Lấy ý kiến về nội dung Dự thảo Thông tư quy định chi tiết về kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

29/11/2023 09:24 Số lượt xem: 96

Thực hiện nội dung Văn bản số 9886/BKHĐT-QLĐT ngày 24/11/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư quy định chi tiết về kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Để đảm bảo thực hiện Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024), hoàn thiện Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và phù hợp với thực tế đơn vị, địa phương. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị là chủ đầu tư/ chủ dự án, các đơn vị có liên quan tham gia ý kiến đối với Dự thảo Thông tư nêu trên tại Văn bản số 2991/KHĐT.ĐTG ngày 28/11/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

(Gửi kèm Văn bản số 2991/KHĐT.ĐTG ngày 28/11/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Dự thảo Thông tư)./.

P. ĐTG

 
 

Thống kê truy cập

Online : 8582
Đã truy cập : 130985647