Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chuyển đổi số năm 2023

16/01/2024 14:36 Số lượt xem: 194

Theo số liệu của Sở Thông tin và Truyền thông(số liệu từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023) đối với một số chỉ tiêu quan trọng về chuyển đổi số của các cơ quan trong tỉnh đạt được như sau:

Về xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng: Toàn tỉnh trong năm 2023, tỷ lệ xử lý hồ sơ công việc và ký số văn bản điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đạt và vượt chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 52-NQ/TU ngày 18/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cụ thể: tỷ lệ trung bình cấp tỉnh đạt 96,25%; cấp huyện đạt 96,72%; cấp xã đạt 98,30%. Tuy nhiên, có một số xã, phường, thị trấn có số lượng văn bản đi có ký số từ hồ sơ công việc thấp, ví dụ: UBND phường Ninh Xá 14 văn bản, UBND phường An Bình 15 văn bản, UBND phường Gia Đông 44 văn bản (thuộc Thị xã Thuận Thành); UBND xã Giang Sơn 45 văn bản, UBND xã Xuân Lai 49 văn bản (Huyện Gia Bình).

(Ảnh trụ sở Sở KH&ĐT Bắc Ninh)

       Về giải quyết thủ tục hành chính: Toàn tỉnh trong năm 2023, tỷ lệ DVCTT toàn trình trên hệ thống của tỉnh 36,76% (số liệu các sở, ban, ngành thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh) và 33,76% (số liệu Văn phòng UBND tỉnh công bố kết quả thực hiện trên Cổng dịch vụ công Quốc gia). Theo Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 của UBND tỉnh đã giao các sở, ban, ngành chịu trách nhiệm công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần thực hiện tại 3 cấp áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Nhiều sở, ban, ngành có số lượng dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh chênh lệch nhiều so với Quyết định số 881/QĐ-UBND. Công tác kiểm soát TTHC trên môi trường điện tử cần được thực hiện chặt chẽ, kịp thời nhằm khắc phục tình trạng chênh lệch về số liệu kể trên. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến toàn tỉnh là 52,96%, trong đó: tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến cấp tỉnh là 66,44% (chưa đạt chỉ tiêu 85%); tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến cấp huyện là 35,28% (chưa đạt chỉ tiêu 80%); tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến cấp xã là 75,32% (đạt chỉ tiêu 75%). Đối với cấp tỉnh, các cơ quan đạt tỷ lệ cao là: Sở Kế hoạch và Đầu tư 100,0%, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 99,4%, Sở Thông tin và Truyền Thông 99,2%. Các cơ quan chưa đạt chỉ tiêu 85% là: Sở Giao thông vận tải 80,0%, Sở Khoa học và Công nghệ 78,4%, Sở Xây dựng 73,4%, Sở Y tế 71,8%, Sở Tài nguyên và Môi trường 68,1%, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 66,2%, Ban Quản lý các Khu công nghiệp 52,9%, Sở Tư pháp 16,8%. Đối với cấp huyện, tất cả các huyện, thị xã, thành phố chưa đạt chỉ tiêu 80%. Hầu hết các xã, phường, thị trấn đạt chỉ tiêu giao tại Chỉ thị số 10/CT-UBND, còn một số xã, phường, thị trấn chưa đạt chỉ tiêu 75% như: UBND xã Mão Điền (0%), UBND xã Dũng Liệt (65,22%), UBND Phường Quế Tân (0%), UBND xã Ngọc Xá (0%), UBND xã Phù Lãng (0%), UBND phường An Bình (0%), UBND Xã Ngũ Thái (0%). Các xã phường, thị trấn có số lượng hồ sơ giải quyết trực tuyến ít là UBND Phường Cách Bi 3 hồ sơ (HS), UBND Phường Quế Tân 4 HS, UBND xã Ngọc Xá 5 HS, UBND xã Phù Lãng 29 HS (Thị xã Quế Võ); UBND phường An Bình 11 HS, UBND Xã Ngũ Thái 46 HS (Thị xã Thuận Thành); UBND Phường Khúc Xuyên 22 HS, UBND Phường Vạn An 36 HS, UBND Phường Kim Chân 45 HS (Thành phố Bắc Ninh).

Về tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị trên ứng dụng Phản ánh kiến nghị tỉnh Bắc Ninh: Trong năm 2023, tổng số PAKN được tiếp nhận là 3434, tổng số PAKN đã xử lý là 3171, tỷ lệ xử lý đạt 92,3%. Trong đó, thành phố Bắc Ninh tiếp nhận số PAKN nhiều nhất với 1565 PAKN, huyện Gia Bình tiếp nhận ít PAKN nhất với 56 PAKN. Huyện Tiên Du đạt tỷ lệ xử lý cao nhất (99,5%); huyện Gia Bình đạt tỷ lệ xử lý thấp nhất (64,3%); các huyện, thị xã, thành phố còn lại đều đạt tỷ lệ xử lý trên 80%. Tổng số PAKN còn tồn đọng chưa xử lý là 263, trong đó: thành phố Bắc Ninh tồn đọng nhiều PAKN chưa xử lý nhất (95 PAKN). Các vấn đề nhận được sự quan tâm của nhân dân nhiều nhất là: công trình xây dựng; rác thải, chất thải; vỉa hề, lề đường. Mức độ hài lòng trung bình đạt 3,09/5 điểm (giảm 0,5%), trong đó Thị xã Thuận Thành đạt được sự hài lòng cao nhất (3,7 điểm), thành phố Bắc Ninh (3,4 điểm), Thị xã Quế Võ (3,4 điểm), huyện Gia Bình (3,4 điểm); huyện Tiên Du đạt được sự hài lòng của người dân thấp nhất (2,2 điểm). Thời gian trung bình xử lý PAKN là 9,71 (tăng 3,09 ngày), trong đó: huyện Tiên Du có thời gian trung bình xử lý PAKN nhanh nhất (6,4 ngày/PAKN); huyện Gia Bình có thời gian trung bình xử lý PAKN lâu nhất (25,3 ngày/PAKN).

Về phía Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2023 đạt được kết quả nổi bật tại chỉ số “Về giải quyết thủ tục hành chính”: Sở KH&ĐT đạt tỉ lệ 100% hồ sơ giải quyết trực tuyến, xếp vị trí số 01/21 cơ quan trong tỉnh được đánh giá, xếp loại./.

TTr.

 
 

Thống kê truy cập

Online : 5082
Đã truy cập : 130989784