UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch Tổ chức thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023 - 2025

02/10/2023 08:52 Số lượt xem: 145

Với mục đích thu thập thông tin cơ bản, chính xác về thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp của người lao động để làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động trên địa bàn tỉnh; xây dựng và hình thành cơ sở dữ liệu của tỉnh Bắc Ninh về thị trường lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Kế hoạch số 281/KH-UBND ngày 29/8/2023 về việc tổ chức thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023 – 2025.

Đối tượng được thu thập theo Điều 11 Thông tư số 11/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội: là người lao động từ đủ 15 tuổi trở lên đang cư trú tại địa bàn tỉnh.

Nội dung thu thập thực hiện theo  khoản 2 Điều 12 Thông tư số 11/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.  Cụ thể: Thông tin cơ bản của người lao động (họ, tên; ngày tháng năm sinh; giới tính; số căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân; mã số BHXH, nơi đăng ký thường trú; nơi ở hiện tại; đối tượng ưu tiên…); trình độ học vấn; trình  độ chuyên môn, kỹ năng lao động; tình trạng việc làm; Quan hệ lao động; Tham gia bảo hiểm xã hội.

Thông tin trong cơ sở dữ liệu về người lao động được xác lập từ nguồn: Thông tin đăng ký lao động của người lao động thông qua ứng dụng điện tử đăng ký việc làm hoặc các ứng dụng khác có liên quan; Thông tin về người lao động được số hóa, chuẩn hóa từ nghiệp vụ thu thập, cập nhật thông tin về lao động; Thông tin được kết nối, chia sẻ, đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác.

Thông tin trong cơ sở dữ liệu về người lao động được cập nhật, điều chỉnh từ các nguồn: Kết quả của quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, nghiệp vụ liên quan đến quản lý lao động; Đề xuất sửa đổi, bổ sung của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thay đổi hoặc phát hiện các thông tin trong cơ sở dữ liệu về người lao động chưa đầy đủ, chính xác; Từ các cơ sở dữ liệu khác có liên quan khi có thay đổi.

Theo đó, các phương pháp thực hiện trong thời gian tới: Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp xã chỉ đạo cán bộ chuyên trách về lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các thành viên trong tổ tiến hành thu thập thông tin theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và chuyển cho Công an cấp xã thực hiện triển khai nhập vào phần mềm trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Công an cấp xã triển khai nhập, cập nhật dữ liệu vào phần mềm trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (theo tài liệu hướng dẫn của Bộ Công an). Trong quá trình thu thập, nhập thông tin, giao đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phân công trách nhiệm cụ thể các thành viên trong tổ triển khai Đề án 06 cấp xã, lưu giữ hồ sơ đầy đủ, gắn chỉ tiêu, thời gian hoàn thành. Cán bộ chuyên trách về lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã thường xuyên cung cấp các thông tin thay đổi hoặc bổ sung các công dân chưa có thông tin cho Công an cấp xã cập nhật vào phần mềm trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo kịp thời, chính xác. Cơ quan Công an cùng cấp quản lý thông tin nhập vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cung cấp các thống kê, báo cáo tình hình biến độ của người lao động cho đơn vị chuyên trách cùng cấp phục vụ công tác quản lý khi có yêu cầu… Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành, chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt nội dung kế hoạch…

P. QLN

 
 

Thống kê truy cập

Online : 5796
Đã truy cập : 138040469