Dự thảo Chỉ thị về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

28/12/2023 16:32 Số lượt xem: 276

Sáng 28/12, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 12/2023. Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Toàn cảnh phiên họp. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh)

Tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Đình Xuân - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày dự thảo Chỉ thị về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Theo đó, Chỉ thị đã nêu ra dự báo tình hình thế giới, khu vực, trong nước và trên địa bàn tỉnh năm 2024, từ đó chỉ ra các nhiệm vụ cần thực hiện để thúc đẩy phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Thực hiện thắng lợi chủ đề công tác năm 2024: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, triển khai các Quy hoạch, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, khơi thông nguồn lực, phục hồi tăng trưởng kinh tế; xây dựng văn hóa và con người Bắc Ninh - Kinh Bắc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.” và 3 Quyết tâm chính trị: (1) Tập trung tháo gỡ, giải quyết công việc khó, mới, tồn đọng, kéo dài, phức tạp ở các địa phương, đơn vị. Đổi mới phương thức lãnh đạo, của Đảng; chỉ đạo điều hành của chính quyền. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu; (2) Triển khai đồng bộ, kịp thời các Quy hoạch, tạo dư địa phát triển; thu hút các dự án đầu tư lớn, hiệu quả; đẩy nhanh các công trình trọng điểm, giao thông... gắn với chuyển đổi số; (3) Phát huy và khai thác hiệu quả nguồn lực, động lực, các giá trị văn hoá, con người Bắc Ninh - Kinh Bắc đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Nâng cao đời sống cho nhân dân.

A person standing at a table with other people

Description automatically generated

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đình Xuân phát biểu tại phiên họp.
(Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh)

Với 11 nhiệm vụ, trọng tâm về các lĩnh vực: Kinh tế; quy hoạch, đầu tư công; đất đai, tài nguyên môi trường; văn hóa xã hội; ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học và công nghệ; cải cách hành chính; tư pháp; thanh tra; quốc phòng, an ninh; hội nhập quốc tế; công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương và các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2024 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh kết luận và thông qua.

Đối với mỗi nhiệm vụ đều có sự phân công cụ thể và giao chỉ tiêu kế hoạch chi tiết tới từng sở, ngành và UBND cấp huyện kèm theo danh mục đề án, báo cáo đăng ký trong chương trình công tác năm 2024, cụ thể: Phụ lục 1: Nhiệm vụ cụ thể giao cho 29 sở, ngành, địa phương; Phụ lục 2: Về 17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu theo Nghị quyết số 237/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Phụ lục 3: Các nhóm chỉ tiêu theo các ngành, lĩnh vực, gồm: 15 nhóm với 76 chỉ tiêu; Phụ lục 4: Danh mục đề án, báo cáo được phân công chi tiết đến lãnh đạo các sở, ngành, phòng chuyên môn, gồm: 123 đề án, báo cáo được đăng ký bởi 21 sở, ngành, địa phương.

Việc tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả, tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao theo tháng, quý, năm nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 đã đề ra tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

P. THQH

 
 

Thống kê truy cập

Online : 4677
Đã truy cập : 138038039