Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh

23/10/2023 23:53 Số lượt xem: 223

Căn cứ Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh và các căn cứ khác có liên quan.


 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 78/QĐ-KHĐT ngày 14/5/2019 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh.

Tải Quyết định tại đây.

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Online : 5682
Đã truy cập : 138045478