Tình hình đầu tư; phát triển doanh nghiệp tháng 02 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (tính đến ngày 20/2/2023)

27/02/2023 13:48 Số lượt xem: 54

I. Tình hình thực hiện cấp đăng ký đầu tư theo Luật Đầu tư

1. Tình hình đầu tư trong nước trên địa bàn toàn tỉnh:

1.1. Trong Khu công nghiệp tập trung:

Trong tháng 02/2023, Ban Quản lý các Khu công nghiệp cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu cho 01 dự án thứ cấp;

Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý các Khu công nghiệp cấp mới đăng ký đầu tư cho 03 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký là 285 tỷ đồng; Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu cho 12 lượt dự án thứ cấp, trong đó có 02 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đầu tư giảm là 24 tỷ đồng (01 dự án tăng vốn: 86 tỷ đồng; 01 dự án giảm vốn 110 tỷ đồng).

Lũy kế đến nay, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã cấp đăng ký đầu tư cho 606 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư trong nước đăng ký sau điều chỉnh 106.945,14  tỷ đồng (trong đó cấp đầu tư cho 21 dự án hạ tầng KCN với tổng vốn đầu tư 35.875,10 tỷ đồng).

1.2. Ngoài Khu công nghiệp tập trung:

Trong tháng 02/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 01 dự án đầu tư; thu hồi 02 dự án với tổng vốn đầu tư 8 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 02 dự án đầu tư trong đó có 01 dự án điều chỉnh giảm vốn với tổng số vốn đầu tư giảm 659,615 tỷ đồng.

Lũy kế đến nay, UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp đăng ký đầu tư cho 941 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 145.885,556 tỷ VNĐ.

1.3. Trên địa bàn toàn tỉnh:

Trong tháng 02/2023, toàn tỉnh cấp điều chỉnh cho 02 dự án đầu tư; thu hồi 02 dự án với tổng vốn đầu tư 8 tỷ đồng

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh cấp mới đăng ký đầu tư cho 03 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký là 285 tỷ đồng; Cấp điều chỉnh cho 16 dự án đầu tư trong đó có 03 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn điều chỉnh giảm 683,615 tỷ VNĐ (01 dự án tăng vốn: 86 tỷ đồng; 02 dự án giảm vốn 769,615 tỷ đồng); thu hồi 02 dự án với tổng vốn đầu tư 8 tỷ đồng.

Lũy kế đến nay: Tỉnh Bắc Ninh đã cấp 1.545 dự án đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh đạt 252.826,246 tỷ đồng (Trong đó cấp đầu tư cho 21 dự án hạ tầng KCN nguồn vốn trong nước là 35.875,10 tỷ đồng).

2. Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn toàn tỉnh:

2.1. Trong Khu công nghiệp tập trung:

Trong tháng 02/2023, Ban quản lý các Khu công nghiệp đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 05 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 4,9 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 05 dự án với số vốn tăng là 8,52 triệu USD;

Từ đầu năm đến nay, Ban quản lý các Khu công nghiệp đã cấp mới đăng ký cho 15 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 123,73 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 14 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 65,62 triệu USD; thu hồi 03 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 11,8 triệu USD.

Lũy kế đến nay, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.128 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 20.368, 206 triệu USD; vốn đầu tư hạ tầng là 263,91 triệu USD. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đạt 20.632,116 triệu USD.

2.2 Ngoài Khu công nghiệp tập trung:

Trong tháng 02/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 04 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 3,6 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 01 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 0,13 triệu USD; Thu hồi 02 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 5,3 triệu USD.

Từ đầu năm đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 14 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 7,83 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 08 dự án với số vốn tăng là 12,36 triệu USD; Thu hồi 03 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư là 5,52 triệu USD.

Lũy kế đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp đăng ký đầu tư cho 714 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 2.300,218 triệu USD.

2.3. Tình hình góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của NĐT nước ngoài tại tổ chức kinh tế

Trong tháng 02/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư có 02 lượt ra thông báo chấp thuận góp vn, mua c phn, phn vn góp ca nhà đầu tư nước ngoài ti t chc kinh tế vi giá tr là 0,31 triu USD.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh có 04 lượt ra thông báo chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 1,26 triệu USD; Trong đó: Ban quản lý các KCN có 01 lượt ra thông báo chấp thuận với giá trị là 0,78 triệu USD; Sở Kế hoạch và Đầu tư có 03 lượt ra thông báo chấp thuận với giá trị là 0,48 triệu USD.

Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 748 lượt đăng ký góp vn, mua c phn, phn vn góp ca nhà đầu tư nước ngoài ti t chc kinh tế vi giá tr là 628,212 triu USD; Trong đó: Sở Kế hoạch và Đầu tư có 720 lượt ra thông báo chấp thuận với giá trị là 562,67 triệu USD; Ban Quản lý các KCN có 28 lượt ra thông báo chấp thuận với giá trị là 65,539 triệu USD.

2.4. Trên địa bàn toàn tỉnh:

Trong tháng 02/2022, tỉnh Bắc Ninh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 09 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 8,5 triệu USD; điều chỉnh vốn cho 06 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 8,65 triệu USD; 02 lượt ra thông báo chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 0,31 triệu USD; Thu hồi 02 dự án với tổng vốn 5,3 triệu USD.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh cấp mới cho 29 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 131,56 triệu USD; Điu chnh vn cho 22 d án vi s vn điu chnh tăng là 77,98 triu USD; Góp vn, mua c phn, phn vn góp: 04 lượt vi giá tr là 1,26 triu USD; Thu hồi 06 dự án với tổng vốn đầu tư là 17,32 triệu USD.

Lũy kế đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.842 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp đạt 23.560,551 triệu USD.

II. Tình hình phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

1. Tình hình ĐKDN tháng 02 năm 2023:

- Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng tháng 02/2023 đạt 98,19%, đứng thứ 9 cả nước.

- Số doanh nghiệp thành lập mới: 163 doanh nghiệp (tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2022) với tổng số vốn đăng ký là: 1.475,623 tỷ đồng (giảm 16,6% so với cùng kỳ năm 2022); Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,05 tỷ đồng.

- Số đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) thành lập mới: 49 đơn vị (tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2022).

- Số lượt đăng ký thay đổi (địa chỉ, thông tin về chủ sở hữu, thành viên, vốn, người đại diện theo pháp luật): 196 lượt doanh nghiệp (giảm 23,44% so với cùng kỳ 2022) và 30 lượt đơn vị trực thuộc (giảm 9,1% so với cùng kỳ 2022).

- Số lượt thông báo thay đổi (ngành nghề kinh doanh,thông tin người đại điện theo ủy quyền, cổ đông là tổ chức nước ngoài, thông tin về thuế): 33 lượt doanh nghiệp (giảm 23,26% so với cùng kỳ 2022) và 01 lượt đơn vị trực thuộc.

- Số lượt chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: 09 doanh nghiệp (giảm 43,75% so với cùng kỳ 2022).

- Số lượt giải thể tự nguyện: 28 doanh nghiệp (giảm 9,7% so với cùng kỳ 2022) và 30 đơn vị trực thuộc (tăng 30,4% so với cùng kỳ 2022).

- Số lượt đăng ký tạm ngừng: 75 doanh nghiệp (tăng 22,95% so với cùng kỳ 2022) và 07 đơn vị trực thuộc (giảm 12,5% so với cùng kỳ 2022).

- Số lượt hoạt động trở lại: 32 doanh nghiệp (giảm 51,5% so với cùng kỳ 2022) và 05 đơn vị trực thuộc (Giảm 28,6% so với cùng kỳ 2022).

2. Tình hình ĐKDN trong 02 tháng đầu năm 2023:

- Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng trong 02 tháng đầu năm 2023 đạt 93,96%, đứng thứ 7 cả nước.

- Số doanh nghiệp thành lập mới: 399 doanh nghiệp (tăng 5% so với cùng kỳ năm 2022) với tổng số vốn đăng ký là: 4.748,356 tỷ đồng (tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2022); Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 11,9 tỷ đồng.

- Số đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) thành lập mới: 122 đơn vị (giảm 6,87% so với cùng kỳ năm 2022).

- Số lượt đăng ký thay đổi (địa chỉ, thông tin về chủ sở hữu, thành viên, vốn, người đại diện theo pháp luật): 617 lượt doanh nghiệp (giảm 13,71% so với cùng kỳ 2022) và 77 lượt đơn vị trực thuộc (giảm 23,76% so với cùng kỳ 2022).

- Số lượt thông báo thay đổi (ngành nghề kinh doanh,thông tin người đại điện theo ủy quyền, cổ đông là tổ chức nước ngoài, thông tin về thuế): 90 lượt doanh nghiệp (giảm 7,22% so với cùng kỳ 2022) và 05 lượt đơn vị trực thuộc.

- Số lượt chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: 47 doanh nghiệp (tăng 4,44% so với cùng kỳ 2022).

- Số lượt giải thể tự nguyện: 58 doanh nghiệp (tăng 1,8% so với cùng kỳ 2022) và 126 đơn vị trực thuộc (tăng 113,6% so với cùng kỳ 2022).

- Số lượt đăng ký tạm ngừng: 663 doanh nghiệp (tăng 45,08% so với cùng kỳ 2022) và 91 đơn vị trực thuộc (tăng 42,19% so với cùng kỳ 2022).

- Số lượt hoạt động trở lại: 206 doanh nghiệp (giảm 41,31% so với cùng kỳ 2022) và 47 đơn vị trực thuộc (Giảm 7,84% so với cùng kỳ 2022).

3. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh:

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có tổng số 19.761 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký là 351.791,999 tỷ đồng và 4.968 đơn vị trực thuộc, trong đó:

- Số doanh nghiệp đang hoạt động: 18.178 doanh nghiệp với tổng vốn điều lệ là: 340.722,67 tỷ đồng; Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp là 18,74 tỷ đồng.

- Số đơn vị trực thuộc (Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh) đang hoạt động: 4.750 đơn vị;

- Về thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đề nghị của cơ quan thuế:

+ Đến nay Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện ra quyết định thu hồi đối với 3.463 doanh nghiệp theo văn bản 2139/CTBNI-KK ngày 29/7/2021.

+ Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tiếp tục quy trình yêu cầu báo cáo, xử lý vi phạm, thu hồi đối với 166 doanh nghiệp theo văn bản 179/CTBNI-KK ngày 13/01/2023.

- Về trình tự thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đề nghị của cơ quan thuế tại văn bản 2144/CTBNI-KK của Cục thuế tỉnh: Đến nay Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện ra thông báo yêu cầu báo cáo đối với 73/73 doanh nghiệp do cơ quan thuế đề xuất.

- Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng: 1.583 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ là 11.069,328 tỷ đồng;

- Số đơn vị trực thuộc (Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh) đang tạm ngừng kinh doanh: 218 đơn vị.

Trên đây là báo cáo tình hình đầu tư, phát triển doanh nghiệp tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng báo cáo./.

P. KTĐN

 
 

Thống kê truy cập

Online : 9851
Đã truy cập : 87761084