Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình sửa chữa, bổ sung cọc H, cột Km các tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

29/11/2023 09:27 Số lượt xem: 72

Trên cơ sở hiện trạng hệ thống cọc H, cột Km trên một số tuyến đường tỉnh trên địa bàn đã xuống cấp, hư hỏng, cần bổ sung sử chữa. Nhằm phục vụ cho việc xác định lý trình để phục vụ yêu cầu trong công tác quản lý đường, kết hợp chỉ dẫn cho người tham gia giao thông biết khoảng cách trên hướng đi, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Bắc Ninh. Căn cứ tờ trình của Sở Giao thông vận tải, căn cứ các quy định của pháp luật có liên quan, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Sửa chữa, bổ sung cọc H, cột Km các tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tại Quyết định số 246/QĐ-KHĐT.ĐTG ngày 16/11/2023. Theo đó tiến hành sửa chữa, bổ sung thay thế, đồng bộ theo tiêu chuẩn hệ thống cọc H, cột Km trên các tuyến đường tỉnh 295B, 276, 276 mới, 278, 286, 287, 279, 295, 280, 280 mới, 281, 283, 285 (Việc sửa chữa, bổ sung hệ thống cọc H, cột Km đảm bảo theo đúng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT).

Công trình giá trị khoảng 1,8 tỷ đồng; Kinh phí sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp được giao trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Kế hoạch thực hiện và hoàn thành trong năm 2023./.

P. ĐTG

 
 

Thống kê truy cập

Online : 8670
Đã truy cập : 130986290