Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2024

06/12/2023 09:23 Số lượt xem: 127

1. Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng:

a) Cập nhật kiến thức, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng và phương pháp thực hiện nhiệm vụ được giao;

b) Đào tạo góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có đạo đức nghề nghiệp, có đủ trình độ và năng lực chuyên môn;

2. Nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng:

a) Đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào vị trí việc làm và nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội;

b) Khuyến khích công chức, viên chức học tập, nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ;

c) Bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả trong công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức…

3. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2024

- Trong năm 2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư dự kiến cử công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng cụ thể như sau:

+ Đăng ký cử 02 công chức tham gia lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Sở;

+ Đăng ký cử 02 công chức đi học lớp cao cấp lý luận chính trị;

+ Đăng ký cử 02 công chức đi học lớp trung cấp lý luận chính trị;

+ Đăng ký cử 02 công chức đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính;

+ Đăng ký cử 03 viên chức đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên;

+ Đăng ký cử 05 công chức đi đoà tạo kiến thức, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ;

4. Tổ chức thực hiện

Giao Thanh tra Sở chủ động phối hợp với các phòng, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan thự hiện Kế hoạch này;

Các phòng, đơn vị chủ động sắp xếp công việc bố trí công chức, viên chức tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng đạt hiệu quả cao;

        Trên đây là Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư./.

TTr

 
 

Thống kê truy cập

Online : 5980
Đã truy cập : 130989373