UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch nâng cao năng suất và chất lượng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030

02/10/2023 08:54 Số lượt xem: 110

Với mục đích nhằm đưa năng suất, chất lượng trở thành động lực phát triển quan trọng trong các ngành, lĩnh vực, thông qua việc ứng dụng các thành tựu mới của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất tiên tiến, kết hợp với nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phù hợp xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Kế hoạch số 285/KH-UBND ngày 08/9/2023 về việc nâng cao năng suất và chất lượng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030.

Theo đó, mục tiêu cụ thể: Góp phần đạt mục tiêu tăng năng suất lao động của tỉnh bình quân khoảng 12,5%/năm. Tỷ trọng đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng GRDP của tỉnh bình quân giai đoạn 2023-2025 đạt khoảng từ 45-47%; giai đoạn 2026-2030 đạt trên 50%. Đào tạo được ít nhất 30 chuyên gia năng suất, chất lượng là cán bộ của các sở, ngành, doanh nghiệp. Tập huấn trên 500 lượt người của các doanh nghiệp, trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp kiến thức về năng suất, chất lượng. Hình thành được từ 01-02 câu lạc bộ cải tiến năng suất, chất lượng tại các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Xây dựng và triển khai được từ 07 - 09 mô hình điểm cho các doanh nghiệp về áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng (ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001, HACCP, ISO 22000, ISO 22301, 5S-Kaizen, KPIs, TPM, Lean, work layout …). Áp dụng công cụ, hệ thống quản lý tiên tiến (5S-Kaizen, ISO 9001, ISO 15189, ISO/IEC 17025, Lean…) tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (từ 04-06 cơ sở). Phấn đấu đến hết năm 2025 có trên 60% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh áp dụng công cụ, hệ thống quản lý tiên tiến và đến 2030 có 90% cơ sở. Áp dụng thí điểm hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 21001 cho 02 cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn, hỗ trợ ít nhất 30 - 40 doanh nghiệp xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, quy chuẩn kỹ thuật; ít nhất 4 lượt doanh nghiệp tham gia Giải thưởng chất lượng Quốc gia. Hỗ trợ hình thành được từ 01 - 03 tổ chức đánh giá sự phù hợp; tăng cường năng lực kiểm định, thử nghiệm, phân tích, các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các đơn vị kiểm định, thử nghiệm trên địa bàn tỉnh...

Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong thời gian tới: Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động nâng cao năng suất chất lượng, thúc đẩy năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, quản lý chất lượng của doanh nghiệp. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về năng suất, chất lượng. Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng. Hỗ trợ áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng. Nâng cao năng lực hoạt động tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Hỗ trợ đẩy mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, tạo đột phá trong nâng cao năng suất, chất lượng. Tăng cường các hoạt động hợp tác với các tổ chức năng suất trong và ngoài nước... Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các sở, ngành, các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động triển khai hiệu quả nội dung kế hoach…

P. QLN

 
 

Thống kê truy cập

Online : 4915
Đã truy cập : 130990592