Sở KH&ĐT xây dựng Kế hoạch Triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

15/04/2022 13:12 Số lượt xem: 114

         Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Hội nghị Hội nghị triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, ngày 15 tháng 3 năm 2022. Ngày 21/03/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dụng và ban hành Kế hoạch số 490/KH KHĐT-TTra - về việc triển khai đề án 06; Nội dung bản Kế hoạch cụ thể như sau:

         I. MỤC TIÊU

         1. Mục tiêu tổng quát

         Ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, công tác chỉ đạo, điều hành tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn phát biểu khai mạc Hội nghị Hội nghị triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia

      2. Mục tiêu cụ thể

        a) Nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến

       - Năm 2022:

       +  Hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong tháng 04/2022.

       - Giai đoạn 2023 - 2025:

       + Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách để tạo điều kiện phát triển, cung cấp ứng dụng, dịch vụ số liên quan đến thông tin dân cư. 

       + 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và được định danh, xác thực điện tử hoặc xác thực, chia sẻ dữ liệu dân cư.

      + 100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được định danh và xác thực điện tử thông suốt, hợp nhất trên tất các các hệ thống dịch vụ công của Sở.

      + 100% người dân khi thực hiện thủ tục hành chính của Sở được định danh, xác thực điện tử trên hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an đã kết nối, tích hợp với cổng Dịch vụ công quốc gia; không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ về dân cư đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

      + 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân được lưu trữ điện tử với số định danh cá nhân là một thông tin bắt buộc phục vụ cho kết nối, chia sẻ, tái sử dụng.

      + 50% mẫu đơn, tờ khai có thông tin công dân được chuẩn hóa thống nhất theo yêu cầu từ dữ liệu gốc của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

      + Tối thiểu 50% thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến dân cư được cắt giảm, đơn giản hóa so với thời điểm ban hành Kế hoạch này.

      + 100% dữ liệu về dân cư được tạo, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định.

      - Giai đoạn 2025 - 2030:

      + 70% mẫu đơn, tờ khai có thông tin công dân được chuẩn hóa thống nhất theo yêu cầu từ dữ liệu gốc của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

      + Hoàn thiện các thể chế, chính sách để tạo điều kiện phát triển, cung cấp ứng dụng, dịch vụ số về dân cư theo tình hình thực tiễn, chú trọng phổ biến pháp lý liên quan đến các sáng kiến quản lý nhà nước.

      + Hoàn thiện hệ sinh thái số trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến gắn kết với chuyển đổi số hoạt động sản xuất, kinh doanh bảo đảm thông tin, dữ liệu điện tử chỉ cần cung cấp, số hóa một lần, với việc khai thác có hiệu quả định danh điện tử của hệ thống định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an cung cấp.

       b) Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Sở

       - Năm 2022: Ứng dụng dữ liệu dân cư đã được làm giàu qua việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu khác để phục vụ việc điều hành tại Sở.

       - Năm 2023 và các năm tiếp theo: Tiếp tục kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu dân cư với các cơ sở dữ liệu khác nhằm tổng hợp, phân tích, dự báo các thông tin để phục vụ việc điều hành tại Sở, hoạch định chính sách kinh tế, xã hội.

       + Duy trì, phát triển, mở rộng cơ sở hạ tầng thông tin, các ứng dụng dịch vụ, dữ liệu liên quan đến dân cư.

       + Ứng dụng các công cụ phân tích dữ liệu đa chiều trực quan hóa, báo cáo, tổng hợp, thống kê, các báo cáo động phục vụ chỉ đạo, điều hành, hỗ trợ ra quyết định hoặc đề xuất thay đổi chính sách liên quan đến dân cư.

       + Tiếp tục tổ chức triển khai công tác đào tạo chuyên sâu về phân tích, khai phá dữ liệu liên quan đến dân cư.

       + Tiếp tục cập nhật đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến, phổ cập kỹ năng số đối với các tiện ích, dịch vụ liên quan đến dân cư cho người dân và doanh nghiệp.

       + Đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư do Bộ Công an cung cấp trong quản lý nhà nước tại Sở.

      Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị Hội nghị triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia

        II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

         1. Cập nhật chính sách, pháp luật về phát triển, cung cấp ứng dụng, dịch vụ số liên quan đến thông tin dân cư

        Thời gian hoàn thành: Trong tháng 03 năm 2022.

        2. Thanh tra, kiểm tra cán bộ sử dụng dữ liệu công dân qua khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; qua việc kết nối, chia sẻ khai thác dữ liệu, đảm bảo đúng mục đích, đúng yêu cầu, phòng chống lộ lọt dữ liệu.

        Thời gian hoàn thành: Trong năm 2024.

        3. Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

        Thời gian hoàn thành: Trong tháng 04 năm 2022.

        4. Kết nối và chia sẻ dữ liệu dân cư giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tại Sở phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện thủ tục hành chính theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

        Thời gian hoàn thành: Trong tháng 04 năm 2022.

        5. Thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để làm giàu, cập nhật, bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

        Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 6 năm 2022;

        6. Triển khai theo dõi, giám sát, đánh giá các chỉ tiêu kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xác thực, định danh và giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

        Thời gian hoàn thành: Trong tháng 6 năm 2022.

        7. Rà soát, tái cấu trúc quy trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tổ chức thực hiện tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu dân cư giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tại Sở, phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện thủ tục hành chính theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

          Thời gian hoàn thành: Trong năm 2022.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Giám đốc Sở phân công đồng chí Đỗ Văn Hà, Phó Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của Kế hoạch; Đ/c chuyên trách IT theo dõi giải quyết các công việc thường xuyên của Kế hoạch.

         2. Thanh tra Sở

          a) Rà soát, cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong năm 2022.

          b) Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện kết nối, tích hợp xác thực, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an cung cấp với các Dịch vụ công trực tuyến tại Sở.

          c) Chuẩn hóa danh mục tài liệu, quy trình, mã số của giấy tờ số hóa để chia sẻ giữa cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin khác.

          d) Thực hiện việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021.

         e) Đôn đốc các phòng, đơn vị nghiêm túc thục hiện Kế hoạch này.

        3. Phòng Đăng ký Kinh doanh

        a) Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Thanh tra Sở và Cục quản lý Đăng ký Kinh doanh  kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực doanh nghiệp và làm giàu dữ liệu dân cư phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành.

TTra

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3348
Đã truy cập : 68472601