Tình hình phát triển doanh nghiệp tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh (tính đến 19/8/2022)

23/08/2022 08:34 Số lượt xem: 101

I. Tình hình phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

1.1. Tình hình ĐKDN tháng 8 năm 2022

Trong tháng 8/2022, Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện tốt công tác đăng ký doanh nghiệp, đảm bảo 100% hồ sơ được cấp phép đúng theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; đồng thời tiếp tục phối hợp với Bưu điện thành phố Bắc Ninh về trả kết quả qua dịch vụ bưu chính; hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông qua điện thoại, zalo, như sau:

- Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng tháng 8/2022 đạt 99,31%, đứng thứ 5 cả nước.

- Số doanh nghiệp thành lập mới: 222 doanh nghiệp (tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2021) với tổng số vốn đăng ký là: 2.020,9 tỷ đồng; Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,1 tỷ đồng.

- Số đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) thành lập mới: 134 đơn vị (tăng 94,2% so với cùng kỳ năm 2021).

- Số lượt đăng ký thay đổi (địa chỉ, thông tin về chủ sở hữu, thành viên, vốn, người đại diện theo pháp luật): 306 doanh nghiệp (giảm 19,3% so với cùng kỳ 2021) và 54 đơn vị trực thuộc (tăng 38,5% so với cùng kỳ 2021).

- Số lượt thông báo thay đổi (ngành nghề kinh doanh, thông tin về thuế): 70 doanh nghiệp (tăng 32,1% so với cùng kỳ 2021) và 3 đơn vị trực thuộc (tăng 50% so với cùng kỳ 2021).

- Số lượt chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: 35 doanh nghiệp (tăng 9,4% so với cùng kỳ 2021).

- Số lượt giải thể tự nguyện: 34 doanh nghiệp (tăng 30,8% so với cùng kỳ 2021) và 21 đơn vị trực thuộc (giảm 8,7% so với cùng kỳ 2021).

- Số lượt đăng ký tạm ngừng: 77 doanh nghiệp (tăng 22,2% so với cùng kỳ 2021) và 8 đơn vị trực thuộc (tăng 60% so với cùng kỳ 2021).

- Số lượt DN hoạt động trở lại: 47 doanh nghiệp (tăng 23,7% so với cùng kỳ 2021) và 3 đơn vị trực thuộc (giảm 57,1% so với cùng kỳ 2021).

1.2. Tình hình ĐKDN trong 8 tháng đầu năm 2022

- Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng trong 8 tháng đầu năm 2022 đạt 97,58%, đứng thứ 7 cả nước;

- Số doanh nghiệp thành lập mới: 1.751 doanh nghiệp (tăng 16,1% so với cùng kỳ 2021) với tổng số vốn đăng ký là: 14.269,82 tỷ đồng. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 8,15 tỷ đồng.

- Số đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) thành lập mới: 689 đơn vị (tăng 39,5% so với cùng kỳ 2021).

- Số lượt đăng ký thay đổi (địa chỉ, thông tin về chủ sở hữu, thành viên, vốn, người đại diện theo pháp luật): 2.809 doanh nghiệp (tăng 20,7% so với cùng kỳ 2021) và 409 đơn vị trực thuộc (tăng 58,5% so với cùng kỳ 2021).

- Số lượt thông báo thay đổi (ngành nghề kinh doanh, thông tin về thuế): 465 doanh nghiệp (giảm 55,5% so với cùng kỳ 2021) và 15,2 đơn vị trực thuộc (giảm 20% so với cùng kỳ 2021).

- Số lượt chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: 214 doanh nghiệp (tăng 12,6% so với cùng kỳ 2021).

- Số lượt giải thể tự nguyện: 215 doanh nghiệp (tăng 59,3% so với cùng kỳ 2021).

- Số lượt đăng ký tạm ngừng: 1.122 doanh nghiệp (tăng 44,8% so với cùng kỳ 2021) và 157 đơn vị trực thuộc (tăng 46,7% so với cùng kỳ 2021).

- Số lượt đăng ký hoạt động trở lại: 649 doanh nghiệp (tăng 28,5% so với cùng kỳ 2021) 100 đơn vị trực thuộc (tăng 25% so với cùng kỳ 2021).

1.3. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh luỹ kế đến 19/08/2022.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có tổng số 21.851 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký là 347.285,92 tỷ đồng và 4.821 đơn vị trực thuộc, trong đó:

- Số doanh nghiệp đang hoạt động: 17.204 doanh nghiệp với tổng vốn điều lệ: 283.738,2 tỷ đồng; Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp là 16,5 tỷ đồng.

- Số đơn vị trực thuộc (Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh) đang hoạt động: 4.611 đơn vị;

- Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng: 1.272 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ là 8.767,4 tỷ đồng;

- Số đơn vị trực thuộc (Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh) đang tạm ngừng kinh doanh: 178 đơn vị.

- Về thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đề nghị của cơ quan thuế (theo văn bản 2139/CTBNI-KK ngày 29/7/2021). Đến nay, Phòng Đăng ký kinh doanh: Ra Thông báo yêu cầu báo cáo đối với 3.463 doanh nghiệp vi phạm; ra Thông báo vi phạm đối với 2.248 doanh nghiệp và đã ra quyết định thu hồi đối với 1.495 doanh nghiệp vi phạm nêu trên theo đề nghị của cơ quan thuế. Dự kiến đến hết 26/10/2022, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ra quyết định thu hồi đối với toàn bộ 1.495 doanh nghiệp vi phạm còn lại đảm bảo theo đúng quy định.

- Về thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đề nghị của cơ quan thuế (Theo văn bản 2144/CTBNI-KK ngày 13/7/2022). Đến nay, Phòng Đăng ký kinh doanh đã ra Thông báo yêu cầu báo cáo với 73 doanh nghiệp vi phạm theo đề nghị của cơ quan thuế, hết thời hạn báo cáo sẽ tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

II. Về hỗ trợ doanh nghiệp, cải cách TTHC và hoạt động tại Quầy 26 – Trung tâm hành chính công tỉnh

  • Số lượt tư vấn qua điện thoại, zalo: 785 lượt hỗ trợ, tư vấn;
  • Số lượt nhận tiếp nhận, hướng dẫn hồ sơ trực tiếp: 402 lượt;
  • Phối hợp với các cơ quan nhà nước trong công tác rà soát, xử lý các doanh nghiệp vi phạm;

- Tăng cường ứng dụng, sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thông tin quốc gia về Đăng ký hợp tác xã; Ứng dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, phần mềm quản lý điều hành văn bản;

- Thực hiện công khai, minh bạch và hệ thống hóa trình tự, thủ tục về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh: Tiếp tục đăng tải công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền trên Cổng thông tin của Sở và tại Trung tâm hành chính công tỉnh, phối hợp công khai, niêm yết tại một số cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh (Trung tâm hành chính công huyện Yên Phong,Trung tâm hành chính công thị xã Từ Sơn); công khai số điện thoại cán bộ phụ trách địa bàn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp gia nhập thị trường nhanh chóng, hiệu quả.

- Thực hiện mời họp ngày 01/8/2022 giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh; Cục thuế tỉnh; Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội tỉnh về phối hợp trong công tác thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Ban hành văn bản 1593/KHĐT-ĐKKD ngày 12/8/2022 trả lời Uỷ ban Chứng khoán nhà nước liên quan đến Công ty cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc.

III. Về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp

  1. Về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Ban hành văn bản 1485/KHĐT-ĐKKD ngày 29/7/2022 tổng hợp danh sách HTX có thành viên là người khuyết tật theo đề nghị của Cục phát triển Hợp tác xã – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ban hành văn bản 1533/KHĐT-ĐKKD ngày 05/8/2022 về việc thẩm định hồ sơ các hợp tác xã thí điểm theo Đề án Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021-2030 tỉnh Bắc Ninh.

Ban hành Báo cáo số 233/BC-KHĐT.ĐKKD ngày 12/8/2022 về kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2023.

Ban hành văn bản 1631/KHĐT-ĐKKD ngày 18/8/2022 về xây dựng Dự thảo “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”.

Theo văn bản số 2144/CTBNI-KK của Cục thuế tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 1527/KHĐT-ĐKKD ngày 05/8/2022 đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Tài chính kế hoạch thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của 73 Hợp tác xã vi phạm theo quy định.

  1. Về sắp xếp đổi mới doanh nghiệp

Tiếp tục triển khai thực hiện nâng cao công tác quản lý đổi mới doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Ban hành văn bản 1510/KHĐT-ĐKKD ngyà 04/8/2022 báo cáo UBND tỉnh về ý kiến Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty CP thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh.

IV. Về phối hợp xử lý cung cấp thông tin cho các đơn vị liên quan:

Trong tháng 8/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư – Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác điều tra, tống đạt quyết định: Số lượt cung cấp: 15 lượt, trong đó 14 lượt cung cấp bằng văn bản; số lượng trang tài liệu: 523 trang.

V. Về kết quả thực hiện Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

1. Về chuyển phát kết quả đến doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính

Trong tháng 08/2022, thực hiện chuyển phát kết quả đến doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính: 266 lượt kết quả. Luỹ kế đến tháng 8/2022: thực hiện 2.497 lượt trả kết quả.

2. Về việc cấp mới chữ ký số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa:

Ngày 28/6/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh ký hợp đồng mua sắm chữ ký số công cộng cấp phát cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2022. Theo đó, Phòng Đăng ký kinh doanh đã thực hiện cung cấp danh sách doanh nghiệp bằng văn bản (7 đợt) cho Nhà đầu theo hợp đồng đã ký kết với tổng số doanh nghiệp thuộc đối tượng được hưởng là 1.653 doanh nghiệp. Theo báo cáo của Nhà thầu (tính đến hết ngày 17/8/2022) đã thực hiện cấp phát chữ ký số công cộng đối với: 69/1.653 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

VI.  Phương hướng triển khai các công việc trong thời gian tiếp theo

- Thực hiện tốt công tác cấp đăng ký, tạm dừng, giải thể, thu hồi doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan nhà nước trong việc quản lý doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh; tập trung rà soát, xử lý đối với doanh nghiệp vi phạm do Cục thuế tỉnh và các cơ quan QLNN có thẩm quyền khác đề xuất.

- Tiếp tục thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước.

        - Thực hiện công tác tham mưu vể quản lý nhà nước đối với hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

- Trong tình hình mới, tiếp tục phối hợp có hiệu quả  với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, Trung tâm hành chính công các huyện, Thành phố nhằm hỗ trợ tối đa thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Quy chế phối hợp số 1447/SKHĐT-UBND ngày 15/8/2018 giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư với UBND các huyện, thành phố trong hoạt động của Trung tâm hành chính công cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là báo cáo tình hình phát triển doanh nghiệp tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng báo cáo./.

P. ĐKKD

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5537
Đã truy cập : 73483275