V/v góp ý Dự thảo Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

01/04/2022 07:35 Số lượt xem: 61

Căn cứ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã; Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã; Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ về Tổ hợp tác;

Căn cứ Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể;

Căn cứ Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025;

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Dự thảo Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn  tỉnh Bắc Ninh. Ngày 15/3/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 451/KHĐT-ĐKKD về việc lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến đóng góp từ các Sở, ngành, đơn vị có liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, sửa đổi, hoàn thiện Dự thảo.

Nhằm nâng cao chất lượng của bản dự thảo và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia đóng góp ý kiến bản Dự thảo Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn  tỉnh Bắc Ninh.

 (Gửi kèm Dự thảo Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn  tỉnh Bắc Ninh và bảng tổng hợp ý kiến đóng góp)

P. ĐKKD

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4458
Đã truy cập : 63273962