Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh.

22/12/2023 08:36 Số lượt xem: 252

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 10/02/2023 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Bắc Ninh năm 2023; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai thực hiện các nội dung và kết quả đạt được như sau:

1. Chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1.

Nhằm nâng cao xếp hạng chỉ số B1 và giảm chi phí tuân thủ pháp luật, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, trong đó đặc biệt là quan tâm chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức trong phòng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao và đã ban hành các kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức và cộng đồng doanh nghiệp các chỉ số thành phần B1, và các biện pháp để nâng cao chỉ số B1 góp phần nâng cao chỉ số cạnh tranh quốc gia của Tỉnh như: Kế hoạch số 2673/KH-KHĐT.TTr ngày 30/12/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023; Kế hoạch số 293/KH-KHĐT.TTr ngày 21/02/2023 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Kế hoạch số: 297/KH-KHĐT.TTra ngày 21/2/2023 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 10/02/2023 của UBND tỉnh Về việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Bắc Ninh năm 2023.

Sở đã chủ động phối hợp với Trung tâm Hành chính công, duy trì thực hiện nâng cao chất lượng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục thuộc chức năng nhiệm vụ của Sở. trong đó có các thủ tục, dịch vụ công liên quan tới lĩnh vực Đầu tư công, lĩnh vực Đầu tư trong và ngoài nước; bộ phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Sở thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ công dân và doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ qua mạng điện tử thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia. Trong năm 2023, tỷ lệ hồ sơ đăng ký qua mạng đạt 99,98% đứng thứ 2 cả nước; Thông qua hệ thống, người dân và doanh nghiệp có thể chuẩn bị, nộp hồ sơ đăng ký mà không cần phải trực tiếp đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Duy trì Tổ phản ứng nhanh hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động với phương châm tư vấn hiệu quả nhất; Giải quyết nhanh nhất; Chống dịch an toàn nhất;

Phát miễn phí chữ ký số, hỗ trợ chuyển phát kết quả miễn phí cho doanh nghiệp theo Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ước tính hỗ trợ chuyển phát kết quả qua hệ thống bưu chính công ích là 4.505 lượt, phát miễn phí 70 chữ ký số.

2. Kết quả về xây dựng hoàn thiện thể chế để giảm chi phí tuân thủ pháp luật.

Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-UBND  ngày 05/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND và UBND tỉnh Bắc Ninh trong 05 năm (từ 01/01/2019 đến 31/12/2023); Sở đã tiến hành kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời phát hiện văn bản quy phạm pháp luật không phù hợp với quy định cấp trên và tình hình thực tế của địa phương để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ nhằm đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật; tham gia góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các Bộ, ngành có liên quan đến doanh nghiệp khi được yêu cầu.

Ngoài ra đã tham mưu, phối hợp với các Sở ngành thực hiện về rà soát, cắt giảm các quy định pháp luật để giảm gánh nặng chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp như:

-Văn bản số: 2981/KHĐT-TTra ngày 27/11/2023 về việc thống nhất mức thu phí, lệ phí khi nộp hồ sơ trực tuyến; Văn bản số: 2931/KHĐT-TTra ngày 21/11/2023 V/v tiếp tục đẩy mạnh phân cấp TTHC và cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ

-Văn bản số: 2884/KHĐT-TTra ngày 17/11/2023 V/v triển khai phương án đơn giản hóa theo QĐ 1159/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 và rà soát, tái cấu trúc quy trình TTHC.

-Văn bản số: 2822/KHĐT-TTra ngày 09/11/2023 V/v đề xuất xây dựng mức thu phí, lệ phí khi nộp hồ sơ trực tuyến.

-Văn bản số: 2758/KHĐT-TTra ngày 03/11/2023V/v đề xuất xây dựng mức thu phí, lệ phí khi nộp hồ sơ trực tuyến.

2. Kết quả về tổ chức thi hành pháp luật

Thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức và cộng đồng doanh nghiệp; tổ chức phổ biến kịp thời, đầy đủ các nội dung pháp luật phù hợp với từng đối tượng như:

+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan: Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật tập trung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư như: Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Doanh nghiệp, Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Hợp tác xã,....các Nghị định hướng dẫn Luật và các văn bản liên quan trực tiếp đến công tác chuyên môn; Các quy định pháp luật mới liên quan có hiệu lực từ 1/1/2023 như: Luật Hợp tác xã và Luật Đấu thầu, Luật Thanh tra năm 2022 được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023; Nghị định số 58/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch; Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra...

+ Đối với công dân đến làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư: Trao đổi, hướng dẫn tra cứu thông tin pháp luật trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; giải thích, cung cấp các quy định của pháp luật có liên quan trực tiếp đến những thắc mắc của công dân về công tác chuyên môn. Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp; tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan và đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử của Sở. Ngoài ra, còn phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân./.

 
 

Thống kê truy cập

Online : 5278
Đã truy cập : 130982675