UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch Thực hiện Đề án “Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”

27/11/2023 16:35 Số lượt xem: 80

Ngày 10/11/2023, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Kế hoạch số 368/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Mục tiêu chung là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về đa dạng sinh học, góp phần bảo tồn hệ sinh thái, hệ động vật, thực vật, nguồn gen... Bảo vệ và phát triển bền vững các hệ sinh thái tự nhiên hiện có của tỉnh. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm trong bảo vệ đa dạng sinh học…

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới: Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về đa dạng sinh học. Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm trong bảo vệ đa dạng sinh học. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm trong bảo vệ đa dạng sinh học. Triển khai thực hiện các quy định hợp tác quốc tế trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm trong bảo vệ đa dạng sinh học… Công an tỉnh phối hợp với các sở, ngành, các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động triển khai thực hiện hiệu quả nội dung kế hoach…

P. QLN

 
 

Thống kê truy cập

Online : 4891
Đã truy cập : 138041373