TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THÁNG 10 VÀ 10 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

29/10/2021 07:57 Số lượt xem: 269

Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 10 năm 2021

1. Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài

1.1. Trong Khu công nghiệp tập trung

Tháng 10/2021 (t ngày 17/9/2021 đến ngày 18/10/2021), Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 05 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 12,101 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 11 dự án với số vốn tăng là 26,021 triệu USD.

Từ đầu năm đến nay Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp mới đăng ký cho 72 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 517,321 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 62 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 129,375 triệu USD, thu hồi 27 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 221,230 triệu USD.

Lũy kế đến 18/10/2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1091 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 18.346,237 triệu USD; vốn đầu tư hạ tầng là 263,91 triệu USD. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đạt 18.572,025 triệu USD.

1.2. Ngoài Khu công nghiệp tập trung

Tháng 10/2021 (từ ngày 17/9/2021 đến ngày 18/10/2021), Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 06 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1,501 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 01 dự án với vốn điều chỉnh tăng là 0,029 triệu USD

Từ đầu năm đến nay Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 36 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 18,275 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 14 dự án với số vốn tăng là 3,045 triệu USD. Thu hồi 08 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư là 2,139 triệu USD.

Lũy kế đến 18/10/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp đăng ký đầu tư cho 613 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 1.293,346 triệu USD.

2. Tình hình góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của NĐT nước ngoài tại tổ chức kinh tế

Trong tháng 10/2021 (t ngày 17/9/2021 đến ngày 18/10/2021), trên địa bàn tnh có 08 lượt ra thông báo chấp thuận góp vn, mua c phn, phn vn góp ca nhà đầu tư nước ngoài ti t chc kinh tế vi giá tr là 0,822 triu USD. Trong đó:

+ Ban quản lý các KCN có 01 lượt ra thông báo chấp thuận với giá trị là 0,131 triệu USD.

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư có 07 lượt ra thông báo chấp thuận với giá trị là 0,691 triệu USD.

Từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh có 66 lượt ra thông báo chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 145,260 triệu USD.

Lũy kế đến hết ngày 18/10/2021, có 684 lượt đăng ký góp vn, mua c phn, phn vn góp ca nhà đầu tư nước ngoài ti t chc kinh tế vi giá tr là 566,298 triu USD.

3. Trên địa bàn toàn tỉnh

 Trong tháng 10/2021 (từ ngày 17/9/2021 đến ngày 18/10/2021), tỉnh Bắc Ninh đã cấp mi đăng ký đầu tư cho 11 dự án vi tng vn đầu tư đăng ký 13,603 triu USD; điu chnh vn cho 12 d án vi s vn điu chnh tăng là 26,049 triu USD; 08 lượt ra thông báo chấp thuận góp vn, mua c phn, phn vn góp ca nhà đầu tư nước ngoài ti t chc kinh tế vi giá tr là 0,822 triu USD.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh (t ngày 21/12/2020 đến ngày 18/10/2021):

+ Cp mi cho 108 d án vi tng vn đầu tư đăng ký 535,596 triu USD

+ Điu chnh vn cho 76 d án vi s vn điu chnh tăng là 132,419 triu USD

+ Góp vn, mua c phn, phn vn góp: 66 lượt vi giá tr là 145,260 triu USD. 

+ Thu hi 35 d án vi tng vn đầu tư là 223,369 triu USD.

Lũy kế đến hết ngày 18/10/2021, tỉnh Bắc Ninh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1704 dự án còn hiu lc với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điu chnh và góp vn mua, mua c phn, phn vn góp đạt 20.469,789 triệu USD.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 16741
Đã truy cập : 48149186