Giới thiệu và cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh

28/09/2021 09:13 Số lượt xem: 5328

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh (sau đây gọi tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, gồm: tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (NGO); đấu thầu; đầu tư theo hình thức đối tác Công Tư (PPP); đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn tỉnh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật. Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sở có 01 đơn vị sự nghiệp công lập là Trung tâm xúc tiến đầu tư và thương mại du lịch Bắc Ninh.

Cơ cấu tổ chức:

I. LÃNH ĐẠO SỞ

1. Giám đốc Sở:

Đồng chí: Nguyễn Đình Xuân

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở, chỉ đạo tổ chức xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án lớn theo chức năng nhiệm vụ của Sở đề ra hàng năm và phát sinh giao của cấp trên. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Công tác thanh tra; Phòng Tổng hợp Quy hoạch; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Bắc Ninh; Công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật và làm chủ tài khoản.

Trực tiếp phụ trách: Phòng Tổng hợp Quy hoạch

Điện thoại CQ: 0913257101

Email: ndxuan.skhdt@bacninh.gov.vn

2. Phó Giám đốc Sở: Nguyễn Quang Thành

Điện thoại CQ: 0948352136

Email: nqthanh.skhdt@bacninh.gov.vn

Tiểu sử tóm tắt: 

Từ tháng 05/2005 đến tháng 12/2006: Chánh thanh tra - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Từ tháng 01/2007 đến tháng 10/2012: Trưởng phòng Kinh tế Đối ngoại - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Từ tháng 10/2012 đến năm 05/2015: Trưởng phòng Tổng hợp Quy hoạch - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Từ tháng 05/2015 đến nay: Phó Giám đốc -  Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nhiệm vụ đảm nhiệm: Phụ trách Phụ trách Phòng Kinh tế đối ngoại; Phòng Đăng ký Kinh doanh; 

3.  Phó Giám đốc Sở: Vũ Thị Phương Thảo

Điện thoại CQ: 0982066898

Email: vtpthao.skhdt@bacninh.gov.vn

Tiểu sử tóm tắt: 

Từ tháng 10/2010 đến tháng 10/2012: Chánh Văn phòng - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Từ tháng 10/2012 đến tháng 11/2015: Trưởng phòng Kinh tế Đối ngoại - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Từ tháng 11/2015 đến nay: Phó Giám đốc -  Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nhiệm vụ đảm nhiệm:; Phòng Quản lý ngành; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Bắc Ninh;

4.  Phó Giám đốc Sở:  Đỗ Văn Hà

Điện thoại DĐ: 0983.925.318

Địa chỉ Email: dvha.skhdt@bacninh.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm: Phụ trách phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư; Thanh tra Sở

II. CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC SỞ:

1. Thanh tra Sở:

 Điện thoại: 0222.3822.569; 0222. 3874.011

 Fax:0222.3825.777

- Chánh Thanh tra: Phạm Thanh Tùng

Địa chỉ Email: pttung.skhdt@bacninh.gov.vn

- Phó Chánh thanh tra: Nguyễn Duy Hà

Điện thoại DĐ: 0975 308 868

Địa chỉ Email: ndha.skhdt@bacninh.gov.vn

- Phó Chánh thanh tra: Vũ Bá Anh Linh

Điện thoại DĐ:  0915 772 257

Địa chỉ Email: vbalinh.skhdt@bacninh.gov.vn

2. Phòng Tổng hợp, Quy hoạch:

- Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hiếu

Điện thoại DĐ: 0982.127.997

Địa chỉ Email: nvhieu.skhdt@bacninh.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Mai Xuân Hòa

Điện thoại: 02223870741

Địa chỉ Email: mxhoa.skhdt@bacninh.gov.vn

- Phó Chánh văn phòng: Nguyễn Thị Thuỷ Hằng

Điện thoại DĐ: 0912 778 465

Địa chỉ Email: ntthang.skhdt@bacninh.gov.vn

3. Phòng Đăng ký kinh doanh:

- Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Trường Giang

Điện thoại DĐ: 0912.312.609

Địa chỉ Email: nhtgiang.skhdt@bacninh.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Vũ Văn Cường

Điện thoại DĐ: 0989.977.559

Địa chỉ Email: vvcuong.skhdt@bacninh.gov.vn

- Phó Chánh thanh tra: Trần Quỳnh Hoa

Điện thoại DĐ: 0915.044.055

Địa chỉ Email: tqhoa.skhdt@bacninh.gov.vn

4. Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư:

Điện thoại: 0222.3874.010

- Trưởng phòng: Nguyễn Quang Chính

Điện thoại DĐ: 0902.114.078

Địa chỉ Email: nqchinh.skhdt@bacninh.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Lê Quốc Huy

- Điện thoại DĐ:  0913076299

- Địa chỉ Email: lqhuy.skhdt@bacninh.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Phạm Văn Tuấn Anh

Điện thoại DĐ: 0904.999.171

Địa chỉ Email: pvtanh.skhdt@bacninh.gov.vn

5. Phòng Kinh tế đối ngoại:

- Trưởng phòng: Đỗ Mạnh Tưởng

Điện thoại DĐ: 0912.550.105

Địa chỉ Email: dmtuong.skhdt@bacninh.gov.vn

Điện thoại: 0222.3824,902

- Phó trưởng phòng: Hoàng Tiến Đức

Điện thoại DĐ: 0904.153.758

Địa chỉ Email: htduc.skhdt@bacninh.gov.vn

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Minh Huệ

Điện thoại DĐ: 0912 545 848

Địa chỉ Email: nmhue.skhdt@bacninh.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Phạm Trọng Kiên

- Điện thoại DĐ:  0943 828 888

- Địa chỉ Email: ptkien.skhdt@bacninh.gov.vn

6. Phòng Quản lý ngành:

Điện thoại: 0222.3875.679

- Trưởng phòng: Đỗ Văn Chiển

Điện thoại DĐ: 0912.514.369

Địa chỉ Email: dvchien.skhdt@bacninh.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hoàng Tuấn Giang

- Điện thoại DĐ:  0989 334 401

- Địa chỉ Email: nhtgiang.skhdt@bacninh.gov.vn

- Phó trưởng phòng: Đinh Văn Hùng

Điện thoại DĐ: 0913.392.099

Địa chỉ Email: dvhung.skhdt@bacninh.gov.vn

III. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP:

* Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Bắc Ninh

Điện thoại: 0222. 3854.469

- Giám đốc: Nguyễn Thế Tề

Điện thoại DĐ: 0988.672.171

Địa chỉ Email: ntte.skhdt@bacninh.gov.vn

- Phó Giám đốc: Bùi Minh Thông

Điện thoại DĐ: 0912.325.529

Địa chỉ Email: bmthong.skhdt@bacninh.gov.vn

- Phó Giám đốc: Diêm Mạnh Hùng

Địa chỉ Email: dmhung.skhdt@bacninh.gov.vn

 
 

Thống kê truy cập

Online : 6169
Đã truy cập : 130988037