Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân

28/09/2021 14:08 Số lượt xem: 849

Về việc xin ý kiến đóng góp vào Dự thảo Quy định về phân cấp đầu tư công (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã)

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;

- Công an tỉnh; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

 

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019; Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh: số 13/2020/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2020 về ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2021-2025; số 307/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2020 về phân bổ vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021 tỉnh Bắc Ninh.

Quá trình xây dựng Dự thảo, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề nghị các Sở, ngành, địa phương đề xuất phân cấp đầu tư công (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) tại các văn bản số: số 2016/SKHĐT-THQH ngày 18/12/2020; số 01/SKHĐT-THQH ngày 04/01/2021.

Để tổng hợp thành Phụ lục phân cấp đầu tư công (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) của Quyết định thay thế Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2016 theo chỉ đạo của UBND tỉnh giao tại văn bản số 118/UBND-XDCB ngày 15/01/2021 về việc triển khai thực hiện một số nội dung Nghị quyết số 307/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đóng góp ý kiến vào Dự thảo. Văn bản đóng góp ý kiến gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05/02/2021 để kịp thời tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý cơ quan, đơn vị./.

File dự thảo xem tại đây

 
 

Thống kê truy cập

Online : 5028
Đã truy cập : 130991092