TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THÁNG 11 VÀ 11 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

23/11/2021 13:46 Số lượt xem: 100

Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 11 năm 2021

1. Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài

1.1. Trong Khu công nghiệp tập trung

Tháng 11/2021 (t ngày 19/10/2021 đến ngày 18/11/2021), Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 04 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 36,513 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 15 dự án với số vốn tăng là 73,762 triệu USD; Thu hồi 05 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 16,4 triệu USD.

Từ đầu năm đến nay Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp mới đăng ký cho 76 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 553,834 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 77 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 203,137 triệu USD, thu hồi 32 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 237,630 triệu USD.

Lũy kế đến 18/11/2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1090 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 18.440,112 triệu USD; vốn đầu tư hạ tầng là 263,91 triệu USD. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đạt 18.704,022 triệu USD.

1.2. Ngoài Khu công nghiệp tập trung

Tháng 11/2021 (từ ngày 19/10/2021 đến ngày 18/11/2021), Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 03 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 0,345 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 02 dự án với vốn điều chỉnh tăng là 4,752 triệu USD; Thu hồi 01 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 0,3 triệu USD.

Từ đầu năm đến nay Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 39 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 18,620 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 16 dự án với số vốn tăng là 7,796 triệu USD. Thu hồi 09 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư là 2,439 triệu USD.

Lũy kế đến 18/11/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp đăng ký đầu tư cho 615 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 1.298,142 triệu USD.

2. Tình hình góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của NĐT nước ngoài tại tổ chức kinh tế

Trong tháng 11/2021 (t ngày 19/10/2021 đến ngày 18/11/2021), trên địa bàn tnh có 07 lượt ra thông báo chấp thuận góp vn, mua c phn, phn vn góp ca nhà đầu tư nước ngoài ti t chc kinh tế vi giá tr là 10,189 triu USD. Trong đó:

+ Ban quản lý các KCN có 04 lượt ra thông báo chấp thuận với giá trị là 9,390 triệu USD.

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư có 03 lượt ra thông báo chấp thuận với giá trị là 0,799 triệu USD.

Từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh có 73 lượt ra thông báo chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 155,449 triệu USD. Trong đó:

+ Ban quản lý các KCN có 13 lượt ra thông báo chấp thuận với giá trị là 23,038 triệu USD

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư có 60 lượt ra thông báo chấp thuận với giá trị là 132,411 triệu USD

Lũy kế đến hết ngày 18/11/2021, có 691 lượt đăng ký góp vn, mua c phn, phn vn góp ca nhà đầu tư nước ngoài ti t chc kinh tế vi giá tr là 576,485 triu USD.

3. Trên địa bàn toàn tỉnh

 Trong tháng 11/2021 (từ ngày 19/10/2021 đến ngày 18/11/2021), tỉnh Bắc Ninh đã cấp mi đăng ký đầu tư cho 07 dự án vi tng vn đầu tư đăng ký 36,858 triu USD; điu chnh vn cho 17 d án vi s vn điu chnh tăng là 78,514 triu USD; 07 lượt ra thông báo chấp thuận góp vn, mua c phn, phn vn góp ca nhà đầu tư nước ngoài ti t chc kinh tế vi giá tr là 10,189 triu USD; Thu hồi 06 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 16,7 triệu USD.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh (t ngày 21/12/2020 đến ngày 18/11/2021):

+ Cp mi cho 115 d án vi tng vn đầu tư đăng ký 572,454 triu USD

+ Điu chnh vn cho 93 d án vi s vn điu chnh tăng là 210,933 triu USD

+ Góp vn, mua c phn, phn vn góp: 73 lượt vi giá tr là 155,449 triu USD. 

+ Thu hi 41 d án vi tng vn đầu tư là 240,069 triu USD.

Lũy kế đến hết ngày 18/11/2021, tỉnh Bắc Ninh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1705 dự án còn hiu lc với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điu chnh và góp vn mua, mua c phn, phn vn góp đạt 20.578,650 triệu USD.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 17756
Đã truy cập : 48146662