Về việc đề nghị các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện báo cáo theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020

29/04/2022 08:28 Số lượt xem: 108

Kính gửi: Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại Điểm a, khoản 2 Điều 72, Luật Đầu tư năm 2020 quy định: “2. Chế độ báo cáo định kỳ được thực hiện như sau: a) Hằng quý, hằng năm, nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan thống kê trên địa bàn về tình hình thực hiện dự án đầu tư, gồm các nội dung sau: vốn đầu tư thực hiện, kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh, thông tin về lao động, nộp ngân sách nhà nước, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, xử lý và bảo vệ môi trường, các chỉ tiêu chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động”.

Tại Điều 102, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định: “Nội dung báo cáo và kỳ báo cáo của tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư

1. Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về thống kê tại địa phương.

2. Báo cáo quý được thực hiện trước ngày 10 của tháng đầu quý sau quý báo cáo, gồm các nội dung: vốn đầu tư thực hiện, doanh thu thuần, xuất khẩu, nhập khẩu, lao động, thuế và các khoản nộp ngân sách, tình hình sử dụng đất, mặt nước.

3. Báo cáo năm được thực hiện trước ngày 31 tháng 3 năm sau của năm báo cáo, gồm các chỉ tiêu của báo cáo quý và chỉ tiêu về lợi nhuận, thu nhập của người lao động, các khoản chi và đầu tư cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, xử lý và bảo vệ môi trường, nguồn gốc công nghệ sử dụng”.

Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu Quý doanh nghiệp thực hiện:

1. Báo cáo Quý năm 2022 về tình hình thực hiện dự án đầu tư theo mẫu A.III.1 Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư, cụ thể:

+ Báo cáo Quý I trước ngày 10/4/2022.

+ Báo cáo Quý II trước ngày 10/7/2022.

+ Báo cáo Quý III trước ngày 10/10/2022.

+ Báo cáo quý IV trước ngày 10/01/2023.

2. Báo cáo năm 2021 thực hiện trước ngày 31/3/2022 theo mẫu A.III.2 Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

3. Hình thức báo cáo: Báo cáo trực tuyến trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài, cụ thể:

- Bước 1: Nhà đầu tư/Doanh nghiệp truy cập website: fdi.gov.vn với thông tin tài khoản như sau:

Tên đăng nhập: Mã số dự án/mã số doanh nghiệp;

Mật khẩu mặc định: admin@123.

(Sau khi đăng nhập, nhà đầu tư/Doanh nghiệp thực hiện việc thay đổi mật khẩu trong trường hợp cần thiết).

- Bước 2: Nhà đầu tư/Doanh nghiệp tải mẫu báo cáo trên hệ thống, hoàn thiện báo cáo và cập nhật (upload) lên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.

Trong quá trình thực hiện báo cáo, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ: Đ/c Nguyễn Thị Vui - Phòng Kinh tế Đối ngoại, Điện thoại: 02223.824.902/0915.868.568.

Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu Quý doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện./.

P. KTĐN

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3622
Đã truy cập : 63269425