V/v xử lý các doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, không nộp hồ sơ khai thuế theo đề nghị của Cục thuế tỉnh (đợt 01 năm 2022).

08/08/2022 07:15 Số lượt xem: 490

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh;

- Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội tỉnh;

- Ban quản lý các KCN tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố.

Ngày 13/7/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 2144/CTBNI-KK của Cục thuế tỉnh về việc đề nghị thực hiện thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã đối với 338 doanh nghiệp, hợp tác xã;

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã khẩn trương chỉ đạo Phòng Đăng ký kinh doanh tập trung rà soát, xử lý doanh nghiệp theo đề nghị của Cục thuế tỉnh, cụ thể:

1. Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư đã ra Thông báo yêu cầu báo cáo đối với 73 doanh nghiệp và cập nhật tình trạng “Cảnh báo” trên  Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia (có danh sách kèm theo phụ lục 1) theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 216 Luật Doanh nghiệp 2020; đồng thời củng cố hồ sơ, tài liệu và tiến hành bước tiếp theo để thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

2. Đối với 73 hợp tác xã hoạt động theo Luật hợp tác xã thuộc thẩm quyền quản lý của Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thành phố (có danh sách kèm theo phụ lục 2). Đề nghị UBND huyện, thành phố chỉ đạo phòng Tài chính kế hoạch thực hiện thu hồi các hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã; đồng thời báo cáo kết quả thu hồi về Cục Thuế tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. Còn lại 192 doanh nghiệp không có trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Cục thuế tỉnh tiếp tục phối hợp rà soát, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp các doanh nghiệp trên theo đúng quy định của pháp luật. (có danh sách kèm theo phụ lục 3)

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, phối hợp./.

Các văn bản đính kèm.

P. ĐKKD

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5493
Đã truy cập : 73483479