Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản

22/06/2022 15:08 Số lượt xem: 5

        Trong tháng 6 năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh đã tiến hành thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn gốc vốn và khả năng cân đối vốn dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản.

Để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới, Chi cục Thủy sản đã sáp nhập với chi cục Chăn nuôi và Thú y thành Chi cục Chăn nuôi, Thú ý và Thủy sản nên bộ máy tổ chức quản lý của Chi cục có nhiều thay đổi, tổng số nhân sự tăng cao; đặc biệt, những nhiệm vụ đang đặt ra là để thực hiện đề án của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành Thú y các cấp giai đoạn 2021-2030” và Kế hoạch 368/KH-UBND ngày 17/6/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh thì cơ sở vật chất hiện có của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản cần được đầu tư cải tạo, nâng cấp. Vì vậy, việc triển khai dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới là rất cấp thiết.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện thẩm định làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án. Khi Dự án được phê duyệt, triển khai thực hiện sẽ đáp ứng nhu cầu thực tế về cơ sở vật chất của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về yêu cầu phát triển nông nghiệp, nhanh chóng đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

P. QLN

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2592
Đã truy cập : 65103361