TÌNH HÌNH THU HÚT ĐẦU TƯ THÁNG 8 VÀ 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

23/08/2023 13:50 Số lượt xem: 338

1. Tình hình đầu tư trong nước trên địa bàn toàn tỉnh

Trong tháng 8/2023, toàn tỉnh cấp mới 02 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 532,85 tỷ đồng; Cấp đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 10 dự án đầu tư trong đó có 02 dự án điều chỉnh vốn đầu tư với tổng số vốn đầu tư tăng thêm là 58,09 tỷ đồng;

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh cấp mới đăng ký đầu tư cho 14 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký là 3877,186 tỷ đồng; Cấp điều chỉnh cho 67 dự án đầu tư trong đó có 16 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn điều chỉnh giảm 910,42 tỷ VNĐ (10 dự án tăng vốn: 641,743 tỷ đồng; 06 dự án giảm vốn 1.552,163 tỷ đồng); Thực hiện thu hồi 16 dự án với tổng số vốn đầu tư là 64 tỷ VNĐ;

Lũy kế đến nay: Tỉnh Bắc Ninh đã cấp 1.542 dự án đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh đạt 255.579,987 256.170,927 tỷ đồng.

2. Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh:

Trong tháng 8/2023, tỉnh Bắc Ninh đã cấp mi đăng ký đầu tư cho 40 dự án vi tng vn đầu tư đăng ký 37,45 triu USD; điu chnh vn cho 13 d án vi s vn điu chnh tăng là 16,85 triu USD; 7 lượt ra thông báo chấp thuận góp vn, mua c phn, phn vn góp ca nhà đầu tư nước ngoài ti t chc kinh tế vi giá tr là 1,15 triu USD; chấm dứt hoạt động 10 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 8,21 triệu USD.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh cấp mới cho 222 d án vi tng vn đầu tư đăng ký 806,25 triu USD; Điu chnh vn cho 101 d án vi s vn điu chnh tăng là 369,32 triu USD; Góp vn, mua c phn, phn vn góp cho 40 lượt vi giá tr là 17,62 triu USD; Thu hi 36 d án vi tng vn đầu tư là 71,04 triu USD.

Lũy kế đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã cấp đăng ký đầu tư cho 2.005 dự án còn hiu lc với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điu chnh và góp vn mua, mua c phn, phn vn góp đạt 24.489,213 triệu USD.

P. KTĐN

 
 

Thống kê truy cập

Online : 4157
Đã truy cập : 113607930