Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong 02 tháng đầu năm 2023 và tình hình hoạt động của doanh nghiệp luỹ kế đến 19/02/2023

01/03/2023 15:51 Số lượt xem: 228

1. Tình hình ĐKDN trong 02 tháng đầu năm 2023

- Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng trong 02 tháng đầu năm 2023 đạt 93,96%, đứng thứ 7 cả nước.

- Số doanh nghiệp thành lập mới: 399 doanh nghiệp (tăng 5% so với cùng kỳ năm 2022) với tổng số vốn đăng ký là: 4.748,356 tỷ đồng (tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2022); Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 11,9 tỷ đồng.

- Số đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) thành lập mới: 122 đơn vị (giảm 6,87% so với cùng kỳ năm 2022).

- Số lượt đăng ký thay đổi (địa chỉ, thông tin về chủ sở hữu, thành viên, vốn, người đại diện theo pháp luật): 617 lượt doanh nghiệp (giảm 13,71% so với cùng kỳ 2022)77 lượt đơn vị trực thuộc (giảm 23,76% so với cùng kỳ 2022).

- Số lượt thông báo thay đổi (ngành nghề kinh doanh,thông tin người đại điện theo ủy quyền, cổ đông là tổ chức nước ngoài, thông tin về thuế): 90 lượt doanh nghiệp (giảm 7,22% so với cùng kỳ 2022) 05 lượt đơn vị trực thuộc.

- Số lượt chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: 47 doanh nghiệp (tăng 4,44% so với cùng kỳ 2022).

- Số lượt giải thể tự nguyện: 58 doanh nghiệp (tăng 1,8% so với cùng kỳ 2022)126 đơn vị trực thuộc (tăng 113,6% so với cùng kỳ 2022).

- Số lượt đăng ký tạm ngừng: 663 doanh nghiệp (tăng 45,08% so với cùng kỳ 2022)91 đơn vị trực thuộc (tăng 42,19% so với cùng kỳ 2022).

- Số lượt hoạt động trở lại: 206 doanh nghiệp (giảm 41,31% so với cùng kỳ 2022) 47 đơn vị trực thuộc (Giảm 7,84% so với cùng kỳ 2022).

.

- Số lượt giải thể tự nguyện: 58 doanh nghiệp (tăng 1,8% so với cùng kỳ 2022)126 đơn vị trực thuộc (tăng 113,6% so với cùng kỳ 2022).

- Số lượt đăng ký tạm ngừng: 663 doanh nghiệp (tăng 45,08% so với cùng kỳ 2022)91 đơn vị trực thuộc (tăng 42,19% so với cùng kỳ 2022).

- Số lượt hoạt động trở lại: 206 doanh nghiệp (giảm 41,31% so với cùng kỳ 2022) 47 đơn vị trực thuộc (Giảm 7,84% so với cùng kỳ 2022).