Nỗ lực đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo động lực mới phát triển kinh tế toàn diện

10/03/2023 17:50 Số lượt xem: 48

Năm 2022, vượt qua một năm với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, với những giải pháp đồng bộ và toàn diện, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đạt được những kết quả ấn tượng trong thu hút vốn FDI, xúc tiến đầu tư tạo động lực quan trọng đóng góp tích cực vào tăng trưởng và phát triển kinh tế – xã hội, đưa Bắc Ninh trở thành địa phương có nền kinh tế năng động với nhiều thành tựu đáng khích lệ. Năm 2023, tiếp tục dự báo những thách thức, khó khăn không nhỏ, để tiếp tục thu được những kết quả khả quan trong công tác xúc tiến đầu tư đòi hỏi những định hướng đúng đắn và sự nỗ lực của các cấp, ngành và cơ quan chức năng.


 

Ngày 08/3, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 70/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh năm 2023. Theo đó, trong năm nay Bắc Ninh đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư chất lượng cao vào các khu công nghiệp mới đi vào hoạt động, đồng thời tiếp tục tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân, tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo động lực mới phát triển toàn diện các ngành kinh tế theo hướng bền vững, theo đó cần:

- Bám sát các quan điểm chỉ đạo về định hướng hợp tác đầu tư nước ngoài tại Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2019 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 và Quyết định số 667/QĐ-TTg ngày 02/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030.

- Tiếp tục đổi mới và tạo đột phá về cải cách thể chế, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng kết cấu hạ tầng để phát triển nhanh, bền vững, coi trọng ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội - xã hội của tỉnh trên cơ sở phát huy nội lực gắn với tranh thủ tối đa ngoại lực trong thế chủ động hội nhập và cạnh tranh quốc tế; hợp tác chặt chẽ với các địa phương trong cả nước, đặc biệt là các địa phương trong vùng Thủ đô và vùng Kinh tế trọng điểm Bắc bộ.


 

- Nắm bắt cơ hội cách mạng công nghiệp lần thứ 4, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và phát huy giá trị bản sắc văn hóa Kinh Bắc, nâng cao chất lượng quản lý điều hành phù hợp với quá trình chuyển đổi số, quản trị điện tử, đô thị thông minh,...

- Chủ động thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu. Ưu tiên thu hút các dự án đầu tư xanh, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ mới, công nghệ sạch (pin năng lượng, chất bán dẫn, chíp,…), công nghiệp hỗ trợ (sản xuất phụ tùng ô tô, ….) gắn với phương pháp quản lý, quản trị tiên tiến, hiện đại; công nghệ đầu cuối 5G, 6G; nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch; các tổ hợp thương mại dịch vụ cao cấp (trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, dịch vụ về đào tạo, y tế quốc tế…); các dự án đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị, sinh thái…


 

Lựa chọn các dự án đầu tư theo tiêu chí 2 ít 3 cao (sử dụng ít đất, ít lao động; suất vốn đầu tư cao, hiệu quả kinh tế cao và hàm lượng công nghệ cao) nhằm khai thác lợi thế của địa phương, thu hút các dự án phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng tăng hàm lượng các dự án sử dụng công nghệ cao và sử dụng đất có hiệu quả.

- Thu hút đầu tư có chọn lọc gắn với việc thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp trong nước. Hỗ trợ doanh nghiệp trong nước nhằm nâng cao năng lực, kinh nghiệm quản lý và vị trí trong chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời xây dựng mối liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, hình thành các chuỗi cung ứng mới.

- Chuyển đổi phương thức xúc tiến đầu tư từ bị động sang chủ động: Ứng dụng công nghệ số trong hoạt động xúc tiến đầu tư, chú trọng các hoạt động trực tuyến, xây dựng, duy trì các website, cập nhật thường xuyên, đầy đủ thông tin về các chế độ, chính sách và ưu đãi trong hoạt động đầu tư, văn bản pháp luật liên quan, kết quả hoạt động đầu tư, danh mục dự án kêu gọi đầu tư,…

- Coi cải thiện môi trường đầu tư là trọng tâm công tác xúc tiến đầu tư. Lấy công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ, đối thoại làm hạt nhân; hỗ trợ các nhà đầu tư giải quyết khó khăn trong quá trình triển khai đầu tư, kinh doanh nhanh chóng, hiệu quả.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý đầu tư, tổ chức xúc tiến đầu tư, cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh để thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư một cách toàn diện, hiệu quả. Thực hiện gắn kết với xúc tiến thương mại và du lịch một cách linh hoạt, phù hợp với yêu cầu và đặc thù của địa phương.


 

Với mục tiêu tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện thủ tục đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng các Khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ theo quy hoạch; hình thành các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tạo mặt bằng sạch chào đón các nhà đầu tư mới cũng như các nhà đầu tư hiện tại có nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, doanh nghiệp và các thành phần kinh tế tham gia vào công tác xúc tiến thu hút đầu tư của địa phương.

Các biện pháp xúc tiến, thu hút đầu tư sẽ được thực hiện sáng tạo, linh hoạt, chủ động từ mở cửa sang gõ đúng cửa, trọng tâm vào các dự án lớn có tính chất lan toả và linh hoạt phù hợp với tình hình hiện nay. Đặc biệt, với quyết tâm đồng hành cùng các nhà đầu tư, bên cạnh những cơ chế, chính sách ưu đãi chung, tỉnh tiếp tục triển khai nhiều chính sách đặc thù hỗ trợ phù hợp với các nhóm ngành chịu ảnh hưởng lớn và các doanh nghiệp sản xuất linh kiện, sản phẩm trung gian trong nước thay thế nhập khẩu; đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, trực tiếp kịp thời, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Hỗ trợ doanh nghiệp trong nước liên kết và tham gia vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia. Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ thông qua việc tạo lập hình ảnh từ các doanh nghiệp FDI lớn như: Samsung, Canon, Foxcon… Từ đó, tạo sự lan tỏa và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến, thu hút đầu tư vào địa bàn, tiếp tục khẳng định Bắc Ninh là điểm đến an toàn, hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Online : 7734
Đã truy cập : 87763925