Tình hình phát triển doanh nghiệp tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh (tính đến 19/05/2022)

23/05/2022 07:05 Số lượt xem: 30

I. Tình hình phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

1.1. Tình hình ĐKDN tháng 5 năm 2022

Trong tháng 05/2022, Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện tốt công tác đăng ký doanh nghiệp, đảm bảo 100% hồ sơ được cấp phép đúng theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; đồng thời tiếp tục phối hợp với Bưu điện thành phố Bắc Ninh về trả kết quả qua dịch vụ bưu chính; hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông qua điện thoại, zalo, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng tháng 05/2022 đạt 96,6%, đứng thứ 15 cả nước.

- Số doanh nghiệp thành lập mới: 226 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là: 1.389,13 tỷ đồng; Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 6,15 tỷ đồng.

- Số đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) thành lập mới: 101 đơn vị;

- Số lượt đăng ký thay đổi (địa chỉ, thông tin về chủ sở hữu, thành viên, vốn, người đại diện theo pháp luật): 397 doanh nghiệp và 52 đơn vị trực thuộc;

- Số lượt thông báo thay đổi (ngành nghề kinh doanh, thông tin về thuế): 56 doanh nghiệp và 5 đơn vị trực thuộc;

- Số lượt chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: 29 doanh nghiệp;

- Số lượt giải thể tự nguyện: 27 doanh nghiệp và 19 đơn vị trực thuộc.

- Số lượt đăng ký tạm ngừng: 177 doanh nghiệp và 33 đơn vị trực thuộc.

- Số lượt DN hoạt động trở lại: 43 doanh nghiệp 13 đơn vị trực thuộc.

1.2. Tình hình ĐKDN trong 5 tháng đầu năm 2022

- Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng trong 5 tháng đầu năm 2022 đạt 97,3%, đứng thứ 3 cả nước;

- Số doanh nghiệp thành lập mới: 1.108 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là: 9.037,25 tỷ đồng. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 8,16 tỷ đồng

- Số đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) thành lập mới: 395 đơn vị;

- Số lượt đăng ký thay đổi (địa chỉ, thông tin về chủ sở hữu, thành viên, vốn, người đại diện theo pháp luật): 1.817 doanh nghiệp và 270 đơn vị trực thuộc;

- Số lượt thông báo thay đổi (ngành nghề kinh doanh, thông tin về thuế): 274 doanh nghiệp và 16 đơn vị trực thuộc;

- Số lượt chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: 124 doanh nghiệp;

- Số lượt giải thể tự nguyện: 118 doanh nghiệp;

- Số lượt đăng ký tạm ngừng: 800 doanh nghiệp 117 đơn vị trực thuộc;

- Số lượt đăng ký hoạt động trở lại: 507 doanh nghiệp 83 đơn vị trực thuộc.

1.3. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh luỹ kế đến 19/05/2022.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có tổng số 21.089 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký là 339.169 tỷ đồng và 4.595 đơn vị trực thuộc, trong đó:

- Số doanh nghiệp đang hoạt động: 19.914 doanh nghiệp với tổng vốn điều lệ là: 331.290,68 tỷ đồng; Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp 16,64 tỷ đồng. (Công ty TNHH 1 thành viên: 11.276 doanh nghiệp, với tổng số vốn điều lệ đăng ký là: 123.603,52 tỷ đồng; Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: 5.157 doanh nghiệp, với tổng số vốn điều lệ đăng ký là: 78.431,42 tỷ đồng; CTCP: 3.024 doanh nghiệp, với tổng số vốn điều lệ đăng ký là: 128.016,62 tỷ đồng; Doanh nghiệp tư nhân: 458 doanh nghiệp, với tổng số vốn điều lệ đăng ký là: 1.240,22 tỷ đồng; Công ty hợp danh: 01 doanh nghiệp, với tổng số vốn điều lệ đăng ký là: 0,2 tỷ đồng;);

- Số đơn vị trực thuộc (Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh) đang hoạt động: 4.451 đơn vị;

- Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng: 1.175 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ là 7.878,55 tỷ đồng;

- Số đơn vị trực thuộc (Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh) đang tạm ngừng kinh doanh: 144 đơn vị.

II. Về hỗ trợ doanh nghiệp, cải cách TTHC và hoạt động tại Quầy 26 – Trung tâm hành chính công tỉnh

  • Số lượt tư vấn qua điện thoại, zalo: 625 lượt hỗ trợ, tư vấn;
  • Số lượt nhận tiếp nhận, hướng dẫn hồ sơ trực tiếp: 360 lượt;
  • Phối hợp với các cơ quan nhà nước trong công tác rà soát, xử lý các doanh nghiệp vi phạm;

- Tăng cường ứng dụng, sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thông tin quốc gia về Đăng ký hợp tác xã; Ứng dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, phần mềm quản lý điều hành văn bản;

- Thực hiện công khai, minh bạch và hệ thống hóa trình tự, thủ tục về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh: Tiếp tục đăng tải công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền trên Cổng thông tin của Sở và tại Trung tâm hành chính công tỉnh, phối hợp công khai, niêm yết tại một số cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh (Trung tâm hành chính công huyện Yên Phong,Trung tâm hành chính công thị xã Từ Sơn); công khai số điện thoại cán bộ phụ trách địa bàn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp gia nhập thị trường nhanh chóng, hiệu quả.

III. Công tác phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

  • Ban hành văn bản 892/KHĐT-ĐKKD ngày 16/05/2022 về việc đề nghị các ngành, địa phương tổng hợp, báo cáo các nội dung liên quan Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã có doanh thu cao, tài sản cao, hoạt động hiệu quả và thu hút nhiều thành viên;
  • Ban hành văn bản số 893/KHĐT-ĐKKD ngày 17/05/2022 về việc triển khai công tác cấp đăng ký hợp tác xã theo đúng quy định tại Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã.

IV. Về phối hợp xử lý cung cấp thông tin cho các đơn vị liên quan:

Trong tháng 5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư – Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác điều tra, tống đạt quyết định;

  • Số lượt cung cấp: 12 lượt, trong đó 6 lượt cung cấp bằng văn bản;
  • Số lượng trang tài liệu: 1.650 trang.

V. Về kết quả thực hiện Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

- Trong tháng 05/2022, thực hiện chuyển phát kết quả đến doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính: 305 lượt kết quả; (Luỹ kế đến tháng 5/2022: thực hiện 1.573 lượt kết quả).

VI.  Phương hướng triển khai các công việc trong thời gian tiếp theo

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan nhà nước trong việc quản lý doanh nghiệp sau đăng ký; tập trung rà soát, xử lý đối với doanh nghiệp theo danh sách do Cục thuế tỉnh và các cơ quan QLNN có thẩm quyền khác cung cấp;

- Tiếp tục thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước;

- Trong tình hình mới, tiếp tục phối hợp có hiệu quả  với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; Trung tâm hành chính công các huyện, thị xã nhằm hỗ trợ tối đa thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Quy chế phối hợp số 1447/SKHĐT-UBND ngày 15/8/2018 giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong hoạt động của Trung tâm hành chính công cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là báo cáo tình hình phát triển doanh nghiệp tháng 05 và 05 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng báo cáo./.

P. ĐKKD

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2254
Đã truy cập : 65103018