V/v trả lời câu hỏi của công dân về việc “Thủ tục mở rộng cơ sở kinh doanh máy hút ẩm tại tỉnh Bắc Ninh”.

15/08/2022 07:07 Số lượt xem: 45

   Kính gửi:

Quý Công dân (Công ty cổ phần Kosmen, Đ/c trụ sở chính: Số 27C đường số 12, P.Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP.HCM).

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được nội dung câu hỏi của công dân về việc hỗ trợ hướng dẫn “Thủ tục mở rộng cơ sở kinh doanh máy hút ẩm tại tỉnh Bắc Ninh”, câu hỏi có nội dung cụ thể như sau:

“Chào quý cơ quan! Tôi là đại diện Công ty cổ phần Kosmen có thông tin liên hệ tại Website: https://kosmen.vn/ . Tôi xin hỏi: Hiện tại chúng tôi đang có trụ sở chính Công ty đặt tại: Số 27C đường số 12, P.Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP.HCM. Chúng tôi  kinh doanh gồm những sản phẩm như: máy tách ẩm không khí, máy hút ẩm không khí mini,..Nay Công ty tôi muốn mở cơ sở kinh doanh tại tỉnh thì cần chuẩn bị những thủ tục, giấy tờ gì? Có cần phải đăng ký mở chi nhánh Công ty hoặc VPDD rồi mới mở xưởng hay không? Tôi có thể gửi hồ sơ online trong thời điểm này không? Tôi xin chân thành cảm ơn và mong nhận được phản hồi từ quý cơ quan!”

Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

1. Về căn cứ pháp lý:

Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 quy định:

“Điều 44. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.”

Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính Phủ về Đăng ký Doanh nghiệp có quy định:

“Điều 31. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh

1. Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

a) Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

b) Bản sao nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

c) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

2. Thông báo lập địa điểm kinh doanh

a) Doanh nghiệp có thể lập địa điểm kinh doanh tại địa chỉ khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh;

b) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh;

c) Thông báo lập địa điểm kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc do người đứng đầu chi nhánh ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.

4. Việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chính thức lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Kèm theo thông báo phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương. Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.

Như vậy, doanh nghiệp có thể lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh Bắc Ninh là đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp mà không bắt buộc đăng ký hoạt động chi nhánh.

2. Về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp

Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh theo mẫu tại Phụ lục II-7, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Lưu ý:  Trong trường hợp Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp không trực tiếp nộp hồ sơ mà ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đề nghị thực hiện ủy quyền theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP:

“Điều 12. Ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định sau đây:

1. Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

2. Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.

3. Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

4. Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này”.

3. Cách thc nộp hồ sơ:

Doanh  nghiệp có thể nộp hồ sơ bằng 02 cách: Nộp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh (quầy 26) hoặc Nộp hồ sơ qua mạng điện tử. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh khuyến khích doanh nghiệp nộp hồ sơ qua mạng điện tử và nhận kết quả qua đường bưu điện.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện đăng ký qua mạng thông tin điện tử thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ Website: https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

- Thông tin hỗ trợ:

+ Hỗ trợ Hệ thống: 1900 9026 (Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp)

+ Hỗ trợ chung: 02223. 875188 (Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Ninh).

+ Email hỗ trợ: dkkdbn@gmail.com

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, quý công dân có thể liên hệ  số điện thoại: 0222.3875.188 hoặc email: dkkdbn@gmail.com để được hướng dẫn.

Trân trọng phúc đáp./.

P. ĐKKD

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4364
Đã truy cập : 73495858