V/v trả lời đơn kiến nghị, phản ánh của công dân, doanh nghiệp đối với Công ty TNHH Tập đoàn quốc tế Phượng Hoàng.

14/09/2023 15:00 Số lượt xem: 64

Kính gửi:

- Công ty DDA USA– Địa chỉ đã đăng ký: 8937 wesminster ave, garden grove ca 92844, Hoa Kỳ (địa chỉ mới theo đơn đề nghị: 2301 Chico A251ve Ste 1 South EL Monte CA 91733, Hoa Kỳ);

- Bà HUỲNH KIM – Địa chỉ: 16117 Whitecap Cir, Fountain Valley, CA 92708, Hoa Kỳ;

- Ông Nguyễn Đức Phồn – Địa chỉ: TT354 tổ 12, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội – ĐT: 0914.346.226 (Đại diện theo ủy quyền của bà HUỲNH KIM).

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh nhận được đơn đề nghị của Công ty DDA USA và Bà HUỲNH KIM về việc đề nghị tạm dừng đăng ký biến động đối với CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ PHƯỢNG HOÀNG - mã số doanh nghiệp: 2300297362 – Địa chỉ trụ sở chính: Đồi pháo thủ, khu 6, phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 65, Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định:

“1. Doanh nghiệp không được đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

a) Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

b) Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;

c) Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự;

d) Doanh nghiệp đang trong tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký”

Việc kiến nghị tạm dừng đăng ký biến động đối với CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ PHƯỢNG HOÀNG không thuộc các trường hợp “Doanh nghiệp không được đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp” theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 4, Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định:

“1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp tự kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo.

3. Cơ quan đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, không chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật của doanh nghiệp xảy ra trước và sau khi đăng ký doanh nghiệp.

4. Cơ quan đăng ký kinh doanh không giải quyết tranh chấp giữa các thành viên, cổ đông của công ty với nhau hoặc với tổ chức, cá nhân khác hoặc giữa doanh nghiệp với tổ chức, cá nhân khác”.

Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 49, Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

“Điều 49. Quyền của thành viên Hội đồng thành viên

1. Thành viên Hội đồng thành viên có các quyền sau đây:

a) Tham dự họp Hội đồng thành viên, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;

b) Có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 47 của Luật này;

c) Được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau khi công ty đã nộp đủ thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

d) Được chia giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với phần vốn góp khi công ty giải thể hoặc phá sản;

đ) Được ưu tiên góp thêm vốn vào công ty khi công ty tăng vốn điều lệ;

e) Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ, tặng cho và hình thức khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

g) Tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật và người quản lý khác theo quy định tại Điều 72 của Luật này;

h) Quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

2. Ngoài các quyền quy định tại khoản 1 Điều này, thành viên, nhóm thành viên sở hữu từ 10% số vốn điều lệ trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định hoặc thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này có các quyền sau đây:

a) Yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền;

b) Kiểm tra, xem xét, tra cứu sổ ghi chép và theo dõi các giao dịch, sổ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm;

c) Kiểm tra, xem xét, tra cứu và sao chụp sổ đăng ký thành viên, biên bản họp, nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên và tài liệu khác của công ty;

d) Yêu cầu Tòa án hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc họp Hội đồng thành viên, nếu trình tự, thủ tục, điều kiện cuộc họp hoặc nội dung nghị quyết, quyết định đó không thực hiện đúng hoặc không phù hợp với quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Theo quy định tại Điều 72, Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

“Điều 72. Khởi kiện người quản lý

1. Thành viên công ty tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật và người quản lý khác do vi phạm quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người quản lý trong trường hợp sau đây:

a) Vi phạm quy định tại Điều 71 của Luật này;

b) Không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, thực hiện không kịp thời hoặc thực hiện trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ công ty, nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên đối với quyền và nghĩa vụ được giao;

c) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

2. Trình tự, thủ tục khởi kiện được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

3. Chi phí khởi kiện trong trường hợp thành viên khởi kiện nhân danh công ty được tính vào chi phí của công ty, trừ trường hợp bị bác yêu cầu khởi kiện.”

Căn cứ quy định trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh đề nghị quý công dân, doanh nghiệp liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trân trọng phúc đáp./.

P. ĐKKD

 
 

Thống kê truy cập

Online : 3900
Đã truy cập : 113615007