V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022

10/05/2022 10:23 Số lượt xem: 52

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, Ngành thuộc UBND tỉnh;

- Văn phòng Tỉnh ủy; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Báo Bắc Ninh; Đài phát thanh truyền hình tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

- Ban QLDA: Khu vực phát triển đô thị; GTVT; NN&PTNT; XDCT dân dụng và công nghiệp;

- Công ty: TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh, TNHH MTV KTCTTL Nam Đuống; TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống;

- Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Chi cục Thủy lợi; Chi cục Kiểm lâm; Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản.

- Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh; Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng;

- Công ty Nông nghiệp CNC Hồ Gươm Bắc Ninh; Công ty TNHH xuất nhập khẩu nông nghiệp Vĩnh Cửu;

- Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Căn c Lut Đầu tư công và các Nghị định, văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Quy định chế độ báo cáo và hệ thống biểu mẫu báo cáo việc lập kế hoạch đầu tư công, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, thanh toán vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Để có căn cứ báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022, Sở kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022, kế hoạch triển khai 6 tháng cuối năm 2022 các dự án do đơn vị quản lý theo quy định tại khoản 1, Điều 3 Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND tỉnh. Cụ thể mội số nội dung sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 3 Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh (kỳ báo cáo: định kỳ 6 tháng), các đơn vị thực hiện báo cáo:

1. Các sở, ban, ngành, các chủ đầu tư dự án đầu tư công cấp tỉnh quản lý, UBND cấp huyện, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư:

Báo cáo đánh giá tổng hợp kế hoạch đầu tư công theo các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 70 Luật Đầu tư công và chi tiết tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh quản lý, nguồn thu hợp pháp từ cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư; trong đó khối lượng thực hiện và kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư đến hết ngày 15/5/2022.

UBND cấp huyện: Ngoài các báo cáo trên, đề nghị báo cáo chi tiết tình hình thực hiện, giải ngân nguồn ngân sách huyện, ngân sách xã; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nguồn vốn đầu tư công từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện, thành phố (nếu có).

Lưu ý:

- Đối với các dự án được phân bổ trực tiếp nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh: đề nghị các đơn vị chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện báo cáo chi tiết theo Mẫu báo cáo số 02/ĐGKHN kèm theo Quyết định 16/2021/QĐ-UBND)

- Đối với các huyện, thành phố đề nghị đối chiếu với kho bạc cấp huyện về kế hoạch vốn, kết quả giải ngân trước khi gửi báo cáo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, đảm bảo thống nhất số liệu báo cáo.

(Hệ thống mẫu đề cương báo cáo và biểu mẫu số liệu báo cáo theo quy định tại điểm e, f, Khoản 1, Điều 3 Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND)

2. Đề nghị Kho bạc Nhà nước tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính báo cáo chi tiết tình hình giải ngân các dự án, nguồn vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022 đến hết ngày 15/5/2022.

(Mẫu báo cáo số 03/ĐGKHN và Biểu số 10/TTN, 10a/TTNST, 10bTTHX, 10c/TTK kèm theo Quyết định 16/2021/QĐ-UBND)

3. Các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện công tác đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022.

II. Kế hoạch triển khai kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2022

Các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2022, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đã được giao.

Báo cáo bằng văn bản của các đơn vị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính đồng thời gửi bản mềm vào địa chỉ email thqh.dpibn@gmail.com trước ngày 20/5/2022 để tổng hợp, báo cáo.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc phối hợp thực hiện./.

Download công văn biểu mẫu tại đây.

P. THQH

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4632
Đã truy cập : 63272282