiến hành bước tiếp theo để xử lý hành vi vi phạm của doanh nghiệp, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư tiếp tục tập trung rà soát, xử lý đối với các doanh nghiệp theo danh sách do Cục thuế tỉnh Bắc Ninh cung cấp tại Văn bản số 2139/CTBNI-KK ngày 29/7/2021 và theo đề nghị của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khác, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, phối hợp./.

Xem danh sách doanh nghiệp tại đây.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 17578
Đã truy cập : 48147152