Tình hình đầu tư; phát triển doanh nghiệp tháng 7 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (tính đến ngày 18/7/2022)

27/07/2022 08:33 Số lượt xem: 623

I. Tình hình thực hiện cấp đăng ký đầu tư theo Luật Đầu tư

1. Tình hình đầu tư trong nước trên địa bàn toàn tỉnh

Trong tháng 7/2022, toàn tỉnh cấp mới đăng ký đầu tư cho 03 dự án đầu tư với số vốn đầu tư đăng ký là 588 tỷ đồng; Cấp điều chỉnh cho 09 dự án đầu tư trong đó có 07 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn điều chỉnh tăng 72,529 tỷ VNĐ;

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 35 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 13.707,87 tỷ đồng; Cấp đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 61 dự án đầu tư trong đó có 26 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn điều chỉnh tăng 756,425 tỷ VNĐ;

Lũy kế đến nay: Tỉnh Bắc Ninh đã cấp 1.530 dự án đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh đạt 249.949,913 tỷ đồng (Trong đó: cấp Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư cho 35 dự án với tổng mức đầu tư 16.521,523 tỷ đồng; cấp đầu tư cho 21 dự án hạ tầng KCN nguồn vốn trong nước là 35.875,10 tỷ đồng).

2. Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn toàn tỉnh 

 Trong tháng 7/2022, tỉnh Bắc Ninh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 08 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 19,21 triệu USD; điều chỉnh vốn cho 11 dự án với số vốn điều chỉnh giảm là 18,254 triệu USD; 02 lượt ra thông báo chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 0,36 triệu USD; Thu hồi 03 dự án với tổng vốn 32,62 triệu USD.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh cấp mới cho 58 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 138,365 triệu USD; Điều chỉnh vốn cho 72 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 1.500,816 triệu USD; thông báo chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài 21 lượt với giá trị là 31,872 triệu USD; Thu hồi 28 dự án với tổng vốn đầu tư là 80,088 triệu USD.

Lũy kế đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.747 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp đạt 22.833,887 triệu USD.

II. Tình hình phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

1. Tình hình ĐKDN tháng 7 năm 2022

- Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng tháng 7/2022 đạt 98,17%, đứng thứ 4 cả nước.

- Số doanh nghiệp thành lập mới: 223 doanh nghiệp (tăng 30,4% so với cùng kỳ năm 2021) với tổng số vốn đăng ký là: 1.767 tỷ đồng; Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 7,92 tỷ đồng.

- Số đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) thành lập mới: 71 đơn vị (tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2021).

- Số lượt đăng ký thay đổi (địa chỉ, thông tin về chủ sở hữu, thành viên, vốn, người đại diện theo pháp luật): 348 doanh nghiệp (tăng 36% so với cùng kỳ 2021) và 32 đơn vị trực thuộc (tăng 33,3% so với cùng kỳ 2021).

- Số lượt thông báo thay đổi (ngành nghề kinh doanh, thông tin về thuế): 60 doanh nghiệp (tăng 71,4% so với cùng kỳ 2021) và 5 đơn vị trực thuộc (tăng 66,67% so với cùng kỳ 2021).

- Số lượt chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: 27 doanh nghiệp (tăng 17,4% so với cùng kỳ 2021).

- Số lượt giải thể tự nguyện: 28 doanh nghiệp (tăng 300% so với cùng kỳ 2021) và 20 đơn vị trực thuộc (tăng 17,6% so với cùng kỳ 2021).

- Số lượt đăng ký tạm ngừng: 128 doanh nghiệp (tăng 91% so với cùng kỳ 2021) và 21 đơn vị trực thuộc (tăng 61,5% so với cùng kỳ 2021).

- Số lượt DN hoạt động trở lại: 48 doanh nghiệp (giảm 25% so với cùng kỳ 2021) và 7 đơn vị trực thuộc (giảm 61% so với cùng kỳ 2021).

2. Tình hình ĐKDN trong 7 tháng đầu năm 2022

- Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng trong 7 tháng đầu năm 2022 đạt 97,31%, đứng thứ 7 cả nước;

- Số doanh nghiệp thành lập mới: 1.529 doanh nghiệp (tăng 18,4% so với cùng kỳ 2021) với tổng số vốn đăng ký là: 12.249,92 tỷ đồng. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 8 tỷ đồng.

- Số đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) thành lập mới: 555 đơn vị (tăng 30,6% so với cùng kỳ 2021).

- Số lượt đăng ký thay đổi (địa chỉ, thông tin về chủ sở hữu, thành viên, vốn, người đại diện theo pháp luật): 2.503 doanh nghiệp (tăng 28,5% so với cùng kỳ 2021) và 355 đơn vị trực thuộc (tăng 52,96% so với cùng kỳ 2021).

- Số lượt thông báo thay đổi (ngành nghề kinh doanh, thông tin về thuế): 395 doanh nghiệp (giảm 60,1% so với cùng kỳ 2021) và 25 đơn vị trực thuộc (giảm 20% so với cùng kỳ 2021).

- Số lượt chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: 179 doanh nghiệp (tăng 13,2% so với cùng kỳ 2021).

- Số lượt giải thể tự nguyện: 181 doanh nghiệp (tăng 66,1% so với cùng kỳ 2021).

- Số lượt đăng ký tạm ngừng: 1.045 doanh nghiệp (tăng 46,8% so với cùng kỳ 2021) và 149 đơn vị trực thuộc (tăng 46,1% so với cùng kỳ 2021).

- Số lượt đăng ký hoạt động trở lại: 602 doanh nghiệp (tăng 28,9% so với cùng kỳ 2021) và 97 đơn vị trực thuộc (tăng 32,8% so với cùng kỳ 2021).

3. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh luỹ kế đến 18/7/2022

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có tổng số 21.620 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký là 345.265,02 tỷ đồng và 4.708 đơn vị trực thuộc, trong đó:

- Số doanh nghiệp đang hoạt động: 16.979 doanh nghiệp với tổng vốn điều lệ là: 280.728,57 tỷ đồng; Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp là 16,5 tỷ đồng.

- Số đơn vị trực thuộc (Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh) đang hoạt động: 4.532 đơn vị;

- Số doanh nghiệp vi phạm đang trong quá trình xử lý thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3.375 doanh nghiệp, trong đó, đến nay đã ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với 668 doanh nghiệp.

- Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng: 1.266 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ là 8.417,26 tỷ đồng;

- Số đơn vị trực thuộc (Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh) đang tạm ngừng kinh doanh: 176 đơn vị.

Trên đây là báo cáo tình hình đầu tư, phát triển doanh nghiệp tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng báo cáo./.

P. KTĐN

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2307
Đã truy cập : 68471412