V/v xử lý các doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, không nộp hồ sơ khai thuế theo đề nghị của Cục thuế tỉnh

01/03/2023 15:12 Số lượt xem: 423

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh;

- Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội tỉnh;

- Ban quản lý các KCN tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố.

Thực hiện Văn bản số 3177/UBND-KTTH ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý doanh nghiệp và dự án đầu tư sau đăng ký thành lập;

Trên cơ sở danh sách doanh nghiệp vi phạm quá một năm không hoạt động tại địa chỉ do Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh đề xuất tại văn bản số 2139/CTBNI-KK ngày 29/7/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ đạo phòng đăng ký kinh doanh thực hiện trình tự thu hồi toàn bộ theo danh sách nêu trên, hoàn chỉnh đồng bộ cơ sở dữ liệu thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Văn bản số 179/CTBNI-KK ngày 13/01/2023 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh về đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quá một năm không hoạt động tại địa chỉ. Sau khi rà soát hồ sơ, dữ liệu, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ đạo Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo yêu cầu báo cáo đối với 166/167 doanh nghiệp bỏ địa điểm kinh doanh trên 1 năm theo văn bản nêu trên (bước 1) và tiến hành các bước tiếp theo theo đúng quy định. Trong quá trình xử lý thông tin có vướng mắc, phản ánh kiến nghị, đề nghị quý cơ quan kịp thời phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư để giải quyết.

(Gửi kèm theo danh sách chi tiết).

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, phối hợp thực hiện./.

P.ĐKKD

 
 

Thống kê truy cập

Online : 4436
Đã truy cập : 138842639