Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước quý II năm 2023

26/10/2023 14:37 Số lượt xem: 213

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự án ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước quý II năm 2023 theo file đính kèm.

File đính kèm.

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Online : 8449
Đã truy cập : 130986453