PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

21/10/2022 14:08 Số lượt xem: 1759
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
71/2023/NĐ-CP 20/09/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Tài liệu đính kèm

19/2023/QĐ-UBND 20/09/2023 Ban hành quy định việc quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công trình đối với dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2021 - 2025

Tài liệu đính kèm

70/2023/NĐ-CP 18/09/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Tài liệu đính kèm

23/2023/QĐ-TTg 18/09/2023 Về thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành

Tài liệu đính kèm

69/2023/NĐ-CP 14/09/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Tài liệu đính kèm

06/2023/TT-BNNPTNT 12/09/2023 Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Tài liệu đính kèm

02/2023/TT-VPCP 11/09/2023 Ban hành hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực văn phòng trong các cơ quan, tổ chức hành chính

Tài liệu đính kèm

68/2023/NĐ-CP 07/09/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2022 - 2027

Tài liệu đính kèm

67/2023/NĐ-CP 06/09/2023 Quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Tài liệu đính kèm

18/2023/QĐ-UBND 06/09/2023 Ban hành Quy định nội dung chi và mức chi của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Phú Thọ

Tài liệu đính kèm

10/2023/TT-BTTTT 05/09/2023 Ngưng hiệu lực áp dụng quy định thi hành một phần/toàn bộ của một số quy chuẩn kỹ thuật tại Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Tài liệu đính kèm

16/2023/TT-BCT 31/08/2023 Hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt

Tài liệu đính kèm

13/2023/TT-BNV 31/08/2023 Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử

Tài liệu đính kèm

11/2023/TT-NHNN 31/08/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tổ chức và hoạt động của phòng giao dịch bưu điện trực thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt

Tài liệu đính kèm

59/2023/TT-BTC 30/08/2023 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế

Tài liệu đính kèm

37/2023/QĐ-UBND 29/08/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre

Tài liệu đính kèm

36/2023/QĐ-UBND 29/08/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre

Tài liệu đính kèm

07/2023/TT-BLĐTBXH 28/08/2023 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Tài liệu đính kèm

66/2023/NĐ-CP 24/08/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính

Tài liệu đính kèm

05/2023/TT-BTP 24/08/2023 Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp tại chính quyền địa phương

Tài liệu đính kèm

65/2023/NĐ-CP 23/08/2023 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

Tài liệu đính kèm

64/2023/NĐ-CP 23/08/2023 Bổ sung Nghị định số 87/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước

Tài liệu đính kèm

10/2023/TT-NHNN 23/08/2023 Ngưng hiệu lực thi hành một số nội dung của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng (đã được bổ sung tại Thông tư số 06/2023/TT-NHNN ngày 28 tháng 6 năm 2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

Tài liệu đính kèm

58/2023/TT-BTC 21/08/2023 Bãi bỏ Thông tư số 26/2018/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020

Tài liệu đính kèm

17/2023/QĐ-UBND 21/08/2023 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Tài liệu đính kèm

02/2023/TT-UBDT 21/08/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Tài liệu đính kèm

63/2023/NĐ-CP 18/08/2023 Quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 09/2022/QH15

Tài liệu đính kèm

62/2023/NĐ-CP 18/08/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp

Tài liệu đính kèm

56/2023/TT-BTC 18/08/2023 Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở

Tài liệu đính kèm

22/2023/QĐ-TTg 17/08/2023 Về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù

Tài liệu đính kèm

61/2023/NĐ-CP 16/08/2023 Về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư

Tài liệu đính kèm

60/2023/NĐ-CP 16/08/2023 Quy định về việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu và linh kiện nhập khẩu theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

Tài liệu đính kèm

55/2023/TT-BTC 15/08/2023 Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

Tài liệu đính kèm

54/2023/TT-BTC 15/08/2023 Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực tài chính

Tài liệu đính kèm

18/2023/TT-BKHCN 15/08/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Giải thưởng Tạ Quang Bửu ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BKHCN ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Tài liệu đính kèm

16/2023/TT-BYT 15/08/2023 Quy định việc đăng ký lưu hành đối với thuốc gia công, thuốc chuyển giao công nghệ tại Việt Nam

Tài liệu đính kèm

Tài liệu đính kèm

Tài liệu đính kèm

Tài liệu đính kèm

04/2023/TT-BNNPTNT 15/08/2023 Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tài liệu đính kèm

59/2023/NĐ-CP 14/08/2023 Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Tài liệu đính kèm

04/2023/TT-BTP 14/08/2023 Hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự

Tài liệu đính kèm

Tài liệu đính kèm

Tài liệu đính kèm

58/2023/NĐ-CP 12/08/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch

Tài liệu đính kèm

57/2023/NĐ-CP 11/08/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2019/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân

Tài liệu đính kèm

21/2023/QĐ-TTg 10/08/2023 Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quyết định số 26/2018/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội

Tài liệu đính kèm

20/2023/QĐ-TTg 10/08/2023 Quy định về thí điểm phân cấp và trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Tài liệu đính kèm

16/2023/TT-BKHCN 09/08/2023 Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành khoa học và công nghệ trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ

Tài liệu đính kèm

Tài liệu đính kèm

Tài liệu đính kèm

Tài liệu đính kèm

15/2023/TT-BGDĐT 09/08/2023 Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Giáo dục

Tài liệu đính kèm

10/2023/TT-BVHTTDL 09/08/2023 Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Tài liệu đính kèm

Tài liệu đính kèm

Tài liệu đính kèm

Tài liệu đính kèm

Tài liệu đính kèm

Tài liệu đính kèm

09/2023/TT-BVHTTDL 09/08/2023 Ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Tài liệu đính kèm

52/2023/TT-BTC 08/08/2023 Hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ

Tài liệu đính kèm

31/2023/QĐ-UBND 07/08/2023 Quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án đối với một số dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Tài liệu đính kèm

29/2023/QĐ-UBND 04/08/2023 Ban hành Bảng giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Tài liệu đính kèm

 
 

Thống kê truy cập

Online : 3248
Đã truy cập : 113612016