Kế hoạch tổ chức việc kê khai, bàn giao, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập hàng năm, bổ sung tại Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023.

14/12/2023 08:41 Số lượt xem: 185

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Căn cứ Kế hoạch số 379/KH-UBND ngày 24/11/2023 của UBND tỉnh về việc Tổ chức việc kê khai, bàn giao, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập hằng năm, bổ sung trong các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của chính quyền địa phương tỉnh Bắc Ninh năm 2023.

Để tổ chức việc kê khai, bàn giao, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập hàng năm, bổ sung năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch  số 3173/KHĐT-TTra ngày 12/12/2023 với 3 nội dung chính như sau:

1. Mục đích, yêu cầu:

- Triển khai đồng bộ, thống nhất việc kê khai tài sản, thu nhập hằng năm, bổ sung trong Sở; nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên trong việc kê khai, công khai, kiểm soát tài sản, thu nhập.

- Xác định cụ thể nội dung nhiệm vụ, đối tượng, thời gian, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của Luật PCTN năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.

2.Nội dung kế hoạch:

2.1. Xây dựng kế hoạch.

Thanh tra Sở xây dựng kế hoạch để thực hiện việc kê khai, bàn giao, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập hằng năm, kê khai tài sản, thu nhập bổ sung theo quy định của Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 379/KH-UBND ngày 24/11/2023 của UBND tỉnh.

2.2. Nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập

- Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai tài sản, thu nhập và biến động về tài sản, thu nhập của mình, của vợ hoặc chồng, con chưa thành niên.

- Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai trung thực về tài sản, thu nhập, giải trình trung thực về nguồn gốc của tài sản tăng thêm, thu nhập tăng thêm theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật PCTN năm 2018 và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai tài sản, thu nhập.

2.3. Người phải kê khai tài sản, thu nhập

Người phải kê khai tài sản, thu nhập theo Kế hoạch này gồm:

2.3.1. Người có nghĩa vụ kê khai hằng năm: 31 người (thuộc Khoản 1, khoản 2 Điều 10 Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị), gồm: Giám đốc, các Phó giám đốc Sở; Trưởng, phó các phòng, thanh tra viên; Giám đốc, các Phó giám đốc Trung tâm; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các Phòng  thuộc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh.

2.3.2. Người có nghĩa vụ kê khai bổ sung: 11 người (theo Điều 34 của Luật PCTN năm 2018) không thuộc diện phải kê khai hằng năm (nêu tại Mục 2.3.1) phải thực hiện kê khai bổ sung khi có biến động (tăng hoặc giảm) về tài sản, có thu nhập trong năm có giá trị từ 300.000.000 (ba trăm triệu) đồng trở lên.

2.4. Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập

- Việc kê khai hằng năm được thực hiện theo Mẫu bản kê khai và Hướng dẫn việc kê khai tại Phụ lục I được ban hành kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.

- Việc kê khai bổ sung được thực hiện theo Mẫu bản kê khai và hướng dẫn việc kê khai bổ sung tại Phụ lục II được ban hành kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.

2.5. Tổ chức việc kê khai tài sản, thu nhập

- Thanh tra Sở tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện một số nội dung:

+ Lập các danh sách người có nghĩa vụ kê khai và gửi cho các Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có thẩm quyền (theo phụ lục đính kèm)

+ Hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập cho người có nghĩa vụ kê khai;

+ Lập sổ theo dõi kê khai, giao, nhận bản kê khai.

- Người kê khai thực hiện kê khai theo mẫu, phải ký ở từng trang và ký, ghi rõ họ tên ở trang cuối cùng của bản kê khai. Người kê khai phải lập 02 bản kê khai để bàn giao cho Thanh tra sở để: 01 bản bàn giao cho Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, 01 bản để phục vụ công tác quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị và hoạt động công khai bản kê khai.

- Người của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người có nghĩa vụ kê khai khi tiếp nhận bản kê khai phải kiểm tra tính đầy đủ của các nội dung phải kê khai. Sau đó ký và ghi rõ họ tên, ngày tháng năm nhận bản kê khai.

2.6. Tiếp nhận, quản lý, bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập

Việc tiếp nhận, quản lý, bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập được thực hiện theo quy định tại Điều 38 của Luật PCTN năm 2018: Thanh tra Sở thực hiện.

2.7. Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có thẩm quyền

Thanh tra tỉnh kiểm soát tài sản, thu nhập của những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập công tác tại cơ quan, cụ thể như sau:

Trưởng, phó các phòng, thanh tra viên; Giám đốc, các Phó giám đốc Trung tâm; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các Phòng  thuộc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh.

2.8. Việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

Việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập thực hiện theo quy định tại Điều 39 của Luật PCTN năm 2018 và Điều 11 của Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.

2.9. Thời điểm hoàn thành kê khai, bàn giao, công khai

- Việc kê khai phải hoàn thành và gửi về Thanh tra Sở trước 30/12/2023(kể cả trường hợp phải kê khai bổ sung hoặc kê khai lại).

- Trước ngày 20/01/2024, Thanh tra Sở báo cáo Lãnh đạo Sở, gửi các bản kê khai tài sản, thu nhập về Thanh tra tỉnh.

- Việc công khai bản kê khai bắt đầu chậm nhất sau 05 ngày kể từ ngày bàn giao bản kê khai cho Thanh tra tỉnh.

3.Tổ chức thực hiện:

1. Các phòng, đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ Kế hoạch này triển khai thực hiện theo đúng quy định. Thanh tra Sở tổng hợp, báo cáo công tác triển khai, tuyên truyền phổ biến, kết quả tổ chức kê khai, công khai về Thanh tra tỉnh chậm nhất ngày 20/02/2024.

2. Trưởng các phòng, đơn vị thực hiện tuyên truyền, phổ biến các quy định về kê khai, công khai, kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định của Luật PCTN năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.

3. Thanh tra Sở chủ trì, có trách nhiệm chủ trì, thường xuyên báo cáo Lãnh đạo Sở trong quá trình triển khai thực hiện công tác kê khai, công khai, kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định. Tổng hợp kết quả thực hiện chung toàn tỉnh, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định./.

TTr

 
 

Thống kê truy cập

Online : 5425
Đã truy cập : 138044593