Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

09/08/2023 07:32 Số lượt xem: 175

Thực hiện  Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 04/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Để nâng cao hơn chữa chất lượng, hiệu quả của công tác tiếp dân và giải quyết KNTC, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay nhằm thực hiện đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp. Giám đốc yêu cầu Trưởng các Phòng, đơn vị trực thuộc chỉ đạo thực nghiêm túc có hiệu quả một số nhiệm vụ chủ yếu như sau:

1.Quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và các Văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của 2 Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tố cáo năm 2018; Luật Tiếp Công dân năm 2013; các Nghị định, Thông tư quy định và hướng dẫn thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy chế số 03-QC/TU ngày 29/7/2019 của Tỉnh ủy Bắc Ninh về trách nhiệm của Bí thư Tỉnh ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân; Kết luận số 290- KL/TU của Tỉnh ủy ngày 01/12/2021 về việc tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Công văn số 860-CV/TU ngày 12/12/2022 của Tỉnh ủy về việc nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo;

2. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư; Thực hiện nghiêm túc Thông báo tiếp công dân số 55/TB-KHĐT ngày 08/12/2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tuân thủ các nội dung quy định tại Quyết định số 50/QĐ-KHĐT.Ttra ngày 31/3/2023 ban hành Quy chế giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và đơn kiến nghị, phản ánh của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh. Tập trung giải quyết dứt điểm những đơn thư kiến nghị phản ánh, KNTC của người dân, doanh nghiệp thuộc trách nhiệm của Phòng, đơn vị.

3.Tăng cường phối hợp giữa các Phòng, đơn vị thuộc Sở trong hoạt động theo dõi, đôn đốc việc thực hiện giải quyết đơn thư, KNTC; Tuyên truyền giải thích cho người dân, doanh nghiệp về các quy định của pháp luật trong quá trình giải quyết đơn và tiếp công dân.

4.Theo dõi, đôn đốc các đối tượng vi phạm thực hiện nghiêm các quyết định, kết luận thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định.

5. Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, làm tốt công tác tiếp nhận, phân loại, chuyển đơn và tổng hợp kết quả giải quyết phù hợp, kịp thời; Đảm bảo công tác giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh thực hiện có hiệu quả, hiệu lực cao. Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Hội đồng xử lý kiến nghị trong công tác đấu thầu được quy định tại Luật Đấu thầu.

6.Thực hiện công khai, minh bạch và áp dụng công nghệ thông tin trong giải quyết KNTC, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, dân chủ trong các Phòng, đơn vị thuộc Sở.

7. Đảm bảo cơ sở, vật chất đáp ứng yêu cầu của công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh./.

TTr

 
 

Thống kê truy cập

Online : 4219
Đã truy cập : 113612693