V/v đề nghị đăng tải Dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

06/03/2023 15:47 Số lượt xem: 226

     Kính gửi:

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện Văn bản số 3797/UBND-KTTH ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình quản lý và sử dụng viện trợ năm 2022 theo quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP theo nội dung yêu cầu tại Văn bản số 9326/BKHĐT-KTĐN ngày 21/12/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; đồng thời tổ chức lấy ý kiến của các Sở, ngành, địa phương vào Dự thảo theo quy định.

Nhằm nâng cao chất lượng của bản dự thảo và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, trước khi gửi Sở Tư pháp thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan đăng tải toàn văn Dự thảo Quy chế Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (gửi kèm) lên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến (theo quy định tại Điều 129 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015).

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị./.

P. KTĐN

 
 

Thống kê truy cập

Online : 4645
Đã truy cập : 119950093