Học tập và làm theo tấm gương làm việc trách nhiệm, khoa học, đổi mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn – Tham luận đại hội Chi bộ 2.

26/11/2021 12:46 Số lượt xem: 363

Việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng ủy, Chi bộ triển khai mạnh mẽ trong thời gian qua, đây là yêu cầu, trách nhiệm, nhưng đồng thời cũng là tình cảm, là nguyện vọng tha thiết của mỗi cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức trong cơ quan, để xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, dân chủ; góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngày nay, trong bối cảnh đất nước đổi mới, phát triển và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thì việc học tập và làm theo Bác nói chung, học tập và làm theo tấm gương làm việc trách nhiệm, khoa học, đổi mới của Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nói riêng lại càng đặt ra bức thiết.

* Tấm gương làm việc trách nhiệm là trong công việc chúng ta phải có trách nhiệm cao đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức; trách nhiệm chính là nỗ lực hết mình làm cho tốt nhất phần việc được giao, là điều phải làm, phải gánh vác; luôn đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân, của Đảng, của cơ quan lên trên hết, gương mẫu trong mọi việc; thống nhất giữa lời nói và việc làm, nói gắn liền với làm, không nói nhiều làm ít, nói mà không làm, làm không như nói.

Tấm gương làm việc khoa học đổi mới là làm việc gì cũng luôn đi sâu đi sát, nghiên cứu, điều tra, khảo sát kỹ lưỡng; trước khi đưa ra bất kỳ một quyết định, giải pháp nào, cần dựa trên cơ sở khoa học, pháp luật, thực tiễn chắc chắn, có độ tin cậy cao. Làm việc phải có chương trình, kế hoạch cụ thể, chi tiết đảm bảo khoa học, thiết thực, vừa sức, đồng thời phải có biện pháp và sự quyết tâm để hoàn thành. Làm việc gắn với kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm xem các cấp thực hiện có đúng đường lối, chính sách không, để nắm được chất lượng, tiến độ công việc, tuân thủ quy trình, các bước tiến hành triển khai công việc,… đồng thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc cần được giải quyết. Làm việc phải cụ thể, toàn diện, kịp thời, thiết thực, có trọng điểm và nắm điển hình, làm đến nơi đến chốn… Luôn đổi mới, sáng tạo trong công việc, rất linh hoạt, mềm dẻo khi xử lý, giải quyết từng vấn đề, sự việc cụ thể; không chấp nhận tư duy lối mòn, kinh nghiệm chủ quan, mà hướng tới sự mới mẻ, hiệu quả để ngày càng đạt kết quả tốt hơn.

Để tiếp tục nêu cao tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo hướng toàn diện, lan toả và hiệu quả nhằm thực hiện tốt Nghị quyết TW4 khóa XII, với những việc làm thiết thực, cụ thể theo tấm gương Bác về làm việc trách nhiệm, khoa học, đổi mới, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức chúng ta cần:

- Nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm với công việc; cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ ở cương vị công tác. Nêu cao tinh thần tự giác, sự thôi thúc của con tim, từ danh dự và lương tâm của chính bản thân mỗi người. Làm việc với một niềm hăng say, phấn khởi, tin tưởng, hạnh phúc, với mong muốn được cống hiến, đóng góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị mình.

- Trong xử lý và giải quyết công việc cần khắc ghi sâu sắc nguyên tắc lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, của Đảng là tối thượng, bất khả xâm phạm, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân.

- Học tập và làm theo Bác, mỗi cán bộ, đảng viên cần không ngừng rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ; phải coi việc tự học tập, rèn luyện là nhiệm vụ tự thân, là chế độ, quy định bắt buộc. Học tập là con đường duy nhất để tiến bộ và phát triển; là nghĩa vụ, là khát vọng, niềm say mê, nguồn vui để làm việc và làm người cán bộ, đảng viên tốt.

Ảnh: Đại hội lần thứ IV- Chi bộ 2 - Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh.

          Trên cơ sở các nội dung cần học tập nêu trên, để gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, trong thời gian tới, mỗi chúng ta cần tập trung phấn đấu, thực hiện tốt tốt các giải pháp chủ yếu để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, cụ thể như sau:

          + Một là, tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 27/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp tỉnh Bắc Ninh và Quy chế làm việc của Cơ quan.

+ Hai là, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 – 2025 theo Quyết định số 733/QĐ-TTg, ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó cần tập trung giải quyết công việc đảm bảo thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ; tinh thần, thái độ nghiêm túc; thực hiện các chuẩn mực trong giao tiếp ứng xử; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức lối sống; trang phục gọn gàng sạch đẹp, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc đồng thời tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị phát động.

          + Ba là, Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, tập trung, dân chủ; nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình; tăng cường quản lý nâng cao trình độ cán bộ, khuyến khích tính chủ động, đổi mới, sáng tạo, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao năng suất, chất lượng chuyên môn của cán bộ; đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nhằm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và theo kịp với tình hình mới.

          + Bốn là, Đẩy mạnh cải cách hành chính, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; đồng thời triển khai thực hiện tốt Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư công, các chính sách pháp luật có liên quan trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao chất lượng công tác theo dõi đầu tư công, thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định kế hoạch đấu thầu; công tác giám sát đánh giá đầu tư, công tác quản lý đấu thầu;...

          + Năm là, Vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chủ trương, chính sách pháp luật của trung ương vào thực tế của địa phương; cần rà soát, nắm chắc các định hướng, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, để tăng cường tham mưu đúng định hướng, quy hoạch và phù hợp với thực tế tại địa phương cho từng thời kỳ cụ thể.

          + Sáu là, Chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương nhằm triển khai có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, tổ chức triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Phòng KGVX.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2140
Đã truy cập : 65103541