TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

11/09/2019 09:32 Số lượt xem: 582
Phụ lục 2
 KẾT QUẢ TIẾP  NHẬN, GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO (Từ ngày 16/8/2020 đến 15/8/2021)
(Kèm theo báo cáo số       /BC-SKHĐT.TTra ngày    /8/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
Cấp, ngành TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT ĐƠN KẾT QUẢ TIẾP GIẢI QUYẾT
Tổng số đơn nhận được Phân loại theo đơn thư Theo lĩnh vực Theo điều kiện xử lý
Khiếu nại Tố cáo  Kiến nghị, phản ánh Hành chính Tư pháp Số vụ việc thuộc thẩm quyền đang giải quyết đã giải quyết khiếu nại Tố cáo Thu hồi về đất Thu hồi về tài sản kỷ luật cá nhân kỷ luật tập thể
Đất đai Nhà Tài sản Chính sách người có công Khác Hình sự Dân sự Hành chính Khác Đơn trùng Đơn không đủ điều kiện Đơn đủ điều kiện Đúng  sai có đúng, có sai Đúng  sai có đúng, có sai
UBND cấp tỉnh                                                          
Các Sở và các đơn vị trực thuộc 16 0 2 14 2 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 16 4   4       0 0 0 0 0 0 0
UBND cấp huyện                                                          
UBND cấp xã                                                          
Tổng 16 0 2 14 2 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 16 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
 

Thống kê truy cập

Online : 7137
Đã truy cập : 84847571