Tình hình đầu tư; phát triển doanh nghiệp tháng 01 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (tính đến ngày 19/01/2023)

27/01/2023 07:20 Số lượt xem: 330

I. Tình hình thực hiện cấp đăng ký đầu tư theo Luật Đầu tư

1. Tình hình đầu tư trong nước trên địa bàn toàn tỉnh

1.1. Ngoài Khu công nghiệp tập trung

Trong tháng 01/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 03 dự án đầu tư trong đó có 01 dự án điều chỉnh giảm vốn với tổng số vốn đầu tư giảm 659,615 tỷ đồng.

Lũy kế đến nay, UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp đăng ký đầu tư cho 941 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 145.885,556 tỷ VNĐ.

1.2. Trong KCN tập trung

Trong tháng 01/2023, Ban Quản lý các Khu công nghiệp cấp mới đăng ký đầu tư cho 03 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký là 285 tỷ đồng; Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu cho 11 lượt dự án thứ cấp, trong đó có 02 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đầu tư giảm là 24 tỷ đồng (01 dự án tăng vốn: 86 tỷ đồng; 01 dự án giảm vốn 110 tỷ đồng).

Lũy kế đến nay, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã cấp đăng ký đầu tư cho 606 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư trong nước đăng ký sau điều chỉnh 106.945,14  tỷ đồng (trong đó cấp đầu tư cho 21 dự án hạ tầng KCN với tổng vốn đầu tư 35.875,10 tỷ đồng).

1.3. Trên địa bàn toàn tỉnh

Trong tháng 01/2023, toàn tỉnh cấp mới đăng ký đầu tư cho 03 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký là 285 tỷ đồng; Cấp điều chỉnh cho 14 dự án đầu tư trong đó có 03 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn điều chỉnh giảm 683,615 tỷ VNĐ (01 dự án tăng vốn: 86 tỷ đồng; 02 dự án giảm vốn 769,615 tỷ đồng).

Lũy kế đến nay: Tỉnh Bắc Ninh đã cấp 1.547 dự án đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh đạt 252.834,246 tỷ đồng (Trong đó cấp đầu tư cho 21 dự án hạ tầng KCN nguồn vốn trong nước là 35.875,10 tỷ đồng).

2. Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn toàn tỉnh 

2.1. Ngoài Khu công nghiệp tập trung

Trong tháng 01/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 10 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4,23 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 07 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 12,23 triệu USD; Thu hồi 01 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 0,22 triệu USD.

Lũy kế đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp đăng ký đầu tư cho 712 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 2.301,792 triệu USD.

2.2. Trong Khu công nghiệp tập trung

Trong tháng 01/2023, Ban quản lý các Khu công nghiệp đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 10 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 118,83 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 09 dự án với số vốn tăng là 57,1 triệu USD; Thu hồi 03 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 11,8 triệu USD.

Lũy kế đến nay, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.123 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 20.354,786 triệu USD; vốn đầu tư hạ tầng là 263,91 triệu USD. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đạt 20.618,696 triệu USD.

2.3. Tình hình góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của NĐT nước ngoài tại tổ chức kinh tế

Trong tháng 01/2023, trên địa bàn tỉnh có 02 lượt ra thông báo chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 0,95 triệu USD; Trong đó: Sở Kế hoạch và Đầu tư có 01 lượt ra thông báo chấp thuận với giá trị là 0,17 triệu USD; Ban quản lý các Khu công nghiệp có 01 lượt ra thông báo chấp thuận với giá trị là 0,78 triệu USD.

Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 746 lượt đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 627,902 triệu USD; Trong đó: Sở Kế hoạch và Đầu tư có 718 lượt ra thông báo chấp thuận với giá trị là 562,36 triệu USD; Ban Quản lý các Khu công nghiệp có 28 lượt ra thông báo chấp thuận với giá trị là 65,539 triệu USD.

2.4. Trên địa bàn toàn tỉnh

Trong tháng 01/2022, tỉnh Bắc Ninh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 20 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 123,06 triệu USD; điều chỉnh vốn cho 16 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 69,33 triệu USD; 02 lượt ra thông báo chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 0,95 triệu USD; Thu hồi 04 dự án với tổng vốn 12,02 triệu USD.

Lũy kế đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.835 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp đạt 23.548,391 triệu USD.

II. Tình hình phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

1. Tình hình ĐKDN tháng 01 năm 2023

- Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng tháng 01/2023 đạt 92,46%, đứng thứ 9 cả nước.

- Số doanh nghiệp thành lập mới: 236 doanh nghiệp (tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2022) với tổng số vốn đăng ký là: 3.272,733 tỷ đồng (tăng 62,5% so với cùng kỳ năm 2022); Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 13,87 tỷ đồng.

- Số đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) thành lập mới: 73 đơn vị (giảm 14,1% so với cùng kỳ năm 2022).

- Số lượt đăng ký thay đổi (địa chỉ, thông tin về chủ sở hữu, thành viên, vốn, người đại diện theo pháp luật): 421 lượt doanh nghiệp (giảm 8,28% so với cùng kỳ 2022) và 47 lượt đơn vị trực thuộc (giảm 30,9% so với cùng kỳ 2022).

- Số lượt thông báo thay đổi (ngành nghề kinh doanh,thông tin người đại điện theo ủy quyền, cổ đông là tổ chức nước ngoài, thông tin về thuế): 57 lượt doanh nghiệp (tăng 5,6% so với cùng kỳ 2022) và 04 lượt đơn vị trực thuộc.

- Số lượt chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: 38 doanh nghiệp (tăng 31% so với cùng kỳ 2022).

- Số lượt giải thể tự nguyện: 30 doanh nghiệp (tăng 15,4% so với cùng kỳ 2022) và 96 đơn vị trực thuộc (tăng 167% so với cùng kỳ 2022).

- Số lượt đăng ký tạm ngừng: 588 doanh nghiệp (tăng 48,48% so với cùng kỳ 2022) và 84 đơn vị trực thuộc (tăng 50% so với cùng kỳ 2022).

- Số lượt hoạt động trở lại: 174 doanh nghiệp (giảm 38,95% so với cùng kỳ 2022) và 42 đơn vị trực thuộc (Giảm 4,55% so với cùng kỳ 2022).

2. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh luỹ kế đến nay

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có tổng số 19.626 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký là 350.187,75 tỷ đồng và 4.950 đơn vị trực thuộc, trong đó:

- Số doanh nghiệp đang hoạt động: 18.064 doanh nghiệp với tổng vốn điều lệ là: 339.262,343 tỷ đồng; Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp là 18,78 tỷ đồng.

- Số đơn vị trực thuộc (Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh) đang hoạt động: 4.733 đơn vị.

- Về thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đề nghị của cơ quan thuế theo văn bản 2139/CTBNI-KK ngày 29/7/2021: Đến nay Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện ra quyết định thu hồi đối với 3.463 doanh nghiệp.

- Về trình tự thực hiện thu hồi hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đề nghị của cơ quan thuế tại văn bản 2144/CTBNI-KK của Cục thuế tỉnh: Đến nay Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện ra thông báo yêu cầu báo cáo đối với 73/73 doanh nghiệp do cơ quan thuế đề xuất.

- Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng: 1.562 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ là 10.925,41 tỷ đồng;

- Số đơn vị trực thuộc (Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh) đang tạm ngừng kinh doanh: 217 đơn vị.

Trên đây là báo cáo tình hình đầu tư, phát triển doanh nghiệp tháng 01 và lũy kế đến nay trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng báo cáo./.

P. KTĐN

 
 

Thống kê truy cập

Online : 8619
Đã truy cập : 87755922