Những nội dung chủ yếu trong Kế hoạch phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh

22/02/2023 15:39 Số lượt xem: 49

Thực hiện Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 số 576/KH-UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh; Ngày 30/12/2022 Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch số 2675/KH - KHĐT.TTra Kế hoạch công tác PCTN, TC năm 2023 với các nội dung chủ yếu sau:

  1. Mục đích, yêu cầu:

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng.

Tăng cường trách nhiệm của Trưởng các phòng, đơn vị trong việc chỉ đạo, điều hành công tác PCTN, TC và thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp PCTN, TC của cơ quan theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng và đạo đức liêm chính trong cán bộ, công chức, viên chức người lao động.

Tiếp tục đẩy mạnh việc quán triệt, triển khai, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng việc thi hành Luật phòng chống tham nhũng, Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

2. Nhiệm vụ, giải pháp:

+ Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

+ Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN, TC.

+Thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực:

-Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị

-Xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn

-Thực hiện quy tắc ứng xử, quy định về tặng quà và nhận quà tặng, và kiểm soát xung đột lợi ích

-Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức

-Thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập

-Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và phòng chống “tham nhũng vặt”.

-Thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

-Cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán.

+ Công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực:

Xây dựng kế hoạch và thực hiện việc kiểm tra nội bộ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan.

Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý nhằm ngăn ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Thanh tra Sở tiến hành thanh tra, kiểm tra theo đúng kế hoạch được phê duyệt, chú trọng kiểm tra chế độ công vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm.

Thiết lập các kênh thông tin để tiếp nhận, khuyến khích phát hiện tham nhũng, tiêu cực; Thực hiện nghiêm túc các biện pháp theo quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ người tố cáo; Kịp thời khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng người có thành tích phát hiện tham nhũng, tiêu cực theo quy định.

+Thực hiện công tác PCTN, TC trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước:

-Triển khai các biện pháp tăng cường công khai, minh bạch, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư công; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu các doanh nghiệp

- Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác PCTN, TC đối với các công ty đại chúng có trụ sở chính đóng trên địa bàn tỉnh, theo thẩm quyền.

3. Tổ chức thực hiện:

+ Các phòng, đơn vị thuộc Sở: Căn cứ nội dung của Kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ tiến hành xây dựng kế hoạch của đơn vị mình để tự thực hiện kiểm tra nội bộ; Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện gửi Giám đốc Sở (qua Thanh tra Sở) theo quy định; Giám sát cán bộ thực hiện pháp luật về PCTN, TC tại đơn vị mình.

+ Thanh tra Sở: Chủ trì nhiệm về phòng, chống tham nhũng của Sở theo quy định; Tổ chức tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý kịp thời các đơn thư tố giác về các hành vi tham nhũng thuộc thẩm quyền; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức về Luật phòng chống tham nhũng 2018; các văn bản chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng và Kế hoạch thực hiện của Sở; Thực hiện công tác PCTN, TC đối với các công ty đại chúng có trụ sở chính đóng trên địa bàn tỉnh, theo thẩm quyền của Sở

+ Thanh tra Sở chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai nhiệm vụ cụ thể sau: Đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch; thực hiện có hiệu quả cải cách thủ tục hành chính các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước;

- Công khai, minh bạch hoạt động tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động đối với cán bộ công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở; các chế độ kế toán, chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, hưu trí, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật.

- Lập kế hoạch và thực hiện việc mua sắm, quản lý sử dụng, bảo trì, sửa chữa tài sản, đảm bảo vật tư, văn phòng phẩm, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác theo tiêu chuẩn, định mức và các quy định của Nhà nước.

- Lập dự toán thu, chi, quyết toán tài chính hàng năm, hàng quý phục vụ cho hoạt động của cơ quan, giao dự toán thu, chi cho đơn vị sự nghiệp trực thuộc; dự trù kinh phí cho việc chi tiêu thường xuyên và đột xuất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Sở; hướng dẫn, thẩm định, quyết toán tài chính của các chương trình, đề án, đề tài nghiên cứu theo đúng quy định của Nhà nước./.

TTra.

 
 

Thống kê truy cập

Online : 9013
Đã truy cập : 87770129