HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG ĐẤT

24/11/2021 15:13 Số lượt xem: 60

Ngày 16/11/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT về việc hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất.

     Việc ban hành Thông tư nhằm mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả và tính khả thi, đồng bộ của pháp luật về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP và dự án đầu tư có sử dụng đất; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện dự án PPP và dự án đầu tư có sử dụng đất.

Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 35/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Nghị định số 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, gồm: Quy định về việc lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời đàm phán, hồ sơ mời thầu dự án PPP; quy định liên quan đến lập yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với dự án đầu tư có sử dụng đất; các nội dung khác liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

Thông tư quy định chi tiết việc lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời đàm phán, hồ sơ mời thầu dự án PPP, gồm: Hồ sơ mời sơ tuyển; hồ sơ mời đàm phán; hồ sơ mời thầu đối với dự án áp dụng sơ tuyển; hồ sơ mời thầu đối với dự án không áp dụng sơ tuyển và dự án áp dụng hình thức đàm phán cạnh tranh theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Luật PPP); hồ sơ mời thầu đối với dự án áp dụng hình thức đàm phán cạnh tranh theo quy định tại các Khoản 2 và 3 Điều 38 của Luật PPP. Các mẫu hồ sơ trên được lập theo mẫu quy định tại các Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Thông tư.

Đối với dự án áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 39 của Luật PPP, hồ sơ mời thầu được lập trên cơ sở chỉnh sửa nội dung mẫu hồ sơ quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư nhưng phải bảo đảm phù hợp với quy định của Luật PPP, Nghị định số 35/2021/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên quan. Hồ sơ mời thầu không được quy định nội dung so sánh, xếp hạng nhà đầu tư.

Thông tư cũng quy định chi tiết việc lập yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dự án đầu tư có sử dụng đất; nguyên tắc áp dụng, chỉnh sửa các mẫu hồ sơ; quy định về việc thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất…

Thông tư 09 đã sửa đổi một số quy định về phương pháp xác định m3 nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, trên cơ sở áp dụng nguyên tắc tương tự đã được quy định theo pháp luật về đất đai, kinh doanh bất động sản về xử lý tình huống khi giá đất có biến động.

Thông tư 09 tiếp tục duy trì phương pháp và công thức xác định giá trị m3 theo quy định của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP, chỉ hướng dẫn một phương pháp để thực hiện tính m3 theo công thức quy định tại Điểm k Khoản 2 Điều 47 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP để thống nhất trong thực hiện. Người có thẩm quyền xem xét, quyết định việc không tham chiếu các khu đất, quỹ đất, thửa đất có tỷ lệ tăng qua đấu giá cao hơn 20% so với mức tăng trung bình hoặc không tham chiếu các khu đất, quỹ đất, thửa đất có tỷ lệ phản ánh diễn biến bất thường khác. Việc xác định tỷ lệ phản ánh diễn biến bất thường khác do người có thẩm quyền xem xét, quyết định cụ thể. Đồng thời, chỉnh lý, sửa đổi các nội dung hướng dẫn chưa rõ ràng về cách xác định tham số khi tại địa phương không có khu đất tham chiếu, đảm bảo khả năng tối đa việc tính toán giá trị m3.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

BAN BIÊN TẬP

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 16833
Đã truy cập : 48147644