Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Gia Bình (thị trấn Gia Bình và xã Đông Cứu), huyện Gia Bình đến năm 2035.

02/10/2023 08:51 Số lượt xem: 98

Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Gia Bình (thị trấn Gia Bình và xã Đông Cứu), huyện Gia Bình đến năm 2035 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 18/11/2022, phê duyệt Dự toán chi phí tại Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 28/4/2023. Đồ án tổng giá trị dự toán 3.084.501.000 đồng; Quy mô diện tích khoảng 1.103,66ha (tăng khoảng /88,22ha so với Quyết định phê duyệt số 943/QĐ-UBND ngày 07/7/2017; Đồ án QHC đô thị Gia Bình được lập gồm thị trấn Gia Bình và một phần xã Đông Cứu, xã Đại Bái và xã Quỳnh Phú. Sau khi Quy hoạch vùng huyện Gia Bình được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 25/12/2020, đã xã định Đô thị Gia Bình (bao gồm thị trấn Gia Bình và xã Đông Cứu). Phạm vi lập điều chỉnh quy hoạch gồm toàn bộ ranh giới hành chính thị trấn Gia Bình và xã Đông Cứu, cụ thể theo bản đồ quy hoạch kèm theo.

Căn cứ tờ trình của UBND huyện Gia Bình, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 225/BC-KHĐT.ĐTG ngày 26/9/2023. Trong đó, gói thầu số 01: Tư vấn Khảo sát địa hình, Lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Gia Bình (thị trấn Gia Bình và xã Đông Cứu), huyện Gia Bình đến năm 2035, giá trị 2.137.241.000 đồng; thực hiện theo hình thức lựa chọn nhà thầu đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng./.

P. ĐTG

 
 

Thống kê truy cập

Online : 5537
Đã truy cập : 138046284