Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2022

27/01/2023 07:15 Số lượt xem: 4275

Kính gửi: 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- UBND tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện Văn bản số 9085/BKHĐT-QLĐT ngày 14/12/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn bản số 54/UBND-XDCB ngày 09/01/2023 của UBND tỉnh về việc Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2022.

Trên cơ sở tổng hợp số liệu báo cáo của các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các đơn vị được giao làm chủ đầu tư/bên mời thầu trên địa bàn tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, nội dung cụ thể như sau:

PHẦN I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ THẦU

I. Tổng hợp số liệu về kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà thầu

1. Tổng hợp chung về kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu:

a) Trong năm 2022, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu cho 3.941 gói thầu, tổng giá gói thầu là 8.400.824 triệu đồng, tổng giá trúng thầu là 8.082.846 triệu đồng, tổng giá trị tiết kiệm là 317.978 triệu đồng, trong đó:

- Có 2.878 gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước theo quy định tại Khoản 1*, Khoản 2 và Khoản 4, Điều 1 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

- Có 1.063 gói thầu mua sắm sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên theo quy định tại điểm d, đ, e và g Khoản 1, Điều 1 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

b) Về kết quả thực hiện đấu thầu qua mạng:

- Số lượng các gói thầu đấu thầu qua mạng: Có 810 gói thầu được thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng trên tổng số 842 gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh và đấu thầu rộng rãi đủ điều kiện áp dụng đấu thầu qua mạng (đạt tỷ lệ 96,20%).

- Giá trị các gói thầu đấu thầu qua mạng: Tổng giá gói thầu của 810 gói thầu đấu thầu qua mạng là 6.471.653 triệu đồng trên tổng giá gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh và đấu thầu rộng rãi đủ điều kiện áp dụng đấu thầu qua mạng là 7.545.314 triệu đồng (đạt tỷ lệ 85,77%).

c) Tổng hợp số liệu kết quả thực hiện lựa chọn nhà thầu theo lĩnh vực đấu thầu, theo hình thức lựa chọn nhà thầu và theo phân loại dự án như sau:

* Theo lĩnh vực đấu thầu

Đơn vị: Triệu đồng.

Lĩnh vực đấu thầu

Tổng số
gói thầu

Tổng giá
gói thầu

Tổng giá
trúng thầu

Chênh lệch

Tỷ lệ
tiết kiệm (%)

1. Phi tư vấn

KQM

228

87.501

77.254

10.247

11,71

QM

69

227.992

217.449

10.543

4,62

2. Tư vấn

KQM

2.356

220.612

211.005

9.607

4,35

QM

77

188.529

175.949

12.580

6,67

3. Mua sắm hàng hóa

KQM

386

825.628

803.898

21.730

2,63

QM

220

1.216.158

1.114.029

102.129

8,40

4. Xây lắp

KQM

161

795.430

775.147

20.283

2,55

QM

444

4.838.974

4.708.115

130.859

2,70

5. Hỗn hợp

KQM

0

0

0

0

 

Tổng cộng

KQM

3.131

1.929.171

1.867.304

61.867

3,21

QM

810

6.471.653

6.215.542

256.111

3,96

* Theo hình thức lựa chọn nhà thầu:

         

Đơn vị: Triệu đồng.

Hình thức lựa chọn

nhà thầu

Tổng số
gói thầu

Tổng giá
gói thầu

Tổng giá
trúng thầu

Chênh lệch

Tỷ lệ
tiết kiệm (%)

1. Rộng rãi

KQM

23

1.071.256

1.034.141

37.115

3,46

QM

695

6.414.538

6.162.633

251.905

3,93

2. Hạn chế

KQM

0

0

0

0

0

QM

0

0

0

0

 

3. Chỉ định thầu

KQM

3.059

590.652

566.221

24.431

4,14

4. Chào hàng cạnh tranh

KQM

9

2.405

2.355

50

2,08

QM

115

57.115

52.909

4.206

7,36

5. Mua sắm trực tiếp

KQM

24

62.770

62.499

271

0,43

6. Tự thực hiện

KQM

0

0

0

0

0

7. Đặc biệt

KQM

16

202.088

202.088

0

0,00

8. Tham gia thực hiện của cộng đồng

KQM

0

0

0

0

0

Tổng cộng

KQM

3.131

1.929.171

1.867.304

61.867

3,21

QM

810

6.471.653

6.215.542

256.111

3,96

* Theo phân loại dự án:

Đơn vị: Triệu đồng.

Phân loại dự án

Tổng số
gói thầu

Tổng giá
gói thầu

Tổng giá
trúng thầu

Chênh lệch

Tỷ lệ
tiết kiệm (%)

1. Dự án quan trọng quốc gia

KQM

7

12.372

11.877

495

4,00

QM

 0

 0

2. Dự án nhóm A

KQM

 0

 0

QM

 0

 0

3. Dự án nhóm B

KQM

187

559.253

544.511

14.742

2,64

QM

74

1.870.808

1.827.655

43.153

2,31

4. Dự án nhóm C

KQM

2.162

431.286

417.047

14.239

3,30

QM

448

3.268.016

3.165.962

102.054

3,12

Tổng cộng

KQM

2.356

1.002.911

973.435

29.476

2,94

QM

522

5.138.824

4.993.617

145.207

2,83

 

(Nội dung chi tiết theo số liệu tổng hợp tại Biểu 2.1 và Biểu 2.2 đính kèm)

2. Công tác chỉ đạo, điều hành, phổ biến, đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu.

- Số lượng văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phân cấp, phổ biến, quán triệt thực hiện công tác đấu thầu:

Về phân cấp quản lý hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Ngoài ra, để chỉ đạo, hướng dẫn, phổ biến, quán triệt việc thực hiện công tác đấu thầu chung trên địa bàn tỉnh, năm 2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành 05 văn bản, cụ thể:

+ Văn bản số 225/KH-ĐTG ngày 09/02/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện đấu thầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

+ Văn bản số 1282/KHĐT-ĐTG ngày 30/6/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Văn bản số 1401/KHĐT-ĐTG ngày 18/7/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc hoàn thành đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu.

+ Văn bản số 1547/KHĐT-ĐTG ngày 08/8/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Thông tư số 16/2022/TT-BKHĐT ngày 29/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Văn bản số 1661/KHĐT-ĐTG ngày 23/8/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc nâng cao chất lượng công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, Sở Y tế đã ban hành 04 văn bản để hướng dẫn, chỉ đạo, quán triệt các đơn vị trong công tác lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

+ Văn bản số 880/SYT-NVD ngày 06/4/2022 của Sở Y tế về việc triển khai thực hiện quy định kê khai, công khai giá TTBYT theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP.

+ Văn bản số 2075/SYT-KHTC ngày 25/8/2022 của Sở Y tế về việc yêu cầu các đơn vị nâng cao chất lượng công tác đấu thầu.

+ Văn bản số 2609/SYT-KHTC ngày 01/11/2022 của Sở Y tế về việc nâng cao công tác thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

+ Văn bản số 2776/SYT-KHTC ngày 21/11/2022 của Sở Y tế về việc thực hiện Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính.

- Số lượng hội nghị/hội thảo phổ biến công tác đấu thầu:

Ngày 14/10/2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Lớp tập huấn, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến Luật Đấu thầu.

- Số lượng các khóa đào tạo về đấu thầu (cơ bản, nâng cao, đấu thầu qua mạng, theo chuyên đề): Không có.

- Cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu và số lượng cán bộ có chứng chỉ, chứng nhận đã tham gia khóa học đấu thầu và đấu thầu qua mạng: Theo báo cáo của các đơn vị chủ đầu tư trên địa bàn, các cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu đều có chứng chỉ, chứng nhận tham gia khóa học đấu thầu.

3. Công tác thanh tra, kiểm tra về đấu thầu lựa chọn nhà thầu

Trong năm 2022, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện một số cuộc thanh tra, kiểm tra được lồng ghép nội dung về đấu thầu. Cụ thể như sau:

- 03 cuộc thanh tra, kiểm tra do Thanh tra tỉnh Bắc Ninh thực hiện: Thanh tra chuyên đề mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin phòng chống dịch covid-19; Kiểm tra, rà soát việc chấp hành chính sách pháp luật trong thực hiện đầu tư, mua sắm tại một số dự án, gói thầu; Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong thực hiện các dự án, gói thầu mua sắm, đầu tư, xây dựng, đào tạo - bồi dưỡng do Công ty cổ phần tiến bộ Quốc tế (AIC) và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan thực hiện.

- 02 cuộc thanh tra do Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện: Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công, công tác đấu thầu, giám sát đánh giá đầu tư, thực hiện dự án đầu tư công do Chi cục Thủy lợi Bắc Ninh được giao làm chủ đầu tư và do Ban quản lý các dự án xây dựng thành phố Từ Sơn được giao làm chủ đầu tư.

- Các cuộc thanh tra, kiểm tra do Sở Y tế thực hiện: Kiểm tra công tác y tế 06 tháng đầu năm; Kiểm tra công tác y tế cuối năm; Đoàn kiểm tra đột xuất công tác đảm bảo cung ứng, sử dụng thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế năm 2022; Đoàn kiểm tra theo kiến nghị tại Kết luận Thanh tra số 12/KL-TTr.NV2 ngày 26/5/2022 của Thanh tra tỉnh về việc thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, VTYT, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Thanh tra chấp hành chính sách pháp luật, thực hiện nhiệm vụ được giao tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Bắc Ninh.

- Cuộc thanh tra do Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện đối với các công trình sửa chữa lớn năm 2021 do Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Nam Đuống và Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Bắc Đuống làm chủ đầu tư.

4. Giải quyết kiến nghị và xử lý vi phạm về đấu thầu

a) Việc giải quyết kiến nghị về đấu thầu, bao gồm:

- Số lượng văn bản kiến nghị nhận được và Số lượng kiến nghị được giải quyết: Năm 2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được 02 kiến nghị của nhà thầu đối với các gói thầu C1 và C2 thuộc dự toán mua sắm trang thiết bị chuyên dùng năm 2021 của Đài Phát thanh và truyền hình Bắc Ninh. Các nội dung kiến nghị nêu trên đã được giải quyết theo đúng quy trình giải quyết kiến nghị quy định của pháp luật.

- Kết quả giải quyết kiến nghị:

Đối với các kiến nghị của Nhà thầu liên danh VIETC&T-IBC đối với các gói thầu C1 và C2 (thuộc dự toán mua sắm trang thiết bị chuyên dùng năm 2021 của Đài Phát thanh và truyền hình Bắc Ninh), do một số nội dung kiến nghị có tính chất, nội dung phức tạp dẫn đến quá trình giải quyết kiến nghị còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Để giải quyết triệt để không gây tồn đọng, kéo dài đối với nội dung đơn kiến nghị của nhà thầu, ngày 13/12/2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 2518/KHĐT-ĐTG đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Thanh tra đột xuất gói thầu C1, C2 nêu trên. Theo đó, ngày 26/12/2022 UBND tỉnh có Văn bản số 3812/UBND-KTTH giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện thanh tra đột xuất nội dung lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa gói thầu C1, gói thầu C2.

b) Việc xử lý vi phạm trong đấu thầu:

Đối với cuộc thanh tra chuyên đề mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin, phòng chống dịch Covid-19: Kiến nghị xử lý về kinh tế 8.547 triệu đồng, trong đó thu hồi về nhà nước 913,06 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 7.633,94 triệu đồng; kiến nghị xử lý về hành chính 104 cá nhân; chuyển thông tin, tài liệu 09 gói thầu sang Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ.

5. Thông tin về nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại các dự án/gói thầu:

Trong năm 2022, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh không có nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại các dự án/gói thầu.

II. Đánh giá việc thực hiện hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà thầu trong năm 2022

1.  Đánh giá chung

a) Kết quả đạt được:

Trong năm 2022, tỷ lệ số lượng và giá trị gói thầu thực hiện đấu qua mạng  trên địa bàn tỉnh đã vượt tỷ lệ so với quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu được các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện, mang lại hiệu quả kinh tế trong đấu thầu, tiết kiệm một phần ngân sách cho địa phương, đem đến hiệu quả cao hơn trong đầu tư công. Đồng thời, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, cải cách thủ tục hành chính của tỉnh Bắc Ninh.

b) Hạn chế, tồn tại:

- Công tác lựa chọn nhà thầu của một số đơn vị chủ đầu tư/bên mời thầu còn tồn tại như: Không đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu; Nêu tiêu chí đánh giá trong hồ sơ mời thầu không phù hợp với tính chất kỹ thuật của gói thầu;... Cùng với đó, việc lựa chọn nhà thầu của một số đơn vị còn chưa chặt chẽ dẫn đến việc còn kiến nghị của nhà thầu.

- Về chất lượng báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu của một số đơn vị còn chưa cao, nội dung báo cáo còn sơ sài, số liệu còn sai sót, chưa đầy đủ, mẫu biểu tổng hợp không đúng theo quy định. Đa số các đơn vị chưa đánh giá được tình hình công tác quản lý trong đấu thầu của ngành, của địa phương, chưa đi sâu vào nội dung theo yêu cầu.

c) Nguyên nhân:

- Năng lực của một số cán bộ làm công tác đấu thầu còn hạn chế.

- Về công tác báo cáo do trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị chưa cao, còn chưa đặt sự quan tâm đúng mức trong công tác quản lý.

          2. Về xây dựng cơ chế, chính sách pháp luật về đấu thầu

a) Kết quả đạt được:

Thực hiện Văn bản số 3975/BKHĐTT-QLĐT ngày 15/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị góp ý Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi); Ngày 17/6/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 1195/KHĐT-ĐTG gửi các sở, ban, ngành, địa phương và các công ty TNHH MTV trên địa bàn tỉnh để lấy ý kiến cho Dự thảo Luật (sửa đổi). Sau khi nghiên cứu, tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan, ngày 24/6/2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 1242/KHĐT-ĐTG gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đóng góp ý kiến về Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Đồng thời, để phục vụ tốt công tác xây dựng luật tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, ngày 18/10/2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 2083/KHĐT-ĐTG gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh để đóng góp ý kiến về Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi).

b) Hạn chế, tồn tại: Không có.

c) Nguyên nhân: Không có.

          3. Việc thực hiện đấu thầu qua mạng theo lộ trình quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT

a) Kết quả đạt được:

Sau khi Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia có hiệu lực, các đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện nghiêm túc lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư. Kết quả thực hiện công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được nêu tại Mục I.1.b Phần I Báo cáo này.

Từ những số liệu thống kê cho thấy công tác đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong năm 2022 đã đảm bảo theo lộ trình quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (vượt 16,20% về tỷ lệ số lượng gói thầu theo quy định; vượt 15,77% về tỷ lệ giá trị gói thầu theo quy định).

b) Hạn chế, tồn tại: Không có.

c) Nguyên nhân: Không có.

4. Công tác hướng dẫn thực hiện, đào tạo và tuyên truyền phổ biến pháp luật về đấu thầu

a) Kết quả đạt được:

Trong năm 2022, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã tích cực thực hiện công tác hướng dẫn, tập huấn, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến Luật Đấu thầu. Đồng thời, nhằm giúp nâng cao năng lực chuyên môn của các cán bộ làm công tác đấu thầu, một số đơn vị đã chủ động cử cán bộ thuộc đơn vị mình tham gia các khóa đào tạo về đầu thầu.

Những nội dung được hướng dẫn, đào tạo, tập huấn đã giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh từng bước nâng cao trình độ, nắm vững các quy định, quy trình, phương pháp, nghiệp vụ và kỹ năng xử lý tình huống trong quá trình thực hiện công tác đấu thầu..

b) Hạn chế, tồn tại: Không có.

c) Nguyên nhân: Không có.

          5. Công khai thông tin trong đấu thầu

a) Kết quả đạt được:

Về cơ bản các đơn vị đã thực hiện việc đăng tải thông tin lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo nội dung quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả (hết hiệu lực từ ngày 16/9/2022) và Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

b) Hạn chế, tồn tại:

Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì còn một số đơn vị chủ đầu tư, bên mời thầu trên địa bàn tỉnh chưa thực hiện đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định. Theo đó, ngày 18/7/2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 1401/KHĐT-ĐTG, trong đó đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc việc đăng tải thông tin về đấu thầu lên Hệ thống mạng quốc gia, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trên cơ sở kết quả thực hiện của các đơn vị, ngày 22/8/2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 1647/KHĐT-ĐTG báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh theo quy định.

c) Nguyên nhân:

Trách nhiệm của các một số đơn vị chủ đầu tư/bên mời thầu còn chưa cao, chưa đặt sự quan tâm đúng mức trong công tác quản lý dẫn đến việc chưa thực hiện nghiêm túc việc đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu thầu theo đúng quy định.

          6. Về công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo                 

a) Kết quả đạt được:

Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo được thực hiện đã góp phần kịp thời phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đấu thầu; Giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân nâng cao ý thức chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đấu thầu; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của tỉnh Bắc Ninh; Bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra cũng đã kịp thời phát hiện những bất cập và kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật của nhà nước về đấu thầu.

b) Hạn chế, tồn tại:

Việc giải quyết kiến nghị đối với một số gói thầu còn gặp khó khăn, vướng mắc do nội dung kiến nghị có tính chất, nội dung phức tạp thuộc lĩnh vực nằm ngoài khả năng chuyên môn và thẩm quyền của Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị. Cùng với đó, hiện nay chưa thể mời các chuyên gia tham gia Hội đồng tư vấn để cho ý kiến về những nội dung mang tính chất chuyên sâu.

c) Nguyên nhân:

Theo quy định, tùy theo tính chất của từng gói thầu và trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng tư vấn có thể mời thêm các cá nhân tham gia với tư cách là thành viên của Hội đồng tư vấn. Tuy nhiên, trường hợp mời thêm cá nhân là các chuyên gia tham gia Hội đồng tư vấn để cho ý kiến về những nội dung mang tính chất chuyên sâu thì lại chưa có quy định về việc chi trả kinh phí để thuê chuyên gia như thế nào. Do đó, dẫn đến một số trường hợp cần thiết nhưng chưa thể mời các chuyên gia tham gia Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị.

          7. Tình hình triển khai Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 04/4/2017, Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 24/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; công tác ngăn ngừa, xử lý các hành vi tiêu cực trong đấu thầu

a) Kết quả đạt được:

 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tích cực quán triệt, yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 04/4/2017, Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 24/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các quy định của pháp luật về đấu thầu.

b) Hạn chế, tồn tại: Không có.

c) Nguyên nhân: Không có.

III. Giải pháp và kiến nghị đối với các cơ quan Trung ương

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất, kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan Trung ương một số nội dung sau:

1. Đề nghị tăng cường các lớp tập huấn, đào tạo về công tác đấu thầu

Đề nghị tăng cường các lớp tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực, chuẩn hóa đội ngũ làm công tác đấu thầu theo hướng chuyên nghiệp hóa, đảm bảo các cán bộ tham gia trực tiếp vào công tác đấu thầu có đủ trình độ, kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc các quy định về đấu thầu.

2. Kiến nghị sửa đổi quy định về giải quyết kiến nghị trong đấu thầu

Số lượng các gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên địa bàn một tỉnh/thành phố hằng năm là rất lớn (trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh: Năm 2018: 3.961 gói thầu; Năm 2019: 6.227 gói thầu; Năm 2020: 5.263 gói thầu; Năm 2021: 4.274 gói thầu; Năm 2022: 3.955 gói thầu). Theo đó, để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác giải quyết kiến nghị trong đấu thầu, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của các địa phương (về nhân sự; về phân cấp quản lý đầu tư dự án, đấu thầu,…) thì đề nghị xem xét đẩy mạnh phân cấp về Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị đối với cấp địa phương. Cụ thể:

- Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị cấp tỉnh (đối với các gói thầu thuộc cấp tỉnh quản lý) do người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu ở cấp tỉnh thành lập;

- Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị cấp huyện (đối với các gói thầu thuộc cấp huyện, cấp xã quản lý) do người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu ở cấp huyện thành lập.

Cùng với đó, đề nghị bổ sung quy định về việc chi trả kinh phí để thuê chuyên gia trong trường hợp cần thiết phải mời thêm các chuyên gia tham gia với tư cách là thành viên của Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị.

3. Kiến nghị rà soát quy định về thời hạn báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo định kỳ hằng năm

Theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 09/2019/TT-BKHĐT ngày 29/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

“Điều 10. Sửa đổi Khoản 2 và Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu như sau:

2. Thời hạn báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo định kỳ hằng năm:

a) Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo định kỳ hằng năm của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty 91 phải được gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 21 tháng 12 năm báo cáo...”.

Tuy nhiên, trong thực tế thời hạn thực hiện báo cáo thực hiện hoạt động đấu thầu theo định kỳ hằng năm được quy định gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 01 tháng 02 năm tiếp theo của kỳ báo cáo. Do đó, kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, điều chỉnh quy định về thời hạn báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo định kỳ hằng năm tại Điều 10 Thông tư số 09/2019/TT-BKHĐT cho phù hợp với thực tế thực hiện.

4. Đề nghị hướng dẫn, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế

a) Về công tác đấu thầu thuốc:

- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chưa đầy đủ trường dữ liệu áp dụng cho gói thầu “Vị thuốc cổ truyền” và gói thầu “Dược liệu”. Do đó, sẽ khó khăn khi đăng tải thông tin lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu này.

-  Vướng mắc về mẫu Hồ sơ mời thầu đối với gói thầu “Vị thuốc cổ truyền”: Hiện nay Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và Thông tư số 09/2022/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành chưa đồng nhất về mẫu Hồ sơ mời thầu đối với gói thầu “Vị thuốc cổ truyền”. Do đó, dẫn tới vướng mắc trong việc lập và phát hành Hồ sơ mời thầu đối với gói thầu “Vị thuốc cổ truyền” qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

b) Về công tác đấu thầu trang thiết bị y tế, vật tư, hoá chất, sinh phẩm:

- Một số trang thiết bị y tế, vật tư, hoá chất, sinh phẩm chưa công khai, kê khai giá trúng thầu, giá kê khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế và nhiều trang thiết bị y tế, vật tư, hoá chất, sinh phẩm không có nhà thầu báo giá, báo giá không hợp lệ hoặc không đủ tối thiểu 03 báo giá. Do vậy, không xây dựng được giá gói thầu. Đồng thời, thông tin tham khảo giá trúng thầu của nhiều mặt hàng về đặc tính, thông số kỹ thuật chưa đầy đủ hoặc không rõ ràng.

- Một số hàng hóa tham dự thầu là trang thiết bị y tế được phân nhóm theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT của Bộ Y tế, nhà thầu khi tham dự thầu không có tài liệu chứng minh phân nhóm tương ứng và không có tài liệu chứng minh hàng hóa phải được cung cấp bởi một trong các tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 6, Điều 7, Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế.

PHẦN II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THEO HÌNH THỨC XÃ HỘI HÓA

I. Tổng hợp số liệu về kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

1. Kết quả thực hiện tổ chức lựa chọn nhà đầu tư

- Đối với dự án sử dụng đất: Đã phê duyệt danh mục 01 dự án đầu tư xây dựng Chợ kết hợp thương mại dịch vụ tại xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh do cơ quan nhà nước lập, trình; đã đăng công bố trên mạng đấu thầu.

- Đối với dự án xã hội hóa: Đã phê duyệt 02 danh mục dự án đầu tư theo hình thức xã hội hóa do cơ quan nhà nước lập, trình.

2. Công tác chỉ đạo, điều hành, phổ biến, quán triệt việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu.

Trong tháng 11 năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư với các đơn vị có liên quan tổ chức 01 lớp tập huấn, phổ biến và hướng dẫn nghiệp vụ Thông tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

3. Công tác thanh tra, kiểm tra về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

Số lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra (gồm các cuộc kiểm tra chuyên sâu về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, các cuộc thanh tra, kiểm tra được lồng ghép nội dung về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư): Không có.

4. Giải quyết kiến nghị và xử lý vi phạm về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư: Không.

5. Thông tin về nhà đầu tư nước ngoài trúng thầu tại các dự án: Không

6. Các nội dung khác (nếu có).

II. Đánh giá việc thực hiện hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong năm

Đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân việc thực hiện hoạt động đấu thầu trên địa bàn, ngành, lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị theo từng nội dung sau bao gồm:

1.  Đánh giá chung: Công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

2. Về xây dựng cơ chế, chính sách pháp luật lựa chọn nhà đầu tư: Hiện nay các cơ chế, chính sách pháp luật lựa chọn nhà đầu tư đã được xây dựng. Tuy nhiên, còn một số nội dung chưa đồng bộ, như quy trình giao đất cho nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật có liên quan theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Luật Đầu tư; về điều kiện thực hiện dự án có sử dụng đất và quy định thu hồi đất của pháp luật về đất đai, ...

3. Về công tác phổ biến, quán triệt thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lựa chọn nhà đầu tư: Tỉnh Bắc Ninh đã phổ biến cho các đơn vị để triển khai thực hiện.

4. Về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động lựa chọn nhà đầu tư

5. Về lựa chọn nhà đầu tư qua mạng: Đã tổ chức công bố và đánh giá sơ bộ năng lực nhà đầu tư đối với các dự án sử dụng đất qua mạng theo quy định.

6. Công khai thông tin trong đấu thầu: Thực hiện đúng quy định.

7. Công tác ngăn ngừa, xử lý các hành vi tiêu cực trong đấu thầu

III. Giải pháp và kiến nghị

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất, kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan Trung ương một số nội dung sau:

1. Đề nghị hướng dẫn về trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án trong trường hợp nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thực hiện dự án khi nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật có liên quan theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Luật Đầu tư.

2. Theo quy định của pháp luật về Đấu thầu, các dự án thương mại dịch vụ thuộc đối tượng phải thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất. Tuy nhiên, theo quy định tại Luật Đất đai, các dự án thương mại dịch vụ không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất, vì vậy các dự án thương mại dịch vụ không đủ điều kiện để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của Luật Đấu thầu.

Từ nội dung trên, để đảm bảo đồng bộ hệ thống pháp luật, đề nghị xem xét hình thức triển khai thực hiện đối với dự án thương mại dịch vụ đảm bảo thống nhất giữa các luật để địa phương triển khai thực hiện đúng quy định.

          Trên đây là nội dung báo cáo về tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2022 của tỉnh Bắc Ninh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh trân trọng báo cáo./. (Tài liệu đính kèm)

P. ĐTG

 
 

Thống kê truy cập

Online : 5369
Đã truy cập : 138839709