TÌNH HÌNH THU HÚT ĐẦU TƯ THÁNG 02 VÀ 02 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

01/03/2023 08:30 Số lượt xem: 445

Tình hình đầu tư trong nước trên địa bàn toàn tỉnh

Trong tháng 02/2023, toàn tỉnh cấp điều chỉnh cho 02 dự án đầu tư; thu hồi 02 dự án với tổng vốn đầu tư 8 tỷ đồng

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh cấp mới đăng ký đầu tư cho 03 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký là 285 tỷ đồng; Cấp điều chỉnh cho 16 dự án đầu tư trong đó có 03 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn điều chỉnh giảm 683,615 tỷ VNĐ (01 dự án tăng vốn: 86 tỷ đồng; 02 dự án giảm vốn 769,615 tỷ đồng); thu hồi 02 dự án với tổng vốn đầu tư 8 tỷ đồng.

Lũy kế đến nay: Tỉnh Bắc Ninh đã cấp 1.545 dự án đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh đạt 252.826,246 tỷ đồng (Trong đó cấp đầu tư cho 21 dự án hạ tầng KCN nguồn vốn trong nước là 35.875,10 tỷ đồng).

2. Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh:

Trong tháng 02/2023, tỉnh Bắc Ninh đã cấp mi đăng ký đầu tư cho 09 dự án vi tng vn đầu tư đăng ký 8,5 triu USD; điu chnh vn cho 06 d án vi s vn điu chnh tăng là 8,65 triu USD; 02 lượt ra thông báo chấp thuận góp vn, mua c phn, phn vn góp ca nhà đầu tư nước ngoài ti t chc kinh tế vi giá tr là 0,31 triu USD; Thu hồi 02 dự án với tổng vốn 5,3 triệu USD.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh cấp mới cho 29 d án vi tng vn đầu tư đăng ký 131,56 triu USD; Điu chnh vn cho 22 d án vi s vn điu chnh tăng là 77,98 triu USD; Góp vn, mua c phn, phn vn góp: 04 lượt vi giá tr là 1,26 triu USD; Thu hi 06 d án vi tng vn đầu tư là 17,32 triu USD.

Lũy kế đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.842 dự án còn hiu lc với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điu chnh và góp vn mua, mua c phn, phn vn góp đạt 23.560,551 triệu USD.

P. KTĐN

 
 

Thống kê truy cập

Online : 3176
Đã truy cập : 113608206