Hỏi đáp các quy định trong Luật PCTN: Bản kê khai tài sản, thu nhập được công khai như thế nào?

01/02/2024 11:22 Số lượt xem: 63

Việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập sẽ tạo ra các kênh giám sát, qua đó tăng cường tính trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Bên cạnh việc đảm bảo đảm yêu cầu công khai bản kê khai để giám sát, cũng cần phải bảo đảm quyền bí mật riêng tư về tài sản của của công dân, phù hợp với quy định của Hiến pháp. Do vậy, Luật PCTN năm 2018 cơ bản kế thừa các quy định của Luật PCTN năm 2005 về công khai bản kê khai và có một số điều chỉnh cho phù hợp hơn. Việc công khai bản kê khai được quy định cụ thể như sau (Điều 39):

-Bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai phải được công khai tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó thường xuyên làm việc.

- Bản kê khai của người dự kiến được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, tổ chức, đơn vị phải được công khai tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm.

- Bản kê khai của người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải được công khai theo quy định của pháp luật về bầu cử.

- Bản kê khai của người dự kiến bầu, phê chuẩn tại Quốc hội, Hội đồng nhân dân phải được công khai với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trước khi bầu, phê chuẩn. Thời điểm, hình thức công khai được thực hiện theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Bản kê khai của người dự kiến bầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được công khai tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm khi tiến hành bổ nhiệm hoặc tại cuộc họp của Hội đồng thành viên khi tiến hành bầu các chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Để cụ thể hóa một số quy định này của Luật, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP cũng đã có 01 Chương (Chương IV) quy định chi tiết về công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của các nhóm đối tượng quy định tại khoản 1, 2 và 5 Điều 39 Luật PCTN năm 2018./.

TTr

 
 

Thống kê truy cập

Online : 7004
Đã truy cập : 130987204