Tình hình phát triển doanh nghiệp tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh (tính đến 19/04/2022)

22/04/2022 07:07 Số lượt xem: 177

I. Tình hình phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

1.1. Tình hình ĐKDN tháng 4 năm 2022

Trong tháng 04/2022, Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện tốt công tác đăng ký doanh nghiệp, đảm bảo 100% hồ sơ được cấp phép đúng theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; đồng thời tiếp tục phối hợp với Bưu điện thành phố Bắc Ninh về trả kết quả qua dịch vụ bưu chính; hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông qua điện thoại, zalo, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng tháng 04/2022 đạt 98,75%, đứng thứ 4 cả nước.

- Số doanh nghiệp thành lập mới: 248 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là: 1.593,86 tỷ đồng; Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 6,42 tỷ đồng.

- Số đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) thành lập mới: 101 đơn vị;

- Số lượt đăng ký thay đổi (địa chỉ, thông tin về chủ sở hữu, thành viên, vốn, người đại diện theo pháp luật): 398 doanh nghiệp và 56 đơn vị trực thuộc;

- Số lượt thông báo thay đổi (ngành nghề kinh doanh, thông tin về thuế): 58 doanh nghiệp và 2 đơn vị trực thuộc;

- Số lượt chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: 16 doanh nghiệp;

- Số lượt giải thể tự nguyện: 17 doanh nghiệp và 18 đơn vị trực thuộc.

- Số lượt đăng ký tạm ngừng: 121 doanh nghiệp và 10 đơn vị trực thuộc.

- Số lượt DN hoạt động trở lại: 75 doanh nghiệp 6 đơn vị trực thuộc.

1.2. Tình hình ĐKDN trong 4 tháng đầu năm 2022

- Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng trong 4 tháng đầu năm 2022 đạt 97,29%, đứng thứ 3 cả nước;

- Số doanh nghiệp thành lập mới: 882 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là: 7.648,12 tỷ đồng. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 8,67 tỷ đồng

- Số đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) thành lập mới: 294 đơn vị;

- Số lượt đăng ký thay đổi (địa chỉ, thông tin về chủ sở hữu, thành viên, vốn, người đại diện theo pháp luật): 1.420 doanh nghiệp và 218 đơn vị trực thuộc;

- Số lượt thông báo thay đổi (ngành nghề kinh doanh, thông tin về thuế): 218 doanh nghiệp và 11 đơn vị trực thuộc;

- Số lượt chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: 97 doanh nghiệp;

- Số lượt giải thể tự nguyện: 91 doanh nghiệp;

- Số lượt đăng ký tạm ngừng: 623 doanh nghiệp 84 đơn vị trực thuộc;

- Số lượt đăng ký hoạt động trở lại: 464 doanh nghiệp 70 đơn vị trực thuộc.

1.3. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh luỹ kế đến 19/04/2022.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có tổng số 20.828 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký là 338.136 tỷ đồng và 4.449 đơn vị trực thuộc, trong đó:

- Số doanh nghiệp đang hoạt động: 19.891 doanh nghiệp với tổng vốn điều lệ là: 326.726,26 tỷ đồng; Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp 16,43 tỷ đồng. (Công ty TNHH 1 thành viên: 11.238 doanh nghiệp, với tổng số vốn điều lệ đăng ký là: 123.192,07 tỷ đồng; Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: 5.160 doanh nghiệp, với tổng số vốn điều lệ đăng ký là: 78.379,5 tỷ đồng; CTCP: 3.034 doanh nghiệp, với tổng số vốn điều lệ đăng ký là: 123.914,27 tỷ đồng; Doanh nghiệp tư nhân: 458 doanh nghiệp, với tổng số vốn điều lệ đăng ký là: 1.240,22 tỷ đồng; Công ty hợp danh: 01 doanh nghiệp, với tổng số vốn điều lệ đăng ký là: 0,2 tỷ đồng;);

- Số đơn vụ trực thuộc (Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh) đang hoạt động: 4.388 đơn vị;

- Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng: 1.057 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ là 6.729 tỷ đồng.

- Số đơn vụ trực thuộc (Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh) đang tạm ngừng kinh doanh: 144 đơn vị;

1.4. Về xử lý đối với các doanh nghiệp vi phạm do cơ quan thuế và các cơ quan liên quan đề xuất

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ đạo Phòng Đăng ký kinh doanh ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với 88 doanh nghiệp theo đề nghị của Cục thuế tỉnh tại văn bản số 2139/CTBNI-KK ngày 29/7/2021.

II. Về hỗ trợ doanh nghiệp, cải cách TTHC và hoạt động tại Quầy 26 – Trung tâm hành chính công tỉnh

  • Số lượt tư vấn qua điện thoại, zalo: 730 lượt hỗ trợ, tư vấn;
  • Số lượt nhận tiếp nhận, hướng dẫn hồ sơ trực tiếp: 280 lượt;
  • Phối hợp với các cơ quan nhà nước trong công tác rà soát, xử lý các doanh nghiệp vi phạm;

- Tăng cường ứng dụng, sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thông tin quốc gia về Đăng ký hợp tác xã; Ứng dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, phần mềm quản lý điều hành văn bản;

- Thực hiện công khai, minh bạch và hệ thống hóa trình tự, thủ tục về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh: Tiếp tục đăng tải công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền trên Cổng thông tin của Sở và tại Trung tâm hành chính công tỉnh, phối hợp công khai, niêm yết tại một số cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh (Trung tâm hành chính công huyện Yên Phong,Trung tâm hành chính công thị xã Từ Sơn); công khai số điện thoại cán bộ phụ trách địa bàn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp gia nhập thị trường nhanh chóng, hiệu quả.

III. Công tác phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

  • Tiếp tục đôn đốc các huyện, thành phố Xây dựng Kế hoạch hoàn thiện hợp tác xã thí điểm tham gia Đề án Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021-2030 tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định số 167/QĐ-TTg; tổ chức họp thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Giai đoạn 2 Đề án Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021-2030 tỉnh Bắc Ninh.
  • Ngày 08/4/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư có tờ trình số 13/TTr-KHĐT.ĐKKD trình UBND tỉnh phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
  • Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 745/KHĐT.ĐKKD ngày 20/4/2022 báo cáo UBND tỉnh về nội dung ủy quyền cho người đại diện phần vốn nhà nước tham gia ý kiến, biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP nước sạch Bắc Ninh

IV. Về phối hợp xử lý cung cấp thông tin cho các đơn vị liên quan:

Trong tháng 4/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư – Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác điều tra, tống đạt quyết định;

  • Số lượt cung cấp: 15 lượt, trong đó 6 lượt cung cấp bằng văn bản;
  • Số lượng trang tài liệu: 658 trang.

V. Về kết quả thực hiện Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

- Trong tháng 04/2022, thực hiện chuyển phát kết quả đến doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính: 295 lượt kết quả; (Luỹ kế đến tháng 4/2022: thực hiện 1.268 lượt kết quả).

VI.  Phương hướng triển khai các công việc trong thời gian tiếp theo

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan nhà nước trong việc quản lý doanh nghiệp sau đăng ký; tập trung rà soát, xử lý đối với doanh nghiệp theo danh sách do Cục thuế tỉnh và các cơ quan QLNN có thẩm quyền khác cung cấp;

- Tiếp tục thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước;

- Trong tình hình mới, tiếp tục phối hợp có hiệu quả  với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; Trung tâm hành chính công các huyện, thị xã nhằm hỗ trợ tối đa thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Quy chế phối hợp số 1447/SKHĐT-UBND ngày 15/8/2018 giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong hoạt động của Trung tâm hành chính công cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là báo cáo tình hình phát triển doanh nghiệp tháng 04 và 04 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng báo cáo./.

P. ĐKKD

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2973
Đã truy cập : 68474994