Tình hình phát triển doanh nghiệp tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh (tính đến 19/9/2022)

21/09/2022 08:38 Số lượt xem: 79

I. Tình hình phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

1.1. Tình hình ĐKDN tháng 9 năm 2022

Trong tháng 9/2022, Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện tốt công tác đăng ký doanh nghiệp, đảm bảo 100% hồ sơ được cấp phép đúng theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; đồng thời tiếp tục phối hợp với Bưu điện thành phố Bắc Ninh về trả kết quả qua dịch vụ bưu chính; hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông qua điện thoại, zalo, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng tháng 9/2022 đạt 97,78%, đứng thứ 8 cả nước.

- Số doanh nghiệp thành lập mới: 195 doanh nghiệp (tăng 14% so với cùng kỳ năm 2021) với tổng số vốn đăng ký là: 1.312,63 tỷ đồng; Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 6,73 tỷ đồng.

- Số đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) thành lập mới: 69 đơn vị (giảm 12,6% so với cùng kỳ năm 2021).

- Số lượt đăng ký thay đổi (địa chỉ, thông tin về chủ sở hữu, thành viên, vốn, người đại diện theo pháp luật): 276 doanh nghiệp (bằng số cùng kỳ 2021)36 đơn vị trực thuộc (tăng 80% so với cùng kỳ 2021).

- Số lượt thông báo thay đổi (ngành nghề kinh doanh, thông tin về thuế): 54 doanh nghiệp (giảm 11,5% so với cùng kỳ 2021)1 đơn vị trực thuộc (giảm 75% so với cùng kỳ 2021).

- Số lượt chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: 19 doanh nghiệp (giảm 13,6% so với cùng kỳ 2021).

- Số lượt giải thể tự nguyện: 19 doanh nghiệp (tăng 46,2% so với cùng kỳ 2021) và 11 đơn vị trực thuộc (giảm 21,4% so với cùng kỳ 2021).

- Số lượt đăng ký tạm ngừng: 65 doanh nghiệp (tăng 3,2% so với cùng kỳ 2021)11 đơn vị trực thuộc (bằng số cùng kỳ 2021).

- Số lượt DN hoạt động trở lại: 45 doanh nghiệp (bằng số cùng kỳ 2021) 8 đơn vị trực thuộc (bằng số cùng kỳ 2021).

1.2. Tình hình ĐKDN trong 9 tháng đầu năm 2022

- Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng trong 9 tháng đầu năm 2022 đạt 97,59%, đứng thứ 8 cả nước;

- Số doanh nghiệp thành lập mới: 1.946 doanh nghiệp (tăng 15,9% so với cùng kỳ 2021) với tổng số vốn đăng ký là: 15.582,45 tỷ đồng. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 8 tỷ đồng.

- Số đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) thành lập mới: 758 đơn vị (tăng 32,3% so với cùng kỳ 2021).

- Số lượt đăng ký thay đổi (địa chỉ, thông tin về chủ sở hữu, thành viên, vốn, người đại diện theo pháp luật): 3.085 doanh nghiệp (tăng 18,5% so với cùng kỳ 2021)445 đơn vị trực thuộc (tăng 60,1% so với cùng kỳ 2021).

- Số lượt thông báo thay đổi (ngành nghề kinh doanh, thông tin về thuế): 519 doanh nghiệp (giảm 53% so với cùng kỳ 2021)153 đơn vị trực thuộc (tăng 313,5% so với cùng kỳ 2021).

- Số lượt chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: 233 doanh nghiệp (tăng 12,6% so với cùng kỳ 2021).

- Số lượt giải thể tự nguyện: 234 doanh nghiệp (tăng 9,9% so với cùng kỳ 2021).

- Số lượt đăng ký tạm ngừng: 1.187 doanh nghiệp (tăng 44,8% so với cùng kỳ 2021) 168 đơn vị trực thuộc (tăng 42,4% so với cùng kỳ 2021).

- Số lượt đăng ký hoạt động trở lại: 694 doanh nghiệp (tăng 26,2% so với cùng kỳ 2021) 108 đơn vị trực thuộc (tăng 22,7% so với cùng kỳ 2021).

1.3. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh luỹ kế đến 19/09/2022.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có tổng số 22.006 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký là 350.236,5 tỷ đồng và 4.821 đơn vị trực thuộc, trong đó:

- Số doanh nghiệp đang hoạt động: 17.404 doanh nghiệp với tổng vốn điều lệ là: 287.256,22 tỷ đồng; Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp là 16,5 tỷ đồng.

- Số đơn vị trực thuộc (Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh) đang hoạt động: 4.611 đơn vị;

- Về thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đề nghị của cơ quan thuế theo văn bản 2139/CTBNI-KK ngày 29/7/2021: Đến nay Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện ra: Thông báo yêu cầu báo cáo đối với 3.463 doanh nghiệp vi phạm; ra Thông báo vi phạm đối với 2.957 doanh nghiệp và đã ra quyết định thu hồi đối với 2.576 doanh nghiệp vi phạm nêu trên theo đề nghị của cơ quan thuế. Dự kiến đến hết 26/10/2022, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ ra quyết định thu hồi đối với toàn bộ doanh nghiệp vi phạm nêu trên theo đề nghị của cơ quan thuế.

- Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng: 1.270 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ là 8.916 tỷ đồng;

- Số đơn vị trực thuộc (Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh) đang tạm ngừng kinh doanh: 182 đơn vị.

II. Về hỗ trợ doanh nghiệp, cải cách TTHC và hoạt động tại Quầy 26 – Trung tâm hành chính công tỉnh

  • Số lượt tư vấn qua điện thoại, zalo: 785 lượt hỗ trợ, tư vấn;
  • Số lượt nhận tiếp nhận, hướng dẫn hồ sơ trực tiếp: 402 lượt;
  • Phối hợp với các cơ quan nhà nước trong công tác rà soát, xử lý các doanh nghiệp vi phạm;

- Tăng cường ứng dụng, sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thông tin quốc gia về Đăng ký hợp tác xã; Ứng dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, phần mềm quản lý điều hành văn bản;

- Thực hiện công khai, minh bạch và hệ thống hóa trình tự, thủ tục về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh: Tiếp tục đăng tải công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền trên Cổng thông tin của Sở và tại Trung tâm hành chính công tỉnh, phối hợp công khai, niêm yết tại một số cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh (Trung tâm hành chính công huyện Yên Phong,Trung tâm hành chính công thị xã Từ Sơn); công khai số điện thoại cán bộ phụ trách địa bàn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp gia nhập thị trường nhanh chóng, hiệu quả.

III. Về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp

  1. Về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Ban hành Tờ trình số 31/TTr.KHĐT-ĐKKD ngày 30/8/2022 về đề nghị phê duyệt danh sách hợp tác xã thí điểm triển khai giai đoạn 1 theo Quyết dịnh số 1532/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh;

Ban hành văn bản số 1795/KHĐT-ĐKKD ngày 13/9/2022 về việc góp ý Dự thảo Kế hoạch củng cố phát triển HTX nông nghiệp có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2022 – 2027;

Ban hành văn bản số 1808/KHĐT-ĐKKD ngày 14/9/2022 về việc góp ý Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”;

Ban hành văn bản số 1823/KHĐT-ĐKKD ngày 16/9/2022 về việc đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) trình tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV.

  1. Về sắp xếp đổi mới doanh nghiệp

Tiếp tục triển khai thực hiện nâng cao công tác quản lý đổi mới doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Ban hành Tờ trình số 36/TTr-KHĐT.ĐKKD ngày 16/9/2022 về việc kiện toàn Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh và Tổ công tác cổ phần hoá;

Ban hành văn bản số 1820/KHĐT-ĐKKD ngày 16/9/2022 về việc rà soát, báo cáo kết quả chuyển đổi mục đích sử dụng đất của các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá giai đoạn 2011 – 2021;

IV. Về phối hợp xử lý cung cấp thông tin cho các đơn vị liên quan:

Trong tháng 9/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư – Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác điều tra, tống đạt quyết định;

  • Số lượt cung cấp: 26 lượt, trong đó 15 lượt cung cấp bằng văn bản;
  • Số lượng trang tài liệu: 863 trang.

V. Về kết quả thực hiện Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

1. Về chuyển phát kết quả đến doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính

- Trong tháng 09/2022, thực hiện chuyển phát kết quả đến doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính: 268 lượt kết quả;

- Luỹ kế đến tháng 9/2022: thực hiện 2.765 lượt trả kết quả.

2. Về việc cấp pháp chữ ký số công cộng:

- Ngày 28/6/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh ký hợp đồng mua sắm chữ ký số công cộng cấp phát cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2022. Theo đó, Phòng Đăng ký kinh doanh đã thực hiện cung cấp danh sách doanh nghiệp cho đại diện Nhà đầu: 07 đợt với 1.833 doanh nghiệp.

- Tính đến ngày 19/9/2022, theo báo cáo của các đơn vị Nhà thầu đã thực hiện cấp phát chữ ký số công cộng đối với: 277 doanh nghiệp.

VI.  Phương hướng triển khai các công việc trong thời gian tiếp theo

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan nhà nước trong việc quản lý doanh nghiệp sau đăng ký; tập trung rà soát, xử lý đối với doanh nghiệp theo danh sách do Cục thuế tỉnh và các cơ quan QLNN có thẩm quyền khác cung cấp;

- Tiếp tục thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước;

- Trong tình hình mới, tiếp tục phối hợp có hiệu quả  với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; Trung tâm hành chính công các huyện, thị xã nhằm hỗ trợ tối đa thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Quy chế phối hợp số 1447/SKHĐT-UBND ngày 15/8/2018 giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong hoạt động của Trung tâm hành chính công cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là báo cáo tình hình phát triển doanh nghiệp tháng 9 9 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng báo cáo./.

P. ĐKKD

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5071
Đã truy cập : 73491453