Kết quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) năm 2023

14/12/2023 08:41 Số lượt xem: 191

Thực hiện Kế hoạch số 576/KH-UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 2675/KHĐT-TTr ngày 30/12/2022 Kế hoạch công tác PCTN, tiêu cực năm 2023. Trên sơ sở nội dung kế hoạch đề ra, năm 2023 công tác PCTN của Sở đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:

1. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong phạm vi trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Triển khai thực hiện những quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN: Luật PCTN năm 2018, Nghị định 59/2019/NĐ-CP, ngày 01/7/2019 và Nghị định 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Kế hoạch số 277/KHĐT-TTra, ngày 17/02/2023 triển khai thực hiện Đề án năm 2023 theo chức năng nhiệm vụ ngành lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Thực hiện văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh; Sở đã ban hành các văn bản liên quan nhằm phòng ngừa tham nhũng, cụ thể: Kế hoạch số 2683/KH-KHĐT.TTr ngày 30/12/2022; Kế hoạch số 2681/KH-KHĐT.TTr ngày 30/12/2022; Kế hoạch số 2682/KH-KHĐT.TTr ngày 30/12/2022; Kế hoạch số 239/KH-KHĐT.TTr ngày 13/02/2023; Kế hoạch số 2683/KH-KHĐT.TTr ngày 30/12/2022; Văn bản số 723/KHĐT.Ttra ngày 05/4/2023 V/v Nâng cao đạo đức công vụ và phòng chống tham nhũng; Văn bản số 1596/KHĐT.Ttra ngày 10/7/2023 V/v rà soát các nội dung thuộc thẩm quyền của Sở phải thực hiện công khai theo quy định; Quyết định số 244/QĐ-KHĐT.Ttra ngày 14/12/2022 phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2023; Quyết định số 129/QĐ-KHĐT.TTra  ngày 13/7/2023 Thành lập Đoàn kiểm tra công vụ Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023; Quyết định 133/ QĐ-KHĐT.TTra ngày 18/7/2023 Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; Văn bản số 1729/KHĐT.Ttra ngày 24/7/2023 V/v tổ chức công khai các nội dung thuộc quyền quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư (sở, ngành, huyện, thị); Văn bản số 1737/KHĐT.Ttra ngày 24/7/2023 V/v tổ chức công khai các nội dung thuộc quyền quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư (DNNN); Văn bản số 165/KHĐT.Ttra ngày 20/10/2023 V/v Đôn đốc thực hiện các quy định về công khai minh bạch về tổ chức và hoạt động.

Thực hiện việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong các cuộc họp chi bộ, đăng tải trên trang Website của Sở.

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

2.1.Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan:

Thực hiện tốt việc công khai minh bạch các hoạt động của cơ quan theo quy định nhà nước như: kinh phí  ngân sách được phân bổ; thu, chi của cơ quan, công đoàn, nâng bậc lương, khen thưởng, kỷ luật… để cán bộ, công chức, viên chức biết và giám sát thực hiện; Ban hành Kế hoạch số 2685/KH-KHĐT.TTr ngày 30/12/2022 Kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan;  Kế hoạch số 2686/KH-KHĐT.TTr ngày 30/12/2022 Kế hoạch tự kiểm tra tài chính năm 2023; Thông báo số 33/TB-KHĐT ngày 14/2/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư V/v giao chỉ tiêu biên chế số lượng người làm việc và hợp đồng 68 năm 2023; Quyết định 79/QĐ- KHĐT ngày 27/4//2023; Quyết định 248/QĐ- KHĐT ngày 26/12/); Quyết định số 04/QĐ-KHĐT ngày 16/01/2023; Quyết định số: 101/QĐ-KHĐT.TTra ngày 26/5/2023; Quyết định số: 107/QĐ-KHĐT.TTra ngày 06/6/2023;

2.2. Xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức tiêu chuẩn:

Công bố công khai các quy định chế độ, định mức, tiêu chuẩn về điện thoại cho tập thể, cá nhân (các đồng chí Lãnh đạo Sở) và các chế độ, tiêu chuẩn khác để làm căn cứ thực hiện; Thực hiện quy chế, các tiêu chuẩn định mức khoán kinh phí điện thoại, văn phòng phẩm,

2.3. Thực hiện quy tắc ứng xử, quy định về tặng quà, nhận quà và kiểm soát xung đột lợi ích:

Nghiêm túc thực hiện các quy định về tặng quà, nhận quà của Luật PCTN năm 2018, Nghị định 59/2019/NĐ-CP, ngày 01/7/2019 của Chính phủ.

 Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt nếp sống văn minh công sở: Làm việc đúng giờ, theo chương trình, kế hoạch, thực hiện giao ban theo quy định, giao tiếp, phát ngôn lịch sự theo thẩm quyền.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp kiểm soát xung đột lợi ích đồng thời với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC), trong đó xác định phòng ngừa là chính, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi, dấu hiệu xác định có xung đột lợi ích; Ban hành Kế hoạch số 2687/KH-KHĐT.TTr ngày 30/12/2022 Kế hoạch thực hiện kiểm soát xung đột lợi ích năm 2023;

2.4.Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn:

Xây dựng kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đảm bảo nguyên tắc khách quan, dân chủ, khoa học, hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và đề án vị trí việc làm.

Ban hành Kế hoạch số 2475/KHĐT.TTra ngày 09/12/2022 Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023. Kế hoạch số 2684/KHĐT.TTra ngày 30/12/2022 Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức năm 2023.Trong kỳ đã thực hiện luân chuyển công tác 03 vị trí công chức thanh tra viên và quản lý vốn đầu tư công.

2.5. Thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập:

Thực hiện 2489/KHĐT-TTra ngày 09/12/2022 Kế hoạch khai, công khai, kiểm soát tài sản, thu nhập cuối năm 2022; Sở đã thực hiện việc lập danh sách các cá nhân có nghĩa vụ phải kê khai: Thực hiện đầy đủ, đúng đối tượng theo hướng dẫn của Thanh tra tỉnh và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Hoàn thành bàn giao bản kê khai về Thanh tra tỉnh để quản lý và niêm yết công khai tại trụ Sở cơ quan đúng thời gian và quy định.Trong kỳ có 03 đối tượng được Thanh tra tỉnh thực hiện việc xác minh tài sản thu nhập.Tổ chức Hội nghị chuyên đề phổ biến nội dung kê khai tài sản, thu nhập và xác minh tài sản, thu nhập cho toàn thể cán bộ, công chức cơ quan. Ban hành Văn bản số 164/KHĐT.Ttra ngày 20/10/2023 V/v Rà soát, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác kê khai tài sản, thu nhập.

2.6. Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và phòng chống “tham nhũng vặt”.

Ban hành: Kế hoạch số 2688/KH-KHĐT.Ttra ngày 30/12/2022 kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Văn bản số 723/KHĐT.Ttra ngày 05/4/2023 V/v Nâng cao đạo đức công vụ và phòng chống tham nhũng; Quyết định 148/QĐ-KHĐT.TTra ngày 10/8/2023 QĐ Thành lập Đoàn kiểm tra công tác Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, công vụ Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2.7. Thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng.

Thực hiện nghiêm chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng theo Quy định của Luật PCTN năm 2018 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 1/7/2019 của Chính phủ; Quy định số 15-QĐ/TU ngày 15/5/2015 của Tỉnh ủy về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác PCTN, lãng phí, thực hành tiết kiệm; Thực hiện việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo quy định; Lập sổ theo dõi tiếp nhận; xử lý kịp thời phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, tin báo về hành vi tham nhũng; xử lý nghiêm tình trạng “tham nhũng vặt” ở cơ quan;

2.8. Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt:

Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở tại Trung tâm hành chính công của tỉnh đảm bảo theo quy định.

Ban hành Kế hoạch số 297/KHĐT-TTra ngày 21/02/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 10/02/2023 của UBND tỉnh Về việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Bắc Ninh năm 2023.

Tiếp tục thực hiện tốt các quy trình xử lý văn bản, giải quyết công việc trên phần mềm quản lý điều hành của tỉnh,  góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, cải cách thủ tục hành chính.

100% CBCVC thuộc Sở đều được cấp thẻ mã số thuế cá nhân và trả lương và các khoản thưởng khác theo tài khoản ngân hàng.

Trong kỳ báo cáo Sở chưa phát hiện và không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo về tham nhũng.

4. Kết quả phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước:

Các hoạt động đã thực hiện đề quản lý công tác phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước:

Thực hiện kế hoạch công tác PCTN, TC đầu năm 2023; Sở đã có Văn bản số 1327/KHĐT-Ttra ngày 13/6/2023 v/v hướng dẫn thực hiện công tác phòng chống tham nhũng; Xây dựng nội dung hướng dẫn, giám sát, kiểm tra các Công ty Đại chúng. Tính đến ngày 30/11/2023 trên địa bàn tỉnh có 11 Công ty đại chúng, trong đó có 01 Công ty cổ phần tập đoàn Hanaka đã có văn bản đề nghị Ủy ban chứng khoán nhà nước xem xét hủy tư cách  Công ty đại chúng vì không đáp ứng điều kiện theo  quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

Việc triển khai hướng dẫn thực hiện tại các Công ty Đại chúng thực hiện  trong tháng 6/2023. Kết quả công tác PCTN, TC khu vực tư được cụ thể tại Báo cáo số: 164/BC-KHĐT.Ttra ngày 26/7/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

TTr

 
 

Thống kê truy cập

Online : 8330
Đã truy cập : 130985528